Исторически речник
раскопат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раскопатраскопаѭ, раскопаѫ, раскопаѧ, раскопаюраскопаш, раскопаеш, раскопаашраскопатъ, раскопаетъ, раскопаатъ, раскопать, раскопаеть, раскопаать, раскопат, раскопает, раскопаатраскопамъ, раскопаемъ, раскопаамъ, раскопамь, раскопаемь, раскопаамь, раскопам, раскопаем, раскопаам, раскопамо, раскопаемо, раскопаамораскопате, раскопаете, раскопаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раскопаѭтъ, раскопаѫтъ, раскопаѧтъ, раскопаютъ, раскопаѭть, раскопаѫть, раскопаѧть, раскопають, раскопаѭт, раскопаѫт, раскопаѧт, раскопаютраскопавѣ, раскопаевѣ, раскопаавѣраскопата, раскопаета, раскопаатараскопате, раскопаете, раскопаатераскопараскопа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раскопамъ, раскопамь, раскопамраскопатераскопавѣраскопатараскопахъ, раскопахь, раскопахраскопа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раскопараскопахомъ, раскопахомь, раскопахом, раскопахмꙑраскопастераскопашѧ, раскопашѫ, раскопаша, раскопаше, раскопахѫраскопаховѣраскопаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раскопастераскопаахъ, раскопахъ, раскопаахь, раскопахь, раскопаах, раскопахраскопааше, раскопашераскопааше, раскопашераскопаахомъ, раскопахомъ, раскопаахомь, раскопахомь, раскопаахом, раскопахомраскопаашете, раскопашете, раскопаасте, раскопасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раскопаахѫ, раскопахѫ, раскопаахѹ, раскопахѹраскопааховѣ, раскопаховѣраскопаашета, раскопашета, раскопааста, раскопастараскопаашете, раскопашете, раскопаасте, раскопасте
раскопат -раскопаѭ -раскопаш св 1. Разкопая, изкопая а премꙑ еднъ. шъдъ раскопа ꙁемл҄ѭ. ꙇ съкрꙑ съребро гна своего М Мт 25.18 З А СК 2. Подкопая, разруша, срина нꙑнꙗ вдш гда мѫтелꙗ съвꙙꙁа ... како же тьмнцꙙ го раскопа. како же съвꙙꙁьн҄ꙙ ꙁведе С 462.29 како повѣждъ м пасхѫ творш. ѡ ждовне. црькꙑ раскопана. трѣбшта раꙁметана. свꙙтаꙗ свꙙтꙑхъ ꙁапърана С 418.13 ї посѣті вінограда своего ... пожеженъ огнемъ ї раскопанъ СП 79.17 раскопат огн҄емь πυρὶ κατακαίω Разруша, унищожа, срина с огън вьꙁьрѣвъше на небо рѣшꙙ. раскопавꙑ огн҄емъ градъ содомескъ.  опѹствꙑ.  нꙑн҄ѣ посьл҄ помошть твоѭ.  раꙁор беꙁбожьно бѣсован С 180. 10 Изч М З А СК СП С Гр ὀρύσσω κατασκάπτω ἀνασκάπτω Нвб разкопая, разкопавам, разкопам диал ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА