Исторически речник
свтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
свтатсвтаѭ, свтаѫ, свтаѧ, свтаюсвташ, свтаеш, свтаашсвтатъ, свтаетъ, свтаатъ, свтать, свтаеть, свтаать, свтат, свтает, свтаатсвтамъ, свтаемъ, свтаамъ, свтамь, свтаемь, свтаамь, свтам, свтаем, свтаам, свтамо, свтаемо, свтаамосвтате, свтаете, свтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
свтаѭтъ, свтаѫтъ, свтаѧтъ, свтаютъ, свтаѭть, свтаѫть, свтаѧть, свтають, свтаѭт, свтаѫт, свтаѧт, свтаютсвтавѣ, свтаевѣ, свтаавѣсвтата, свтаета, свтаатасвтате, свтаете, свтаатесвтасвта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
свтамъ, свтамь, свтамсвтатесвтавѣсвтатасвтахъ, свтахь, свтахсвта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
свтасвтахомъ, свтахомь, свтахом, свтахмꙑсвтастесвташѧ, свташѫ, свташа, свташе, свтахѫсвтаховѣсвтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
свтастесвтаахъ, свтахъ, свтаахь, свтахь, свтаах, свтахсвтааше, свташесвтааше, свташесвтаахомъ, свтахомъ, свтаахомь, свтахомь, свтаахом, свтахомсвтаашете, свташете, свтаасте, свтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
свтаахѫ, свтахѫ, свтаахѹ, свтахѹсвтааховѣ, свтаховѣсвтаашета, свташета, свтааста, свтастасвтаашете, свташете, свтаасте, свтасте
свтат -свтаѭ -свташ несв За ден — настъпвам, засиявам, съмвам ꙇ дьнь бѣ параскевьћ. ꙇ собота свтааше М Лк 23.54 З въ вееръ же соботънꙑ. свтаѭщ въ пръвѫѭ соботѫ. прде марѣ магдалꙑн. ꙇ дрѹгаѣ марѣ вдѣтъ гроба М Мт 28.1 Изч М З А СК Гр ἐπιφώσκω Вж. при свтат сѧ Нвб