Исторически речник
раꙁдѣлꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁдѣлꙗт сѧраꙁдѣлꙗѭ, раꙁдѣлѣѭ, раꙁдѣлꙗѫ, раꙁдѣлѣѫ, раꙁдѣлꙗѧ, раꙁдѣлѣѧ, раꙁдѣлꙗю, раꙁдѣлѣю, раꙁдѣлѧю, раꙁдѣлаѫ, раꙁдѣлаѧраꙁдѣлꙗш, раꙁдѣлꙗеш, раꙁдѣлѣш, раꙁдѣлѣеш, раꙁдѣлѣаш, раꙁдѣлѧеш, раꙁдѣлаешраꙁдѣлꙗтъ, раꙁдѣлꙗетъ, раꙁдѣлѣтъ, раꙁдѣлѣетъ, раꙁдѣлѣатъ, раꙁдѣлꙗть, раꙁдѣлꙗеть, раꙁдѣлѣть, раꙁдѣлѣеть, раꙁдѣлѣать, раꙁдѣлꙗт, раꙁдѣлꙗет, раꙁдѣлѣт, раꙁдѣлѣет, раꙁдѣлѣат, раꙁдѣлѧетъ, раꙁдѣлѧеть, раꙁдѣлѧет, раꙁдѣлаетъ, раꙁдѣлаеть, раꙁдѣлаетраꙁдѣлꙗмъ, раꙁдѣлꙗемъ, раꙁдѣлѣмъ, раꙁдѣлѣемъ, раꙁдѣлѣамъ, раꙁдѣлꙗмь, раꙁдѣлꙗемь, раꙁдѣлѣмь, раꙁдѣлѣемь, раꙁдѣлѣамь, раꙁдѣлꙗм, раꙁдѣлꙗем, раꙁдѣлѣм, раꙁдѣлѣем, раꙁдѣлѣам, раꙁдѣлꙗмо, раꙁдѣлꙗемо, раꙁдѣлѣмо, раꙁдѣлѣемо, раꙁдѣлѣамо, раꙁдѣлѧемъ, раꙁдѣлѧемь, раꙁдѣлѧем, раꙁдѣлаемъ, раꙁдѣлаемь, раꙁдѣлаем, раꙁдѣлаемораꙁдѣлꙗте, раꙁдѣлꙗете, раꙁдѣлѣте, раꙁдѣлѣете, раꙁдѣлѣате, раꙁдѣлѧете, раꙁдѣлаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁдѣлꙗѭтъ, раꙁдѣлѣѭтъ, раꙁдѣлѣѫтъ, раꙁдѣлꙗѫтъ, раꙁдѣлѣѧтъ, раꙁдѣлꙗѧтъ, раꙁдѣлѣютъ, раꙁдѣлꙗютъ, раꙁдѣлꙗѭть, раꙁдѣлѣѭть, раꙁдѣлѣѫть, раꙁдѣлꙗѫть, раꙁдѣлѣѧть, раꙁдѣлꙗѧть, раꙁдѣлѣють, раꙁдѣлꙗють, раꙁдѣлꙗѭт, раꙁдѣлѣѭт, раꙁдѣлѣѫт, раꙁдѣлꙗѫт, раꙁдѣлѣѧт, раꙁдѣлꙗѧт, раꙁдѣлѣют, раꙁдѣлꙗют, раꙁдѣлѧютъ, раꙁдѣлѧють, раꙁдѣлѧют, раꙁдѣлаѫтъ, раꙁдѣлаѧтъ, раꙁдѣлаѫть, раꙁдѣлаѧть, раