Исторически речник
раꙁьньствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁьньствоватраꙁьньствѹѭ, раꙁьньствѹѫ, раꙁьньствѹѧ, раꙁьньствѹюраꙁьньствѹш, раꙁьньствѹеш, раꙁьньствѹѹшраꙁьньствѹтъ, раꙁьньствѹетъ, раꙁьньствѹѹтъ, раꙁьньствѹть, раꙁьньствѹеть, раꙁьньствѹѹть, раꙁьньствѹт, раꙁьньствѹет, раꙁьньствѹѹтраꙁьньствѹмъ, раꙁьньствѹемъ, раꙁьньствѹѹмъ, раꙁьньствѹмь, раꙁьньствѹемь, раꙁьньствѹѹмь, раꙁьньствѹм, раꙁьньствѹем, раꙁьньствѹѹм, раꙁьньствѹмо, раꙁьньствѹемо, раꙁьньствѹѹмораꙁьньствѹте, раꙁьньствѹете, раꙁьньствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁьньствѹѭтъ, раꙁьньствѹѫтъ, раꙁьньствѹѧтъ, раꙁьньствѹютъ, раꙁьньствѹѭть, раꙁьньствѹѫть, раꙁьньствѹѧть, раꙁьньствѹють, раꙁьньствѹѭт, раꙁьньствѹѫт, раꙁьньствѹѧт, раꙁьньствѹютраꙁьньствѹвѣ, раꙁьньствѹевѣ, раꙁьньствѹѹвѣраꙁьньствѹта, раꙁьньствѹета, раꙁьньствѹѹтараꙁьньствѹте, раꙁьньствѹете, раꙁьньствѹѹтераꙁьньствѹраꙁьньствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁьньствѹмъ, раꙁьньствѹмь, раꙁьньствѹмраꙁьньствѹтераꙁьньствѹвѣраꙁьньствѹтараꙁьньствовахъ, раꙁьньствовахь, раꙁьньствовахраꙁьньствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁьньствовараꙁьньствовахомъ, раꙁьньствовахомь, раꙁьньствовахом, раꙁьньствовахомꙑраꙁьньствовастераꙁьньствовашѧ, раꙁьньствовашѫ, раꙁьньствоваша, раꙁьньствоваше, раꙁьньствовахѫраꙁьньствоваховѣраꙁьньствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁьньствовастераꙁьньствоваахъ, раꙁьньствовахъ, раꙁьньствоваахь, раꙁьньствовахь, раꙁьньствоваах, раꙁьньствовахраꙁьньствовааше, раꙁьньствовашераꙁьньствовааше, раꙁьньствовашераꙁьньствоваахомъ, раꙁьньствовахомъ, раꙁьньствоваахомь, раꙁьньствовахомь, раꙁьньствоваахом, раꙁьньствовахомраꙁьньствоваашете, раꙁьньствовашете, раꙁьньствоваасте, раꙁьньствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁьньствоваахѫ, раꙁьньствовахѫ, раꙁьньствоваахѹ, раꙁьньствовахѹраꙁьньствовааховѣ, раꙁьньствоваховѣраꙁьньствоваашета, раꙁьньствовашета, раꙁьньствовааста, раꙁьньствовастараꙁьньствоваашете, раꙁьньствовашете, раꙁьньствоваасте, раꙁьньствовасте
раꙁьньствоват -раꙁьньствѹѭ -раꙁьньствѹш св Казвам нещо различно от предишното, нещо погрешно ѣко прогнѣвашѩ дхъ его.  раꙁнъствова ѹстънама свома. не потрѣбішѩ ѩꙁꙑкъ ѩже рее гь імъ.  съмѣсішѩ сѩ съ ѩꙁꙑкꙑ.  навꙑкѫ дѣла іхъ СП 105.33 Изч СП Гр διαστέλλω раꙁнъствоват Нвб Срв разнествие ср остар ВА