Исторически речник
растаꙗт [сѧ]  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
растаꙗт [сѧ]растаѭ, растаѫ, растаѧ, растаюрасташ, растаеш, растаашрастатъ, растаетъ, растаатъ, растать, растаеть, растаать, растат, растает, растаатрастамъ, растаемъ, растаамъ, растамь, растаемь, растаамь, растам, растаем, растаам, растамо, растаемо, растааморастате, растаете, растаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
растаѭтъ, растаѫтъ, растаѧтъ, растаютъ, растаѭть, растаѫть, растаѧть, растають, растаѭт, растаѫт, растаѧт, растаютраставѣ, растаевѣ, растаавѣрастата, растаета, растаатарастате, растаете, растаатерастараста
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
растамъ, растамь, растамрастатераставѣрастатарастаꙗхъ, растаахъ, растаѣхъ, растаꙗхь, растаахь, растаѣхь, растаѧхъ, растаѧхь, растаѧхрастаꙗ, растаа, растаѣ, растаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
растаꙗ, растаа, растаѣ, растаѧрастаꙗхомъ, растаахомъ, растаѣхомъ, растаꙗхомь, растаахомь, растаѣхомь, растаꙗхом, растаахом, растаѣхом, растаꙗхмꙑ, растаахмꙑ, растаѣхмꙑ, растаѧхомъ, растаѧхомь, растаѧхомрастаꙗсте, растаасте, растаѣсте, растаѧстерастаꙗшѧ, растаашѧ, растаѣшѧ, растаꙗшѫ, растаашѫ, растаѣшѫ, растаꙗша, растааша, растаѣша, растаꙗше, растааше, растаѣше, растаꙗхѫ, растаахѫ, растаѣхѫ, растаѧшарастаꙗховѣ, растааховѣ, растаѣховѣ, растаѧховѣрастаꙗста, растааста, растаѣста, растаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
растаꙗсте, растаасте, растаѣсте, растаѧстерастаꙗахъ, растаахъ, растаꙗахь, растаахь, растаꙗах, растаах, растаѧхъ, растаѧхь, растаѧхрастаꙗаше, растааше, растаѧшерастаꙗаше, растааше, растаѧшерастаꙗахомъ, растаахомъ, растаꙗахомь, растаахомь, растаꙗахом, растаахом, растаѧхомъ, растаѧхомь, растаѧхомрастаꙗашете, растаашете, растаꙗасте, растаасте, растаѧшете, растаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
растаꙗахѫ, растаахѫ, растаꙗахѹ, растаахѹ, растаѧхѹрастаꙗаховѣ, растааховѣ, растаѧховѣрастаꙗашета, растаашета, растаꙗаста, растааста, растаѧшета, растаѧстарастаꙗашете, растаашете, растаꙗасте, растаасте, растаѧшете, растаѧсте
растаꙗт [сѧ] -растаѭ [сѧ] -расташ [сѧ] св 1. Разтопя се, размразя се растаѣ сѩ ꙁемлѣ і вьсі жівѫштеі на неі СП 74.4  сѫштѹ асѹ третюмѹ ношт. слъньце о н҄хь въсꙗ топло ꙗко въ жꙙтвѫ.  растаавъ сꙙ ледъ бꙑстъ вода топла С 78.1 Образно. горꙑ ѣко воскъ растаашѩ сѩ отъ лца гнѣ СП 96.5 2. Прен. Разпадна се, умра днъ ... прбѣже къ бан҄.  пркоснѫвъ сꙙ къ топлотѣ. аб растаа сꙙ  тако отъдастъ дшѫ своѭ С 76.24—25 аб же пркосновен топлотꙑ. пльт го растаавъш С 93.15—16  помꙑшлѣѧ. како же прбѣгъ къ бан. не вььте сꙙ съ етꙑрьм десꙙтꙑ. нъ абь отъ топлотꙑ растаа сꙙ С 78.7 Изч СП С Гр τήκομαι λύομαι διαλύομαι [вар. τελευτάω] Нвб разтая се, разтайвам се диал ОА ВА НГер ЕтМл БТР РРОДД ДА