Исторически речник
рождьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
рождьство, рождъство, рождстворождьства, рождъства, рождстварождьствѹ, рождъствѹ, рождствѹрождьствомь, рождъствомь, рождствомь, рождьствомъ, рождъствомъ, рождствомърождьствѣ, рождъствѣ, рождствѣрождьства, рождъства, рождства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
рождьствъ, рождъствъ, рождествъ, рождьствь, рождствь, рождьстъвь, рождстъвь, рождьстьвь, рождстьвьрождрьствомъ, рождъствомъ, рождствомъ, рождьствомь, рождъствомь, рождствомьрождьствꙑ, рождъствꙑ, рождствꙑрождьствѣхъ, рождъствѣхъ, рождствѣхъ, рождьствѣхь, рождъствѣхь, рождствѣхьрождьствѣ, рождъствѣ, рождствѣрождьствѹ, рождъствѹ, рождствѹ
NnDu
рождьствома, рождъствома, рождствома
рождьство ср 1. Раждане, създаване, рождение ꙇ ммо дꙑ с вдѣ лва [!] слѣпа. отъ рождъства М Йо 9.1 З такожде же  с. тъгда поврьгъше нареенаа мена своꙗ. ꙗже отъ рождьства отъ обьштааго спса. къждо себе нарцааше С 86.17 Раждане, освобождаване от бременност. ꙇ бѫдетъ тебѣ радость  веселе. ꙇ мъноѕ о рождьствѣ его въꙁдрадѹѭтъ сѧ М Лк 1.14 З А рождъство твое бце дво радостъ въꙁвѣст въсе въселенѣ Е 25б 15 анћлъ марі. матері хвѣ. рожъство его благовѣствова К 14а 5 матерь твоѭ хе рождьшѭѭ тѧ. въ плът бесѣмен ... ꙇ по рождьствѣ прѣбꙑвъшѭ прѣстѫ ... т прводмъ въ молтвѫ влко СЕ 86а 25 егдаже беꙁнаѧльнꙑ оць. бенаѧльное рождьство. снѹ своемѹ ѡтъкрꙑ. ꙇ стааго дха съшестве ... съвѣстьствова СЕ 53а 11 Ꙗкоже оубѡ раꙁоумѣѫ хотѧщѫ въмалѣ родити, пристави врѣменюхранителѧ, рож(дꙿ)ство ожидаѫ. ХрКМ 724 иже лѣта вꙑшьнее стьство имꙑ и соущьство || а л͠вкъ ꙗвѣ ѧкоже соупротивь ра|ждать подъ рожьство тѧжа и | тьлю и истокъ и множьство, плъть|ю одѣнъ и множьство и женьство | стьствѣ имꙑ. ЙЕ Бог. 60а Елсавет бо сплън сѧ годъ родт е•  род с͞на•  мъноꙃ въꙁдрадовашѧ сѧ о рождьствѣ его• КО Зах. Срв. Златоуст 246б Вопрос: Откоудоу от самого рожства и юна въꙁраста обрѣтаютсꙗ нѣкотории естьственѣ кротции, инии же гнѣвлии, дроуꙁии женолюбци и блоудници, инии же женоненавистници и вꙁдержници Диоп. и проаа да сьмѣрьше мало. смѣрено | прьваго сирѣь. пльтьскаа|го рожⷣьства. на высоко | и благородно вьтораго. бла|годѣтьнаго. же сть ѿ | б͠а родити се. КП Учит. 167d  бѫдетъ т радоⷭ |  веселє.  