Исторически речник
растръгнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
растръгнѫтрастръгнѫ, растрьгнѫ, растьргнѫ, растръгнѹ, растрьгнѹ, растьргнѹрастръгнеш, растрьгнеш, растьргнешрастръгнетъ, растрьгнетъ, растьргнетъ, растръгнеть, растрьгнеть, растьргнеть, растръгнет, растрьгнет, растьргнетрастръгнемъ, растрьгнемъ, растьргнемъ, растръгнемь, растрьгнемь, растьргнемь, растръгнем, растрьгнем, растьргнемрастръгнете, растрьгнете, растьргнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
растръгнѫтъ, растрьгнѫтъ, растьргнѫтъ, растръгнѹтъ, растрьгнѹтъ, растьргнѹтъ, растръгнѫть, растрьгнѫть, растьргнѫть, растръгнѹть, растрьгнѹть, растьргнѹть, растръгнѫт, растрьгнѫт, растьргнѫт, растръгнѹт, растрьгнѹт, растьргнѹтрастръгневѣ, растрьгневѣ, растьргневѣрастръгнета, растрьгнета, растьргнетарастръгнете, растрьгнете, растьргнетерастръгн, растрьгн, растьргнрастръгн, растрьгн, растьргн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
растръгнѣмъ, растрьгнѣмъ, растьргнѣмъ, растръгнѣмь, растрьгнѣмь, растьргнѣмь, растръгнѣм, растрьгнѣм, растьргнѣмрастръгнѣте, растрьгнѣте, растьргнѣтерастръгнѣвѣ, растрьгнѣвѣ, растьргнѣвѣрастръгнѣта, растрьгнѣта, растьргнѣтарастръгнѫхъ, растрьгнѫхъ, растръгнѹхъ, растрьгнѹхъ, растръгнѫхь, растрьгнѫхь, растръгнѹхь, растрьгнѹхь, растръгнѫх, растрьгнѫх, растръгнѹх, растрьгнѹхрастръгнѫ, растръгнѹ, растръже, растрьже, растьрже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
растръгнѫ, растръгнѹ, растръже, растрьже, растьржерастръгнѫхомъ, растрьгнѫхомъ, растръгнѹхомъ, растрьгнѹхомъ, растръгнѫхомь, растрьгнѫхомь, растръгнѹхомь, растрьгнѹхомь, растръгнѫхом, растрьгнѫхом, растръгнѹхом, растрьгнѹхом, растръгнѫхмꙑ, растрьгнѫхмꙑрастръгнѫсте, растрьгнѫсте, растръгнѹсте, растрьгнѹстерастръгнѫшѧ, растрьгнѫшѧ, растръгнѹшѧ, растрьгнѹшѧ, растръгнѫшѫ, растрьгнѫшѫ, растръгнѫша, растрьгнѫша, растръгнѹша, растрьгнѹша, растръгнѫше, растрьгнѫше, растръгнѹше, растрьгнѹше, растръгнѫхѫ, растрьгнѫхѫрастръгнѫховѣ, растрьгнѫховѣ, растръгнѹховѣ, растрьгнѹховѣрастръгнѫста, растрьгнѫста, растръгнѹста, растрьгнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
растръгнѫсте, растрьгнѫсте, растръгнѹсте, растрьгнѹстерастръгнѧхъ, растръгнѧхь, растръгнѧхрастръгнѧшерастръгнѧшерастръгнѧхомъ, растръгнѧхомь, растръгнѧхомрастръгнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
растръгнѧхѹрастръгнѧховѣрастръгнѧстарастръгнѧсте
растръгнѫт -растръгнѫ -растръгнеш св 1. Разкъсам, направя на късове, на части не дадте стаго псомъ. н помѣтате бсьръ вашхъ прѣдъ свньѣм. да не поперѫтъ хъ ногам свом. ꙇ вращьше сѧ растръгнѫтъ вꙑ М Мт 7.6 З А ѹклонвѣ сꙙ отъ сего пѫт. да не сьрѣтена бѫдевѣ сверѣпꙑм ѩꙁꙑкꙑ. пастꙋха бо ѹбшꙙ. овьцꙙ растрьгнѫшꙙ С 472.13 2. Разкъсам, разбия растръгнѣмъ ѫꙁꙑ іхъ ї отъвръꙁѣмъ отъ насъ го іхъ СП 2.3 Срв. Е21а 5 Образно. ѫꙁꙑ съмрьтьнꙑѧ растрьгнѫвъ. н же вьскрѣслъ. пленцꙙ нашхъ грѣховъ раꙁдрѣшвъ С 493.24 съпастелю вьнеꙁаапъ растрьгнѫвъшѹ вьсе адово рѣво С 498.23 3. Прен. Прекъсна, накарам да пресекне тꙑ растръже істоьнікꙑ  потокꙑ СП 73.15 М З А Е СП С Гр διαρρήγνυμι ῥήγνυμι растрьгнѫт Нвб разтръгна, разтръгвам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР