Исторически речник
раꙁорт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁортраꙁорѭ, раꙁорѧ, раꙁорюраꙁоршраꙁортъ, раꙁорть, раꙁортраꙁормъ, раꙁормь, раꙁорм, раꙁормораꙁорте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁорѧтъ, раꙁорѧть, раꙁорѧтраꙁорвѣраꙁортараꙁортераꙁорраꙁор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁормъ, раꙁормь, раꙁормраꙁортераꙁорвѣраꙁортараꙁорхъ, раꙁорхь, раꙁорхраꙁор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁорраꙁорхомъ, раꙁорхомь, раꙁорхом, раꙁорхмꙑраꙁорстераꙁоршѧ, раꙁоршѫ, раꙁорша, раꙁорше, раꙁорхѫраꙁорховѣраꙁорста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁорстераꙁорꙗахъ, раꙁорѣахъ, раꙁораахъ, раꙁорѣхъ, раꙁорꙗхъ, раꙁорѧахъ, раꙁорѧхъ, раꙁорꙗахь, раꙁорѣахь, раꙁораахь, раꙁорѣхь, раꙁорꙗхь, раꙁорѧахь, раꙁорѧхь, раꙁорꙗах, раꙁорѣах, раꙁораах, раꙁорѣх, раꙁорꙗх, раꙁорѧах, раꙁорѧхраꙁорꙗаше, раꙁорѣаше, раꙁорааше, раꙁорѣше, раꙁорꙗше, раꙁорѧаше, раꙁорѧшераꙁорꙗаше, раꙁорѣаше, раꙁорааше, раꙁорѣше, раꙁорꙗше, раꙁорѧаше, раꙁорѧшераꙁорꙗахомъ, раꙁорѣахомъ, раꙁораахомъ, раꙁорѣхомъ, раꙁорꙗхомъ, раꙁорѧахомъ, раꙁорѧхомъ, раꙁорꙗахомь, раꙁорѣахомь, раꙁораахомь, раꙁорѣхомь, раꙁорꙗхомь, раꙁорѧахомь, раꙁорѧхомь, раꙁорꙗахом, раꙁорѣахом, раꙁораахом, раꙁорѣхом, раꙁорꙗхом, раꙁорѧахом, раꙁорѧхомраꙁорꙗашете, раꙁорѣашете, раꙁораашете, раꙁорѣшете, раꙁорꙗшете, раꙁорꙗасте, раꙁорѣасте, раꙁораасте, раꙁорѣсте, раꙁорꙗсте, раꙁорѧасте, раꙁорѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁорꙗахѫ, раꙁорѣахѫ, раꙁораахѫ, раꙁорѣхѫ, раꙁорꙗхѫ, раꙁорꙗахѹ, раꙁорѣахѹ, раꙁораахѹ, раꙁорѣхѹ, раꙁорꙗхѹ, раꙁорѧахѹ, раꙁорѧхѹраꙁорꙗаховѣ, раꙁорѣаховѣ, раꙁорааховѣ, раꙁорѣховѣ, раꙁорꙗховѣ, раꙁорѧаховѣ, раꙁорѧховѣраꙁорꙗашета, раꙁорѣашета, раꙁораашета, раꙁорѣшета, раꙁорꙗшета, раꙁорꙗаста, раꙁорѣаста, раꙁорааста, раꙁорѣста, раꙁорꙗста, раꙁорѧаста, раꙁорѧстараꙁорꙗашете, раꙁорѣашете, раꙁораашете, раꙁорѣшете, раꙁорꙗшете, раꙁорꙗасте, раꙁорѣасте, раꙁораасте, раꙁорѣсте, раꙁорꙗсте, раꙁорѧасте, раꙁорѧсте