мноꙃ ѡ рожⷣъствѣ є|го въꙁⷣрауѫт сѧ. Сб. Герм. 225а въ предѣлеⷯ  домѣⷯ кроновѣⷯ. свѣдѣтельствѹющѹ ареѡв. въ всѣⷯ тѣхъ рожⷣьствѣⷯ ѡбрѣст сѧ могѹⷮ. …  нкакоⷤ съ мнею ꙗкоⷤ глете арѧ дньныⷨ рожⷣенїемъ. въ каркнѣ мдѣне прѧстшаⷭ. Пс. Кес. 109/108 слⷡ҇а́• и҄ ннꙗ• бⷪ҇• ѻ҄бно́вила є҄сѝ | тⷭ҇аа бжⷭ҇т́внымь рожⷣьство̀|мꙿ си• Служ. ЙРб 19б  прѣⷣже да|же не родтъ дв͠аа.  по рожⷣъ|ствѣ дв͠оѫ прѣбываєтъ. да | некто рееⷮ ꙁа любве, л ꙁа | мыто. Сб. Герм. 113б Стесн. Празникът Рождество Христово С Л О (В О) С Т А Г О ⸱ І Ꙍ (А) Н А Ꙁ Л А Т (О) Ꙋ С Т А Г О | на бл͠говѣщениє̇ и̇ на рожьⷣство ⸱| благослови ѡ̇͠е ⁘ | Златоуст 22б 2. Рожден ден дьн же бꙑвъшѹ роꙁьства родова. плѧса дъшт родѣдна по срѣдѣ  ѹгод родов М Мт 14.6 З ꙇ прклѹьшю сѧ дьн потрѣбънѹ. егда родъ рождъствѹ своемѹ веерѭ творѣаше кънѧѕемъ свомъ  тꙑсѫштьнкомъ М Мк 6.21 З А нь сꙿтворьшомоу | и̇ бии̇ство ⸱ рожⷣъствоу бо и̇роⷣв | дѣе̇моу ⸱ плѧса дъщи и̇родиꙗ̇ди|на посрѣдѣ ⸱ и̇ оу̇годи е̇моу ⸱ … дажⷣь | ми рⷱе н͠нѣ на блюдѣ главѫ і̇ѡⷶно|вѫ ⸱ ꙩ̇ рожⷣъство ꙁлое̇ прорⷭтво|мь ⸱ прⷪрьскы̇мь оу̇бии̇ствомь ⸱| Златоуст 82б Срв. Златоуст 83б 3. Племе, народ въсхотѣ да тварь послѹж. а рождьство го вьсемѹ словѹ оделѣ С 501.16 кън҄гꙑ рождьства βίβλος γενέσεως Родословие кънгꙑ рождьства іс хва. снѹ давꙑдова. снѹ аврамлѣ СК Мт 1.1 рождьство богородцѧ [богородичьно, богородици] ῾η γέννησις τῆς Θεοτόκου Църковният празник Рождество на Пресвета Богородица. Пр. на 8 септември ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО | ѡана архепⷭпа ꙁлато|стаго. слово похвалꙿно. на рождъ|ство ст͠ѫѫ бц͠ѫ .в͠. Сб. Герм.  г͠ъскы|мъ праꙁднкомъ, въсе по рѧд. | а͠ на рожъⷣство б͠ц. | в͠ похвала томоужде. Сб. Герм. 268б рождъство бцѧ  прснодѣв марѧ Е 25б 12 рождьство свѧтаго оана [прѣдътеѧ] крьсттелꙗ γενέϑλιον τοῦ προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ ’Ιωάννου Църковният празник Рождество на св. Йоан Кръстител. Пр. на 24 юни С Л (Ꙍ) В Ꙍ ⸱ СТАГꙌ ⸱ И Ꙍ А Н А ⸱ Ꙁ Л А Т Ꙍ Ꙋ С Т А Г Ꙍ ⸱| на рожⷣъство ст͠аа̇го і̇ѡⷶна крь|стителѣ Златоуст 94а Срв. Златоуст 245а же і҆ѹ҆нїа м҇ⷭца кд днь на рождь|ство і҆ѡ҆а҆нна крⷭ҇тлѣ творѧщⷯ | влъшвенїа. БС 14а мⷺца юⷩ҇ ҃г҃. рождьство стааго