Исторически речник
ркат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ркатркаѭ, ркаѫ, ркаѧ, ркаюркаш, ркаеш, ркаашркатъ, ркаетъ, ркаатъ, ркать, ркаеть, ркаать, ркат, ркает, ркаатркамъ, ркаемъ, ркаамъ, ркамь, ркаемь, ркаамь, ркам, ркаем, ркаам, ркамо, ркаемо, ркааморкате, ркаете, ркаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ркаѭтъ, ркаѫтъ, ркаѧтъ, ркаютъ, ркаѭть, ркаѫть, ркаѧть, ркають, ркаѭт, ркаѫт, ркаѧт, ркаютркавѣ, ркаевѣ, ркаавѣрката, ркаета, ркаатаркате, ркаете, ркаатеркарка
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ркамъ, ркамь, ркамркатеркавѣркатаркахъ, ркахь, ркахрка
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ркаркахомъ, ркахомь, ркахом, ркахмꙑркастеркашѧ, ркашѫ, ркаша, ркаше, ркахѫркаховѣркаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ркастеркаахъ, ркахъ, ркаахь, ркахь, ркаах, ркахркааше, ркашеркааше, ркашеркаахомъ, ркахомъ, ркаахомь, ркахомь, ркаахом, ркахомркаашете, ркашете, ркаасте, ркасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ркаахѫ, ркахѫ, ркаахѹ, ркахѹркааховѣ, ркаховѣркаашета, ркашета, ркааста, ркастаркаашете, ркашете, ркаасте, ркасте
ркат -ркаѭ -ркаш несв Рева, рикам [за животно] скѹмені рікаѭще вьсхꙑтеіте. ї спросіте ѹ ба піщѫ себѣ СП 103.21 ѡтврѣсѩ на мѩ ѹста своѣ ѣко левъ въсхꙑштаѩ і рікаѩ СП 21.14  то мꙋ рекꙿшѹ отвръꙁошꙙ оградѫ ꙁвѣрнънѫѭ.  ꙁде ркаѧ левъ С 166.20 раꙁгꙿнѣвавъ сꙙ льствъ.  въжегъ сꙙ гнѣвомъ  акꙑ левъ ркаѧ на праведꙿнааго. меемъ повелѣ естьнѫѭ го главѫ отъсѣшт С 61.24—25 Прен.Рева, стена, плача силно, викам от скръб. оꙁълобленъ бꙑхъ і съмѣрхъ сѩ ꙁѣло. ркаахъ отовъꙁдꙑханѣ сца моего СП 37.9 Срв.СЕ 76а 20 Изч СП СЕ С Гр ὠρύομαι βρύχω рікат Нвб рикая остар ОА ВА рикам, рикна, риквам диал ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА Срв Риков ФИ Рикалев ФИ Риковски ФИ СтИл,РЛФИ