Исторически речник
распѧт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
распѧтраспьнѫ, распънѫ, распьнѹ, распънѹраспьнеш, распънешраспьнетъ, распънетъ, распьнеть, распънеть, распьнет, распънетраспьнемъ, распънемъ, распьнемь, распънемь, распьнем, распънем, распьнемо, распънемораспьнете, распънете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
распьнѫтъ, распънѫтъ, распьнѹтъ, распънѹтъ, распьнѫть, распънѫть, распьнѹть, распънѹть, распьнѫт, распънѫт, распьнѹт, распънѹтраспьневѣ, распъневѣраспьнета, распънетараспьнете, распънетераспьн, распънраспьн, распън
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
распьнѣмъ, распънѣмъ, распьнѣмь, распънѣмь, распьнѣм, распънѣмраспьнѣте, распънѣтераспьнѣвѣ, распънѣвѣраспьнѣта, распънѣтараспѧхъ, распѧсъ, распѧхь, распѧсь, распѧхраспѧ, распѧтъ, распѧть
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
распѧ, распѧтъ, распѧтьраспѧсомъ, распѧхомъ, распѧсомь, распѧхомь, распѧхом, распѧхмꙑраспѧстераспѧшѧ, распѧсѧ, распѧшѫ, распѧша, распѧше, распѧхѫраспѧсовѣ, распѧховѣраспѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
распѧстераспьнѣахъ, распьнѣхъ, распънѣахъ, распънѣхъ, распьнѣахь, распьнѣхь, распънѣахь, распънѣхь, распьнѣах, распьнѣх, распънѣах, распънѣхраспьнѣаше, распьнѣше, распънѣаше, распънѣшераспьнѣаше, распьнѣше, распънѣаше, распънѣшераспьнѣахомъ, распьнѣхомъ, распънѣахомъ, распънѣхомъ, распьнѣахомь, распьнѣхомь, распънѣахомь, распънѣхомь, распьнѣахом, распьнѣхом, распънѣахом, распънѣхомраспьнѣашете, распьнѣшете, распънѣашете, распънѣшете, распьнѣасте, распьнѣсте, распънѣасте, распънѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
распьнѣахѫ, распьнѣхѫ, распънѣахѫ, распънѣхѫ, распьнѣахѹ, распьнѣхѹ, распънѣахѹ, распънѣхѹраспьнѣаховѣ, распьнѣховѣ, распънѣаховѣ, распънѣховѣраспьнѣашета, распьнѣшета, распънѣашета, распънѣшета, распьнѣаста, распьнѣста, распънѣаста, распънѣстараспьнѣашете, распьнѣшете, распънѣашете, распънѣшете, распьнѣасте, распьнѣсте, распънѣасте, распънѣсте
распѧт -распьнѫ -распьнеш св 1. Опъна, разпъна нещо, разстеля тꙑ распѧтъ нбо ѣко  кожѭ. тꙑ ѹтвръд ꙁемⷧѭ на водахъ. тꙑ оград море пѣсъкомь СЕ 4а 9—10 2. Разпъна на кръст тъгда отъпѹст ꙇмъ вараавѫ. іса же бвъ. прѣдастъ ꙇ да ꙇ распьнѫтъ З Мт 27.26 А СК ꙇ съ н҄мь распѧшѧ два раꙁбоꙇнка. едного о деснѫѭ. а дрѹгааго о шюѭ его З Мк 15.27 А СК да ъто тѣмъ. нъ не ѹ тебе распѧлъ естъ. ѣкоже ха жідове. нъ вьсѣко своѭ кръвь самъ ѭже оні пролішѧ. на спснье дастъ пролівъшімъ К 9а 2 помѣні бо мѧ сѧтъ гі. въ цѣсарств твоемь. ѡ раꙁбоініе ѣко раꙁбоінікъ ес. распѧтъ К 11а 25 сьвѣтьнкъ же хъ дꙗволъ. ꙁгꙋбвъ прьво дрѣво ... с н҄м на дрѣвѣ распꙙт їса С 402.8 мꙑ же н пророка ѹбхомъ. н хса прѣдахомъ н распꙙхомъ С 136.5—6 како можетъ съпасъ бꙑт тъ. же бꙑстъ распꙙтъ.  съмрьть прѧ С 155.16 Образно. колко родовъ  странъ.  їностраньнкъ. т вьс крьста рад алꙿѫтъ. того слоѭ врагꙑ распьнъше.  раꙁдрѹшатъ сꙙ ноштъ мноꙁѣмъ С 431. 5—6 3. прич мин страд a) Като прил. распѧтъ, -ꙑ a) ἐσταυρωμένος, συσταυρωϑείς Който е разпънат на кръст вѣдѣ бо ѣко са распѧтааго штета А Мт 28.5 СК. Срв. С445.13 прідѫ же вон.  пръвѹмѹ прѣбішѧ голѣн.  дрѹгѹмѹ распѩтѹмѹ сь нмь А Йо 19.32 СК b) Като същ. распѧтꙑ м ед ὁ ἐσταυρωμένος Този, който е разпънат, разпънатият — за Исус Христос не домꙑшлѣахѫ же сѧ раꙁбоінікъ съ хмъ распінаѭште. ꙇ творѧште і проповѣдатель цѣсрствію. распѧтаго К 11а 22 анꙿтоннъ рее да въвръженъ бѫдетъ въ сковрадѫ. да вждѫ ꙿто мѹ ѹспѣтъ распꙙтꙑ  ѹмъръ С 157.28 не ѹбомъ сꙙ ньсоже братьꙗ  отьц. нъ въ мꙙ распꙙтааго. постраждамъ С 255.30 аште бꙑ вѣдѣлъ кнꙙꙁъ слѫ распꙙтааго. то оставлъ бꙑ кѹмръскѫѭ сѹтънѫѭ льсть С 176.1—2 гоже благодатьѭ божьѭ  слоѭ распꙙтааго цѣл.  прѣбꙑ въ манастꙑр многꙑ дн. ходꙙ  славꙙ ба С 564.25 4. Прич. мин. деят. като прил. распьнꙑ сѧ σταυρωϑείς Който е разпънат на кръст, разпънат  црькв поѭтъ. на н҄емъ распьнъшааго сꙙ господа хрстоса С 354.11—12 5. Разпъна някого за четирите крайника, разтегля го на четири страни [при изтезание]  повелѣ свѣштꙙ въжегъше прнесті.  страстьнка распꙙт ѫж етꙑрьм.  првꙙꙁат  по етꙑр колꙑ С 152.29 вьлѣꙁъше въ хлѣвнѫ жде мѫааше вовода роба хрстосова. обрѣтошꙙ стааго на ꙁем дꙿного лежꙙшта распꙙта С 51.12 распѧт сѧ М З А СК Б О Е СЕ К С Гр ἐκτείνω σταυρόω συσταυρόω [вар. τιτρώσκω] роспѧт распꙙт распѩт распт Нвб разпъна, разпъвам, разпна остар диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА