Исторически речник
селт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
селтселѭ, селѧ, селюселшселтъ, селть, селтселмъ, селмь, селм, селмоселте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
селѧтъ, селѧть, селѧтселвѣселтаселтеселсел
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
селмъ, селмь, селмселтеселвѣселтаселхъ, селхь, селхсел
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
селселхомъ, селхомь, селхом, селхмꙑселстеселшѧ, селшѫ, селша, селше, селхѫселховѣселста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
селстеселꙗахъ, селѣахъ, селаахъ, селѣхъ, селꙗхъ, селѧахъ, селѧхъ, селꙗахь, селѣахь, селаахь, селѣхь, селꙗхь, селѧахь, селѧхь, селꙗах, селѣах, селаах, селѣх, селꙗх, селѧах, селѧхселꙗаше, селѣаше, селааше, селѣше, селꙗше, селѧаше, селѧшеселꙗаше, селѣаше, селааше, селѣше, селꙗше, селѧаше, селѧшеселꙗахомъ, селѣахомъ, селаахомъ, селѣхомъ, селꙗхомъ, селѧахомъ, селѧхомъ, селꙗахомь, селѣахомь, селаахомь, селѣхомь, селꙗхомь, селѧахомь, селѧхомь, селꙗахом, селѣахом, селаахом, селѣхом, селꙗхом, селѧахом, селѧхомселꙗашете, селѣашете, селаашете, селѣшете, селꙗшете, селꙗасте, селѣасте, селаасте, селѣсте, селꙗсте, селѧасте, селѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
селꙗахѫ, селѣахѫ, селаахѫ, селѣхѫ, селꙗхѫ, селꙗахѹ, селѣахѹ, селаахѹ, селѣхѹ, селꙗхѹ, селѧахѹ, селѧхѹселꙗаховѣ, селѣаховѣ, селааховѣ, селѣховѣ, селꙗховѣ, селѧаховѣ, селѧховѣселꙗашета, селѣашета, селаашета, селѣшета, селꙗшета, селꙗаста, селѣаста, селааста, селѣста, селꙗста, селѧаста, селѧстаселꙗашете, селѣашете, селаашете, селѣшете, селꙗшете, селꙗасте, селѣасте, селаасте, селѣсте, селꙗсте, селѧасте, селѧсте
селт -селѭ -селш несв Вселявам, правя нещо да се появи и задържи у някого бже творье ... ꙇꙁгонѧ вꙿсѣко беꙁвѣре ꙇꙁ люде свохъ. селѧ вь нхъ вꙿсѣко правовѣре ... посъл нꙑнѣ глъ тво СЕ 44b 16 Изч СЕ Нвб Срв селя [се] ’заселвам се’ диал ОА ВА НТ НГер ЕтМл ДА [за]селя се, [за]селвам се, [из]селя се, [из]селвам се, [по]селя се, [по]селвам се, Селички дол МИ Селички рид МИ ЙЗах,Кюст.кр Селимир м ЛИ Селимира ж ЛИ СтИл,РЛФИ