Исторически речник
расходт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
расходт сѧрасхождѫ, расхождѹрасходшрасходтъ, расходть, расходтрасходмъ, расходмь, расходм, расходморасходте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
расходѧтъ, расходѧть, расходѧтрасходвѣрасходтарасходтерасходрасход
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
расходмъ, расходмь, расходмрасходтерасходвѣрасходтарасходхъ, расходхь, расходхрасход
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
расходрасходхомъ, расходхомь, расходхом, расходхмꙑрасходстерасходшѧ, расходшѫ, расходша, расходше, расходхѫрасхоховѣрасходста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
расходстерасхождаахъ, расхождахъ, расходѣахъ, расходѣхъ, расхожахъ, расходѧхъ, расхождаахь, расхождахь, расходѣахь, расходѣхь, расхожахь, расходѧхь, расхождаах, расхождах, расходѣах, расходѣх, расхожах, расходѧхрасхождааше, расхождаше, расходѣаше, расходѣше, расхожаше, расходѧшерасхождааше, расхождаше, расходѣаше, расходѣше, расхожаше, расходѧшерасхождаахомъ, расхождахомъ, расходѣахомъ, расходѣхомъ, расхожахомъ, расходѧхомъ, расхождаахомь, расхождахомь, расходѣахомь, расходѣхомь, расхожахомь, расходѧхомь, расхождаахом, расхождахом, расходѣахом, расходѣхом, расхожахом, расходѧхомрасхождаашете, расхождашете, расходѣашете, расходѣшете, расхожашете, расхождаасте, расхождасте, расходѣасте, расходѣсте, расхожасте, расходѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
расхождаахѫ, расхождахѫ, расходѣахѫ, расходѣхѫ, расхожахѫ, расхождаахѹ, расхождахѹ, расходѣахѹ, расходѣхѹ, расхожахѹ, расходѧхѹрасхождааховѣ, расхождаховѣ, расходѣаховѣ, расходѣховѣ, расхожаховѣ, расходѧховѣрасхождаашета, расхождашета, расходѣашета, расходѣшета, расхожашета, расхождааста, расхождаста, расходѣаста, расходѣста, расхожаста, расходѧстарасхождаашете, расхождашете, расходѣашете, расходѣшете, расхожашете, расхождаасте, расхождасте, расходѣасте, расходѣсте, расхожасте, расходѧсте
расходт сѧ -расхождѫ сѧ -расходш сѧ несв 1. Разпръсвам се, разсейвам се, изчезвам асома же двѣма мнѫвъшема. расхождааше сꙙ по малѹ тъма.  наꙙшꙙ вьꙁрат поган на стꙑѧ.  вдѣт же о н҄хъ свѣтъ С 110.26 2. Разпространявам се дъвадесꙙтънѹѹмѹ ѹбо  осмѹѹмѹ лѣтѹ пршъдъшѹ.  благодат свьтꙙшт сꙙ ꙗже на н҄емь.  вьсѫдѹ расходꙙшт сꙙ С 280.8 Изч С Гр λύομαι διαϑέω Нвб разходя [се] ’разпръсвам се’ диал ОА НТ НГер