оаⷩ҇ прⷣ҇ѧ. кр҇ⷧсⷺ А 147b 6 рождьство хрьстово αἱ Χριστοῦ γένναι Църковният празник Рождество Христово. Пр. на 25 декември а́ тре́тïето е Заръча́нïе бжïе. дето́ да па́зишь и да почи́ташь пра́зⷣници си́чкы прѣⷥ си́чка годи́на, и кои́то са голѣ́ми пра́зⷣници каквоⷣто блговѣще́нïе. и какво́то рожⷣьство́ хво, и бгоꙗвлѥ́нïе. да па́зишь три́ дни да пра́зⷣнꙋвашь, и ни́що да не ра́ботишь. Дор. 11б и͗ проее е͗ѵⷢлїе, и͗спи|са бгословъ і͗ѡа́нъ, и͗ понеже нито|же о͑ безнаѧлньімъ рожⷣъствѣ хвѣ ре|кошѫ проїи е͗ѵⷢлисти, се бо бѣше и͗|скомо ꙋвърити сѧ, ꙗ͗ко снъ бжии, и͗ бъ. ПХом.II 73а мцⷭа деⷦбрѣ въ .к͠е. ѡана ꙁла|тостаго. слово на рожⷣъство хвⷭо. Сб. Герм. 109а С Л О (В О) ⸱ С Т А Г О ⸱ І Ꙍ (А) Н А | ꙁлатооу̇стаго ⸱ на рожⷣьство | хвⷭо ⸱ Златоуст 37а Въспроⷭ. Аще же не по нбⷭномѹ смотренїю сътворены сѫть ꙁвѣꙁⷣы. н еⷭ нашеѧ ѿ нхъ смотрт. како рожⷣьствѹ хвѹ ꙁвѣꙁда вꙁыде. Пс. Кес. 107/106 Прокле҇ⷮ тъи грътань. иже | ꙗстъ месо въ срѣⷣ или в пе.҇ⷦ | нъ тъкмо ѿ пасхы до анти|паⷭ҇хы. и ѿ рожьⷣства х҇ⷭва до | бгоꙗвленїа. Тр. Григ. 90б Рождество Христово - начало на новото летоброене Конⸯцъ. Ѱалѡмникꙋ. рѹка грѣшна попа. Атанаса. || Съписаⷯ сїю книжицꙋ малꙋ. бытїа лѣтꙋ. ҂Ꙁ.С.КВ. ѿ рожⷣства Хва. ҂А.Ѱ҇.ДІ. ѹ Дꙋпⸯницꙋ. Бел. 364 Ꙁаписах се сїе асословець аꙁь многогрѣшнїи Стоико іереи на мⷭ҇ць іꙋнїа вь Ѕі҇ днь. Вь лѣто ѿ рожⷣство Хво ҂А҇Ѱ҇Ѯ҇И҇ лѣто ѿ Адама ѿ сотворенїа всего мира ҂ Ꙁ҇С҇О҇Ѕ҇ Бел 408 въ вееръ хва рождства М 81а 15 неⷣ҇ прѣжде рождꙿства хва А 130а 16 М З А СК Е СЕ К С ХрКМ КП Учит. КО Стеф. КО Евт. Служ. ЙРа КО Богор. ЙЕ Бог. ЙЕ Шест. КО Мет. Дор. БС ПХом.II КО Зах. КО Йоан. Диоп. Сб. Герм. ПЕ Нед. КО Благ. КО Троиц. Златоуст Пс. Кес. Лъв М. Раз.-ук. Служ. ЙРб Тр. Григ. Тр. пр. Бел. ПХ Гр γέννησις γένεσις γενετή τόκος τὰ γενέσια γενέϑλιον рождъство рожъство роꙁьство рождство Нвб рождество ОА ВА АК НТ НГер ЕтБАН ЕтМл БТР АР рождьство илиино Рождество на пророк Илия є̇да вь рѣвѣ ⸱ сьи̇ мла|денець и̇ поꙁна ⸱ носима ⸱ мои̇|сеꙗ̇ ⸱ ꙗ̇коже и̇ прѣдитеа г͠а ⸱| є̇да небо покаꙁа ⸱ илии̇но рождь||ство ⸱ и̇ вльсви поклонише се ⸱| мои̇сею̇ вь пеленахь ⸱ Златоуст 228-229 Еда небо | проповѣда лно рожъсⷣтво. л влъ|св поклоншѫ сѧ мѡѵсею въ пеле|наⷯ Сб. Герм. 224б