Исторически речник
ращст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ращстращьтѫ, ращътѫ, ращтѫ, ращьтѹ, ращътѹ, ращтѹращьтеш, ращътеш, ращтешращьтетъ, ращътетъ, ращтетъ, ращьтеть, ращътеть, ращтеть, ращьтет, ращътет, ращтетращьтемъ, ращътемъ, ращтемъ, ращьтемь, ращътемь, ращтемь, ращьтем, ращътем, ращтем, ращьтемо, ращътемо, ращтеморащьтете, ращътете, ращтете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ращьтѫтъ, ращътѫтъ, ращтѫтъ, ращьтѹтъ, ращътѹтъ, ращтѹтъ, ращьтѫть, ращътѫть, ращтѫть, ращьтѹть, ращътѹть, ращтѹть, ращьтѫт, ращътѫт, ращтѫт, ращьтѹт, ращътѹт, ращтѹтращьтевѣ, ращътевѣ, ращтевѣращьтета, ращътета, ращтетаращьтете, ращътете, ращтете*ращьт*ращьт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*ращьтѣмъ*ращьтѣте*ращьтѣвѣ*ращьтѣта*ращсъ, *ращьтохъ*ращьте
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*ращьте*ращсомъ, *ращьтохомъ*ращсте, *ращьтосте*ращсѧ, *ращшѧ, *ращьтошѧ, *ращьтохѫ*ращсовѣ, *ращьтоховѣ*ращста, *ращьтоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*ращсте, *ращьтосте*ращьтѣахъ, *ращьтѣхъ*ращьтѣаше, *ращьтѣше*ращьтѣаше, *ращьтѣше*ращьтѣахомъ, *ращьтѣхомъ*ращьтѣашете, *ращьтѣшете, *ращьтѣасте, *ращьтѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ращьтѣахѫ, *ращьтѣхѫ*ращьтѣаховѣ, *ращьтѣховѣ*ращьтѣашета, *ращьтѣшета, *ращьтѣаста, *ращьтѣста*ращьтѣашете, *ращьтѣшете, *ращьтѣасте, *ращьтѣсте
ращст -ращьтѫ -ращьтеш св Пресметна, изчисля къто бо отъ васъ хотѧ стлъпъ соꙁъдат. не прѣжде л сѣдъ раштьтетъ доволъ. аште матъ же естъ на съвръшене М Лк 14.28 Изч М З Гр ψηφίζω раштст Нвб Срв разчета ’преброя, изчисля’ ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА