Исторически речник
распнат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
распнатраспнаѭ, распнаѫ, распнаѧ, распнаюраспнаш, распнаеш, распнаашраспнатъ, распнаетъ, распнаатъ, распнать, распнаеть, распнаать, распнат, распнает, распнаатраспнамъ, распнаемъ, распнаамъ, распнамь, распнаемь, распнаамь, распнам, распнаем, распнаам, распнамо, распнаемо, распнаамораспнате, распнаете, распнаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
распнаѭтъ, распнаѫтъ, распнаѧтъ, распнаютъ, распнаѭть, распнаѫть, распнаѧть, распнають, распнаѭт, распнаѫт, распнаѧт, распнаютраспнавѣ, распнаевѣ, распнаавѣраспната, распнаета, распнаатараспнате, распнаете, распнаатераспнараспна
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
распнамъ, распнамь, распнамраспнатераспнавѣраспнатараспнахъ, распнахь, распнахраспна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
распнараспнахомъ, распнахомь, распнахом, распнахмꙑраспнастераспнашѧ, распнашѫ, распнаша, распнаше, распнахѫраспнаховѣраспнаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
распнастераспнаахъ, распнахъ, распнаахь, распнахь, распнаах, распнахраспнааше, распнашераспнааше, распнашераспнаахомъ, распнахомъ, распнаахомь, распнахомь, распнаахом, распнахомраспнаашете, распнашете, распнаасте, распнасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
распнаахѫ, распнахѫ, распнаахѹ, распнахѹраспнааховѣ, распнаховѣраспнаашета, распнашета, распнааста, распнастараспнаашете, распнашете, распнаасте, распнасте
распнат -распнаѭ -распнаш несв 1. Разпъвам на кръст нꙑнѣ невдмо прѣстоѩтъ. н бесплотьн тво. напсаѭще обѣтоване твое вьꙁлюблене. еже премеⷧш. распнаѩ сѧ вꙿсемѹ мрѹ СЕ 84а 21—22 не домꙑшлѣахѫ же сѧ раꙁбоінікъ съ хмь распінаѭште. ꙇ творѧште і проповѣдатель цѣсрствію. распѧтаго К 11а 20—21 2. Прич. сег. деят. като същ. распнаѭще м мн οἱ σταυροῦντες Тези, които разпъват на кръст; палачите слъньце распінаемъ вдітъ. ꙇ сьѣт не съмѣетъ. вьꙁемлѧ свѣтъ. отъ распінаѭштхъ К 11b 1 3. Прич. сег. страд. като същ. распнамъ м ед [ὁ] σταυρούμενος Този, който е разпънат на кръст елі бо распінаемъ цѣсарюетъ. како бѫдетъ вѣнъаемъ К 11а 37 слъньце распінаемъ вдітъ К 11а 39 распнат сѧ Изч СЕ К Гр σταυρόω συσταυρόω распінат Нвб разпинам, разпна остар диал ВА НГер ЕтМл ДА