Исторически речник
раслабѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раслабѣтраслабѣѭ, раслабѣѫ, раслабѣѧ, раслабѣюраслабѣш, раслабѣешраслабѣтъ, раслабѣетъ, раслабѣть, раслабѣеть, раслабѣт, раслабѣетраслабѣмъ, раслабѣемъ, раслабѣмь, раслабѣемь, раслабѣм, раслабѣем, раслабѣмо, раслабѣемораслабѣте, раслабѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раслабѣѭтъ, раслабѣѫтъ, раслабѣѧтъ, раслабѣютъ, раслабѣѭть, раслабѣѫть, раслабѣѧть, раслабѣють, раслабѣѭт, раслабѣѫт, раслабѣѧт, раслабѣютраслабѣвѣ, раслабѣевѣраслабѣта, раслабѣетараслабѣте, раслабѣетераслабѣраслабѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раслабѣмъ, раслабѣмь, раслабѣмраслабѣтераслабѣвѣраслабѣтараслабѣхъ, раслабѣхь, раслабѣхраслабѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раслабѣраслабѣхомъ, раслабѣхомь, раслабѣхом, раслабѣхмꙑраслабѣстераслабѣшѧ, раслабѣшѫ, раслабѣша, раслабѣше, раслабѣхѫраслабѣховѣраслабѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раслабѣстераслабѣахъ, раслабѣхъ, раслабѣахь, раслабѣхь, раслабѣах, раслабѣхраслабѣаше, раслабѣшераслабѣаше, раслабѣшераслабѣахомъ, раслабѣхомъ, раслабѣахомь, раслабѣхомь, раслабѣахом, раслабѣхомраслабѣашете, раслабѣшете, раслабѣасте, раслабѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раслабѣахѫ, раслабѣхѫ, раслабѣахѹ, раслабѣхѹраслабѣаховѣ, раслабѣховѣраслабѣашета, раслабѣшета, раслабѣаста, раслабѣстараслабѣашете, раслабѣшете, раслабѣасте, раслабѣсте
раслабѣт -раслабѣѭ -раслабѣш св 1. Отслабна, обезсиля се, остана без сили отъшъдꙑ же братъ пѫтьмъ ꙁаблѫдвъ  ꙁѣло сꙙ съкрѹшвъ. въꙁврат сꙙ трет дьнь гладъмъ мърꙑ.  раслабѣвъ С 291.14 2. Парализирам се, схвана се напрасно свѣштꙙ ѹгасошꙙ.  рѫкꙑ мѫꙙштхъ слѹгъ раслабѣшꙙ С 110.16 въ дрѹгꙑ же пакꙑ юноша нѣкъ отъ бѣса насл҄енъ обѣма ногама раслабѣ С 518.19 тѫ же мѹ хѹлѫ въꙁглаголавъшѹ о стнѣ. раслабѣ мѹ абь тѣло.  прѣдано бꙑ прьвѹѹмѹ ѹмръштвеню С 563.22—23 Изч С Гр ἐκλύομαι παραλύομαι Нвб Срв разслабя, разслабвам, разслабям ’отпусна, отслабя, разслабя’ диал ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА