Исторически речник
растворт [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раствортрастворѭ, растворѧ, растворюрастворшраствортъ, растворть, раствортраствормъ, раствормь, растворм, растворморастворте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
растворѧтъ, растворѧть, растворѧтрастворвѣраствортараствортерастворраствор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раствормъ, раствормь, раствормраствортерастворвѣраствортарастворхъ, растворхь, растворхраствор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
растворрастворхомъ, растворхомь, растворхом, растворхмꙑрастворстерастворшѧ, растворшѫ, растворша, растворше, растворхѫрастворховѣрастворста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
растворстерастворꙗахъ, растворѣахъ, раствораахъ, растворѣхъ, растворꙗхъ, растворѧахъ, растворѧхъ, растворꙗахь, растворѣахь, раствораахь, растворѣхь, растворꙗхь, растворѧахь, растворѧхь, растворꙗах, растворѣах, раствораах, растворѣх, растворꙗх, растворѧах, растворѧхрастворꙗаше, растворѣаше, растворааше, растворѣше, растворꙗше, растворѧаше, растворѧшерастворꙗаше, растворѣаше, растворааше, растворѣше, растворꙗше, растворѧаше, растворѧшерастворꙗахомъ, растворѣахомъ, раствораахомъ, растворѣхомъ, растворꙗхомъ, растворѧахомъ, растворѧхомъ, растворꙗахомь, растворѣахомь, раствораахомь, растворѣхомь, растворꙗхомь, растворѧахомь, растворѧхомь, растворꙗахом, растворѣахом, раствораахом, растворѣхом, растворꙗхом, растворѧахом, растворѧхомрастворꙗашете, растворѣашете, раствораашете, растворѣшете, растворꙗшете, растворꙗасте, растворѣасте, раствораасте, растворѣсте, растворꙗсте, растворѧасте, растворѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
растворꙗахѫ, растворѣахѫ, раствораахѫ, растворѣхѫ, растворꙗхѫ, растворꙗахѹ, растворѣахѹ, раствораахѹ, растворѣхѹ, растворꙗхѹ, растворѧахѹ, растворѧхѹрастворꙗаховѣ, растворѣаховѣ, растворааховѣ, растворѣховѣ, растворꙗховѣ, растворѧаховѣ, растворѧховѣрастворꙗашета, растворѣашета, раствораашета, растворѣшета, растворꙗшета, растворꙗаста, растворѣаста, растворааста, растворѣста, растворꙗста, растворѧаста, растворѧстарастворꙗашете, растворѣашете, раствораашете, растворѣшете, растворꙗшете, растворꙗасте, растворѣасте, раствораасте, растворѣсте, растворꙗсте, растворѧасте, растворѧсте
растворт -растворѭ -растворш св 1. Разтворя, размеся, смеся кнꙙꙁъ повелѣ пакꙑ дърат .  полваті  оцꙿтомъ съ солѭ растворвъше С 161.17 повелѣ оцьтъ лютъ съ солѭ растворвъше вьꙁлват на хръбътꙑ хъ С 178.30 ꙗкоже бо враевьст отроц. ꙁмнꙑѧ ꙗꙁвꙑ цѣлꙙтъ. с тѣхъ ꙁемьѭште цѣльбьнаꙗ бꙑлꙗ. растворьше внам ꙗꙁвънꙑм врѣдъ цѣлꙙште С 430.16 2. Превърна, преобразя давꙑ намъ ꙇ ꙁемънаа благаа. растворе пр мосѣ горъкѫѭ водѫ. въ сладъкѫѭ СЕ 20b 15 Изч СЕ С Гр σκευάζω μεταποιέω ῥαίνω Нвб разтворя, разтварям ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл ДА