Исторически речник
рѣшт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
рѣштрѣшѫ, рѣшѹрѣшшрѣштъ, рѣшть, рѣштрѣшмъ, рѣшмь, рѣшм, рѣшморѣште
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
рѣшѧтъ, рѣшѧть, рѣшѧтрѣшвѣрѣштарѣштерѣшрѣш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
рѣшмъ, рѣшмь, рѣшмрѣштерѣшвѣрѣштарѣшхъ, рѣшхь, рѣшхрѣш
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
рѣшрѣшхомъ, рѣшхомь, рѣшхом, рѣшхмꙑрѣшстерѣшшѧ, рѣшшѫ, рѣшша, рѣшше, рѣшхѫрѣшховѣрѣшста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
рѣшстерѣшаахъ, рѣшахъ, рѣшаахь, рѣшахь, рѣшаах, рѣшахрѣшааше, рѣшашерѣшааше, рѣшашерѣшаахомъ, рѣшахомъ, рѣшаахомь, рѣшахомь, рѣшаахом, рѣшахомрѣшаашете, рѣшашете, рѣшаасте, рѣшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
рѣшаахѫ, рѣшахѫ, рѣшаахѹ, рѣшахѹрѣшааховѣ, рѣшаховѣрѣшаашета, рѣшашета, рѣшааста, рѣшастарѣшаашете, рѣшашете, рѣшаасте, рѣшасте
рѣшт -рѣшѫ -рѣшш несв 1. Развързвам, освобождавам прен тоже не просто словесꙑ кꙑм. нъ  дѣлесемь вннꙑ сътвор своѧ ѹенкꙑ. рѣшт  вꙙꙁат С 358.6—7 рѣшѧ м ед ὁ λύων Този, който развързва, освобождава сьвꙙꙁанъ бꙑстъ. вꙙжꙙ въ облацѣхъ водъ.  рѣшꙙ сьпꙙтꙑѧ мѫжьствомъ С 431.25 2. Отстранявам, премахвам ꙁане л недѫгꙑ сътвор т рѣшт. ꙁа н҄е л прокаженꙑѧ стт С 411.15 нъ ѹкроѧ мрьтвааго рѣшш. а свого невѣрьства не рѣшш С 338.26, 27 3. Разрешавам спор наста дѹшевьнꙑ крьмь. рѣшт прѣрѣканьꙗ го С 474.17—18 рѣшѧ болѣꙁн λυσίπονος Който лекува болката, който успокоява страданието ста крьстъ ... стонкъ болѣꙁн рѣшꙙ С 428.7 Изч С Гр λύω Нвб реша̀, решавам ОА ВА АК НТ Бот Дюв НГер ЕтМл БТР АР