раꙁорт -раꙁорѭ -раꙁорш св 1. Разруша, съборя, превърна в развалини, разоря се сътворѭ раꙁорѭ жтьнцѧ моѩ  большѧ съꙁждѫ. ꙇ съберѫ тѹ вьсѣ жта моѣ М Лк 12.18 З А СК амнь глѭ вамъ. не матъ съде остат камень на камен. ꙇже не раꙁортъ сѧ М Мт 24.2 ЗI, А. Срв. Мк 13.2 М, З;Лк 21.6 М З сь рее могѫ раꙁорт црквь бжѭ. ꙇ трьм дьньм соꙁъдат ѭ М Мт 26.61 З А СК се же свꙙтꙑмъ глагол҄ѫштемъ.  цръкъвште капштьно раꙁор сꙙ. раꙁгнѣвавъ же сꙙ кнꙙꙁъ о съкрѹшенї богъ свохъ С 180.23 комсь рее. тꙑ л с раꙁорвꙑ  съкрѹшвꙑ велкѫ богꙑн҄ѫ арфемѫ С 226.14 Умъртвя, унищожа физически. не вѣдꙙтъ бо ꙗко богъ не погꙑбнетъ. готово гнльно свѣштло тѣлесе мѹ раꙁорꙙтъ. нъ свѣштꙙ божъства мѹ ѹгаст не могѫтъ С 402.16 2. Прен. Унищожа, премахна ѣко не раꙁѹмѣшѩ дѣла гнь і дѣлъ рѫкѹ его. раꙁоріші ѩ і не съꙁіждеші іхъ СП 27.5 ѡ бжіѣ въ істінѫ прѣмѫдрость. небскꙑ крестъ въдрѫжаше сѧ. а ідольскаѣ слѹжъба раꙁорена бꙑваше К 10b 9 дьньсь раꙁор сꙙ дꙗволово протвьство. дьньсь ѫꙁꙑ сьмрьтьнꙑѧ раꙁдрѣшенꙑ бꙑшꙙ С 487.1  нꙑн҄ѣ посьл҄ помошть твоѭ.  раꙁор беꙁбожьно бѣсован.  съврьꙁ капшта хъ С 180. 12 прем тѧ на пръс въꙁлегша. егоже мл бгослове прлежно. облакъ поганскъ раꙁорт Е 36б 12 сьнѣд оноѧ сладъкꙑѧ горькѫѭ сласть. въкѹсхъ оцьта. да раꙁорѫ твоѧ сьмрьт С 469.21 3. Прен. Наруша, потъпча [закон, заповед] аште обрѣꙁане премлетъ къ въ соботѫ. да не раꙁортъ сѧ ꙁаконъ мосѣовъ М Йо 7.23 З А не мнте ѣко прдъ раꙁортъ ꙁакона л пророкъ. не прдъ раꙁортъ нъ ꙇсплънтъ З Мт 5.17А ꙇ раꙁорсте ꙁаконъ бж. ꙁа прѣдане ваше М Мт 15.6 З ꙇже бо раꙁортъ еднѫ ꙁаповѣдь. ꙇ схъ малꙑхъ З Мт 5.19А тꙑ же отърінѫ і ѹніьжі. отъвръже ха своего. л прѣжде раꙁорілъ есі ꙁавѣтъ раба твоего. осквръні на ꙁемⷧ свтꙑнѫ его СП 88.40 врѣмѩ сътворт гю. раꙁоршѩ ꙁаконъ твої СП 118.126 4. Прен. Отменя, отхвърля бѣ пасха ждовъска нъгда. нъ раꙁор сꙙ нꙑнꙗ.  прде пасха дѹховънаꙗ С 419.12 5. Прен. Отнема нещо от някого мілості же моеѩ не раꙁорѫ отъ ніхъ. ні прѣврѣждѫ въ рѣснотѣ моеі СП 88.34 Лиша някого от нещо. раꙁорілъ есі отъ оештені его. прѣстолъ его на ꙁемлі повръже СП 88.45 раꙁорт сѧ М З А СК Е СП СЕ К С Гр λύω καταλύω καϑαιρέω καταστρέφω καταδικάζω κατασκάπτω διασκεδάννυμι διαλύω ἀνακαλέομαι καταβάλλω καταργέω παραλύω συντελέω ἀκυρόω раꙁоріт Нвб разоря, разорявам ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР