Исторически речник
свѧтт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
свѧттсвѧщѫ, свѧщѹсвѧтшсвѧттъ, свѧтть, свѧттсвѧтмъ, свѧтмь, свѧтм, свѧтмосвѧтте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
свѧтѧтъ, свѧтѧть, свѧтѧтсвѧтвѣсвѧттасвѧттесвѧтсвѧт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
свѧтмъ, свѧтмь, свѧтмсвѧттесвѧтвѣсвѧттасвѧтхъ, свѧтхь, свѧтхсвѧт
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
свѧтсвѧтхомъ, свѧтхомь, свѧтхом, свѧтхмꙑсвѧтстесвѧтшѧ, свѧтшѫ, свѧтша, свѧтше, свѧтхѫсвѧтховѣсвѧтста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
свѧтстесвѧщаахъ, свѧщахъ, свѧщаахь, свѧщахь, свѧщаах, свѧщахсвѧщааше, свѧщашесвѧщааше, свѧщашесвѧщаахомъ, свѧщахомъ, свѧщаахомь, свѧщахомь, свѧщаахом, свѧщахомсвѧщаашете, свѧщашете, свѧщаасте, свѧщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
свѧщаахѫ, свѧщахѫ, свѧщаахѹ, свѧщахѹсвѧщааховѣ, свѧщаховѣсвѧщаашета, свѧщашета, свѧщааста, свѧщастасвѧщаашете, свѧщашете, свѧщаасте, свѧщасте
свѧтт -свѧщѫ -свѧтш несв св 1. Освещавам, правя нещо да стане свято ст ѩ въ істнѫ твоѭ М Йо 17.17 А СК рѣъна ѹстръмленьѣ веселѩтъ града бжіѣ. стлъ естъ село вꙑшьнеі СП 45.5 Срв. Е26б 11 дѣвьскаа стлъ ес ложесна. рождьствомь свомь СЕ 4b 11 прꙁьр гі схе. на с брашъна твоѣ. ꙇ на агнець сь. ꙇ ст . ѣкоже стт ꙇꙁвол агнець. ꙇже прведе авелъ во въсѣсъжагаемаа СЕ 16b 5 тꙑ еръданъскꙑѩ водꙑ ст. съ нбсе посълавъ стааго твоего дха СЕ 4b 17 се слово прѣдълежѧштаа свѧтітъ К 8а 20 смъ же сце мѫштемъ.  всѣмъ свѣтмомъ (погр. вм. свѧтмомъ, Север., с. 438, бел. под линия) ... съпасъ сво творѣаше С 438.13 аште бо кръвь юньа  коꙁьлꙗ.  попелъ юнцꙙ кропмъ. оскврьн҄енꙑхъ сттъ. на оштен пльт С 483.22 Благославям.  вьꙁьрѣвъ на нбо ст СК Мт 14.19 2. Прославям, почитам отье нашъ же с на нбсхъ да свт сѧ мѧ твое М Мт 6.9 З, А, СК.Срв. Лк 11.2 М З свѧтт водѫ ἁγιάζω τὸ ὕδωρ Освещавам вода [при тайнството водосвет] ꙇеръданъскꙑѩ водꙑ свщь. прѣстꙑмь твомь просвѣщенемь. тꙑ  нꙑнѣ влко ст водѫ сѭ СЕ 6b 14 тꙑ ѹбо клюбье црю. прд  нꙑнѣ пршествемь стааго твоего дха. ꙇ ст водѫ сѭ СЕ 4b 23 свѧтт масло ἁγιάζω τὸ ἔλαιον Освещавам елей [при тайнството елеосвещение] тꙑ самъ влко ст масло се. да бѫдетъ на цѣлене. помаꙁаѭщмъ сѧ мь СЕ 27а 7 свѧтт сѧ М З А СК СП Е СЕ К С Х Гр ἁγιάζω μεταρρυϑμίζω εὐλογέω свѧтіт Нвб светя̀, [о]светя̀вам ’освещавам, правя да стане свято’ ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв [о]светя, [по]светя