Исторически речник
ск҄лꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ск҄лꙗ, ск҄ласк҄лѩ, ск҄лѧ, ск҄лѫ, ск҄леск҄л, ск҄лск҄лѭ, ск҄лѫ, ск҄лѧ, ск҄люск҄леѭ, ск҄леѫ, ск҄леѧск҄л, ск҄л
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ск҄л-----
NfOuNfGuNfDu
---
ск҄лꙗ ж МИ Сицилия — най–големият остров в Средиземно море вꙑ вдѣсте  повѣдате. людскѫ ꙁемл҄ѫ  декаполтъскѫ. ꙁгорѣвъшѫ огн҄емь  прѣдълежꙙштѫ до нꙑн҄ѣшьнꙗго. на покаꙁан неьствꙑмъ. етн вь ск҄л островъ. сходꙙ отъ н҄его огн҄ь. аште  се далее отъ васъ стъ С 129.6 Изч С Гр Σικελία