Исторически речник
свободт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
свободтсвобождѫ, свобождѹсвободшсвободтъ, свободть, свободтсвободмъ, свободмь, свободм, свободмосвободте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
свободѧтъ, свободѧть, свободѧтсвободвѣсвободтасвободтесвободсвобод
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
свободмъ, свободмь, свободмсвободтесвободвѣсвободтасвободхъ, свободхь, свободхсвобод
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
свободсвободхомъ, свободхомь, свободхом, свободхмꙑсвободстесвободшѧ, свободшѫ, свободша, свободше, свободхѫсвободховѣсвободста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
свободстесвобождаахъ, свобождахъ, свобожахъ, свобождаахь, свобождахь, свобожахь, свобождаах, свобождах, свобожахсвобождааше, свобождаше, свобожашесвобождааше, свобождаше, свобожашесвобождаахомъ, свобождахомъ, свобожахомъ, свобождаахомь, свобождахомь, свобожахомь, свобождаахом, свобождахом, свобожахомсвобождаашете, свобождашете, свобожашете, свобождаасте, свобождасте, свобожасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
свобождаахѫ, свобождахѫ, свобожахѫ, свобождаахѹ, свобождахѹ, свобожахѹсвобождааховѣ, свобождаховѣ, свобожаховѣсвобождаашета, свобождашета, свобожашета, свобождааста, свобождаста, свобожастасвобождаашете, свобождашете, свобожашете, свобождаасте, свобождасте, свобожасте
свободт -свобождѫ -свободш св 1. Освободя, върна свободата на някого, освободя от робство аще кꙿто съ рабоѭ блѫдъ сътворⷮ тол родⷮ дѣтщь. да свободⷮ рабѫ тѫ. ꙇ посттⷭ҇ъ лⷮ҇ѣ едно СЕ 104b 7 Образно. ꙇ раꙁѹмѣате стнѫ. ꙇ стна свободтъ вꙑ М Йо 8.32 З А отъ тъмꙑ свобожден бꙑваемъ. ꙇ свѣтомь бгораꙁѹмѣ. вꙿсь мръ оꙁарѣетъ сѧ СЕ 2b 7—8 2. Освободя от проклятие, наказание свободоѫ бо хъ нꙑ свобод Е 28а 16 сімъ въторꙑ къ на жівотъ сѧ род. ꙇміже пръвꙑ адамъ свободі сѧ К 10b 24 Спася от беда. памꙙть дн того. вь ньже въꙁдꙋшьнꙑхъ бѣдъ свобожден бꙑшꙙ. творꙙтъ ... пѣсн владꙑцѣ хсѹ въсꙑлаѭште С 531.8 3. Прен. Освободя от болест, излекувам дажд рабѹ твоемѹ семѹ. съдраве. отъ недѫга сего. свободт  СЕ 26b 24 свободт сѧ М З А Е СЕ К С Гр ἐλευϑερόω ἀπαλλάσσω свободіт Нвб свободя диал ВА НТ НГер ЕтМл ЕА ДА [о]свободя [се], [о]свобождавам [се] ОА АК НТ БТР АР ЕА ДА