Исторически речник
распрострѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
распрострѣтраспростьрѫ, распростърѫ, распрострѫ, распростьрѹ, распростърѹ, распрострѹраспростьреш, распростъреш, распрострешраспростьретъ, распростъретъ, распростретъ, распростьреть, распростъреть, распростреть, распростьрет, распростърет, распростретраспростьремъ, распростъремъ, распростремъ, распростьремь, распростъремь, распростремь, распростьрем, распростърем, распрострем, распростьремо, распростъремо, распростремораспростьрете, распростърете, распрострете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
распростьрѫтъ, распростърѫтъ, распростѫтъ, распростьрѹтъ, распростърѹтъ, распрострѹтъ, распростьрѫть, распростърѫть, распрострѫть, распростьрѹть, распростърѹть, распрострѹть, распростьрѫт, распростърѫт, распрострѫт, распростьрѹт, распростърѹт, распрострѹтраспростьревѣ, распростъревѣ, распростревѣраспростьрета, распростърета, распростретараспростьрете, распростърете, распростретераспростьр, распростър, распрострраспростьр, распростър, распростр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
распростьрѣмъ, распростърѣмъ, распростѣмъ, распростьрѣмь, распростърѣмь, распрострѣмь, распростьрѣм, распростърѣм, распрострѣмраспростьрѣте, распростърѣте, распрострѣтераспростьрѣвѣ, распростърѣвѣ, распрострѣвѣраспростьрѣта, распростърѣта, распрострѣтараспрострѣхъ, распростьрѣхъ, распрострѣхь, распростьрѣхь, распрострѣх, распростьрѣхраспростре, распрострѣтъ, распрострѣ, распростьрѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
распростре, распростѣтъ, распрострѣ, распростьрѣраспрострѣхомъ, распростьрѣхомъ, распрострѣхомь, распростьрѣхомь, распрострѣхом, распростьрѣхом, распрострѣхмꙑ, распростьрѣхмꙑраспрострѣсте, распростьрѣстераспрострѣшѧ, распростьрѣшѧ, распрострѣшѫ, распростьрѣшѫ, распрострѣша, распростьрѣша, распрострѣше, распростьрѣше, распрострѣхѫ, распростьрѣхѫраспрострѣховѣ, распростьрѣховѣраспрострѣста, распростьрѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
распрострѣсте, распростьрѣсте*распростьрѣахъ*распростьрѣаше*распростьрѣаше*распростьрѣахомъ*распростьрѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*распростьрѣахѫ*распростьрѣаховѣ*распростьрѣашета*распростьрѣашете
распрострѣт -распростьрѫ -распростьреш св 1. Простра, разтворя, разгъна вьлѣꙁе же ѹподьꙗкъ. рѫцѣ мꙑ распрострьтѣ  вьꙁдѣнѣ на небо.  двꙙ сꙙ  славꙙ бога отъкрꙑваѭштааго творꙙштмъ вол҄ѫ го С 555.14—15 Образно. прсꙙгохъ сꙙ къ пльт радѹѧ сꙙ  трепештꙙ. распрострѣхъ съ пръстꙑ  око дѹшно.  двою ѹже дѣлесѹ раꙁѹмѣхъ С 511.17 распрострѣте ѹбо мол҄ѫ вꙑ сꙙ вашꙙ ѹмꙑ.  сь тхостѭ прмѣте хѹдаа моꙗ словеса С 498.19—20 2. Опъна, разпъна, разстеля съвраштат сꙙ. пьсьскꙑ же. лаѧ.  пѣнꙑ ꙁ ѹстъ тѣштꙙ.  власомъ на въꙁдѹхъ распрострътомъ. дотеетъ стааго дрьꙁновенаꙗ сповѣдаѧ С 560.8 Образно. распрострѣ облакꙑ вь покровъ імъ.  огнъ да просвѣтітъ імъ ноштъѭ СП 104.39 Изч СП С Гр διαπετάννυμι συντείνω ἐξαπλόω Нвб разпростра, разпростирам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА