Исторически речник
расъмащрꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
расъмащрꙗтрасъмащрꙗѭ, расъмащрѣѭ, расъмащрꙗѫ, расъмащрѣѫ, расъмащрꙗѧ, расъмащрѣѧ, расъмащрꙗю, расъмащрѣю, расъмащрѧю, расъмащраѫ, расъмащраѧрасъмащрꙗш, расъмащрꙗеш, расъмащрѣш, расъмащрѣеш, расъмащрѣаш, расъмащрѧеш, расъмащраешрасъмащрꙗтъ, расъмащрꙗетъ, расъмащрѣтъ, расъмащрѣетъ, расъмащрѣатъ, расъмащрꙗть, расъмащрꙗеть, расъмащрѣть, расъмащрѣеть, расъмащрѣать, расъмащрꙗт, расъмащрꙗет, расъмащрѣт, расъмащрѣет, расъмащрѣат, расъмащрѧетъ, расъмащрѧеть, расъмащрѧет, расъмащраетъ, расъмащраеть, расъмащраетрасъмащрꙗмъ, расъмащрꙗемъ, расъмащрѣмъ, расъмащрѣемъ, расъмащрѣамъ, расъмащрꙗмь, расъмащрꙗемь, расъмащрѣмь, расъмащрѣемь, расъмащрѣамь, расъмащрꙗм, расъмащрꙗем, расъмащрѣм, расъмащрѣем, расъмащрѣам, расъмащрꙗмо, расъмащрꙗемо, расъмащрѣмо, расъмащрѣемо, расъмащрѣамо, расъмащрѧемъ, расъмащрѧемь, расъмащрѧем, расъмащраемъ, расъмащраемь, расъмащраем, расъмащраеморасъмащрꙗте, расъмащрꙗете, расъмащрѣте, расъмащрѣете, расъмащрѣате, расъмащрѧете, расъмащраете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
расъмащрꙗѭтъ, расъмащрѣѭтъ, расъмащрѣѫтъ, расъмащрꙗѫтъ, расъмащрѣѧтъ, расъмащрꙗѧтъ, расъмащрѣютъ, расъмащрꙗютъ, расъмащрꙗѭть, расъмащрѣѭть, расъмащрѣѫть, расъмащрꙗѫть, расъмащрѣѧть, расъмащрꙗѧть, расъмащрѣють, расъмащрꙗють, расъмащрꙗѭт, расъмащрѣѭт, расъмащрѣѫт, расъмащрꙗѫт, расъмащрѣѧт, расъмащрꙗѧт, расъмащрѣют, расъмащрꙗют, расъмащрѧютъ, расъмащрѧють, расъмащрѧют, расъмащраѫтъ, расъмащраѧтъ, расъмащраѫть, расъмащраѧть, расъмащраѫт, расъмащраѧтрасъмащрꙗвѣ, расъмащрꙗевѣ, расъмащрѣвѣ, расъмащрѣевѣ, расъмащрѣавѣ, расъмащрѧевѣрасъмащрꙗта, расъмащрꙗета, расъмащрѣта, расъмащрѣета, расъмащрѣата, расъмащрѧетарасъмащрꙗте, расъмащрꙗете, расъмащрѣте, расъмащрѣете, расъмащрѣате, расъмащрѧетерасъмащрꙗ, расъмащрѣ, расъмащрѧ, расъмащрарасъмащрꙗ, расъмащрѣ, расъмащрѧ, расъмащра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
расъмащрꙗмъ, расъмащрѣмъ, расъмащрꙗмь, расъмащрѣмь, расъмащрꙗм, расъмащрѣм, расъмащрѧмъ, расъмащрѧмь, расъмащрѧм, расъмащрамъ, расъмащрамь, расъмащрамрасъмащрꙗте, расъмащрѣте, расъмащрѧте, расъмащратерасъмащрꙗвѣ, расъмащрѣвѣ, расъмащрѧвѣ, расъмащравѣрасъмащрꙗта, расъмащрѣта, расъмащрѧта, расъмащратарасъмащрꙗхъ, расъмащрѣхъ, расъмащрꙗхь, расъмащрѣхь, расъмащрꙗх, расъмащрѣх, расъмащрѧхъ, расъмащрѧхь, расъмащрѧх, расъмащрахъ, расъмащрахь, расъмащрахрасъмащрꙗ, расъмащрѣ, расъмащрѧ, расъмащра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
