Исторически речник
распрашт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
распраштраспрашѫ, распрашѹраспрашшраспраштъ, распрашть, распраштраспрашмъ, распрашмь, распрашм, распрашмораспраште
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
распрашѧтъ, распрашѧть, распрашѧтраспрашвѣраспраштараспраштераспрашраспраш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
распрашмъ, распрашмь, распрашмраспраштераспрашвѣраспраштараспрашхъ, распрашхь, распрашхраспраш
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
распрашраспрашхомъ, распрашхомь, распрашхом, распрашхмꙑраспрашстераспрашшѧ, распрашшѫ, распрашша, распрашше, распрашхѫраспрашховѣраспрашста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
распрашстераспрашаахъ, распрашахъ, распрашаахь, распрашахь, распрашаах, распрашахраспрашааше, распрашашераспрашааше, распрашашераспрашаахомъ, распрашахомъ, распрашаахомь, распрашахомь, распрашаахом, распрашахомраспрашаашете, распрашашете, распрашаасте, распрашасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
распрашаахѫ, распрашахѫ, распрашаахѹ, распрашахѹраспрашааховѣ, распрашаховѣраспрашаашета, распрашашета, распрашааста, распрашастараспрашаашете, распрашашете, распрашаасте, распрашасте
распрашт -распрашѫ -распрашш св 1. Разпръсна, разгоня някого, разпилея нъ не бѣаше хъ бол҄е дного на десꙙте.  т же распрашен С 442.16 2. Разпръсна, потуша, угася [огън] ведомъ бѣаше алеѯандръ правмъ дьвѣма агг҄елома. ꙗже вьндоста сь н҄мъ въ огн҄ь.  распрашста пламꙑ С 164.9 Изч С Гр διασπείρω Нвб разпраша, разпрашвам, разпрашам диал ОА НГер ЕтМл ДА