расъмащрꙗ, расъмащрѣ, расъмащрѧ, расъмащрарасъмащрꙗхомъ, расъмащрѣхомъ, расъмащрꙗхомь, расъмащрѣхомь, расъмащрꙗхом, расъмащрѣхом, расъмащрꙗхмꙑ, расъмащрѣхмꙑ, расъмащрѧхомъ, расъмащрѧхомь, расъмащрѧхом, расъмащрахомъ, расъмащрахомь, расъмащрахом, расъмащрахмꙑрасъмащрꙗсте, расъмащрѣсте, расъмащрѧсте, расъмащрастерасъмащрꙗшѧ, расъмащрашѧ, расъмащрѣшѧ, расъмащрꙗшѫ, расъмащрашѫ, расъмащрѣшѫ, расъмащрꙗша, расъмащрѣша, расъмащрꙗше, расъмащраше, расъмащрѣше, расъмащрꙗхѫ, расъмащрѣхѫ, расъмащрахѫ, расъмащрѧшарасъмащрꙗховѣ, расъмащрѣховѣ, расъмащрѧховѣ, расъмащраховѣрасъмащрꙗста, расъмащрѣста, расъмащрѧста, расъмащраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
расъмащрꙗсте, расъмащрѣсте, расъмащрѧсте, расъмащрастерасъмащрꙗахъ, расъмащрꙗхъ, расъмащрꙗах, расъмащраахъ, расъмащрахъ, расъмащраахь, расъмащрахь, расъмащрꙗхь, расъмащрꙗх, расъмащраах, расъмащрѧхъ, расъмащрѧхь, расъмащрѧхрасъмащрꙗаше, расъмащрꙗше, расъмащрааше, расъмащраше, расъмащрѧшерасъмащрꙗаше, расъмащрꙗше, расъмащрааше, расъмащраше, расъмащрѧшерасъмащрꙗахомъ, расъмащрꙗхомъ, расъмащраахомъ, расъмащрахомъ, расъмащрꙗахомь, расъмащрꙗхомь, расъмащраахомь, расъмащрахомь, расъмащрꙗахом, расъмащрꙗхом, расъмащраахом, расъмащрахом, расъмащрѧхомъ, расъмащрѧхомь, расъмащрѧхомрасъмащрꙗашете, расъмащрꙗшете, расъмащрꙗасте, расъмащрꙗсте, расъмащраашете, расъмащрашете, расъмащраасте, расъмащрасте, расъмащрѧшете, расъмащрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
расъмащрꙗахѫ, расъмащрꙗхѫ, расъмащрꙗахѹ, расъмащрꙗхѹ, расъмащраахѫ, расъмащрахѫ, расъмащраахѹ, расъмащрахѹ, расъмащрѧхѹрасъмащрꙗаховѣ, расъмащрꙗховѣ, расъмащрааховѣ, расъмащраховѣ, расъмащрѧховѣрасъмащрꙗашета, расъмащрꙗшета, расъмащрꙗаста, расъмащрꙗста, расъмащрѧшета, расъмащрѧста, расъмащраашета, расъмащрашета, расъмащрааста, расъмащрастарасъмащрꙗашете, расъмащрꙗшете, расъмащрꙗасте, расъмащрꙗсте, расъмащрѧшете, расъмащрѧсте, расъмащраашете, расъмащрашете, расъмащраасте, расъмащрасте
расъмащрꙗт -расъмащрꙗѭ -расъмащрꙗш несв 1. Наблюдавам, изучавам  страшъно дѫба ѹдо вдѣвъ. расмаштрѣхъ прлежьнѣ. како ѹкорен сꙙ С 301.3 2. Мисля, разсъждавам, размишлявам по тѣлѹ же хѹдъ бѣаше въꙁдрастомъ. пае многꙑхъ. расмаштраѭ бо. не оставт м того бес помꙙновеньꙗ С 545.26 Изч С Гр κατανοέω расмаштрꙗт Вж. при расъматрꙗт Нвб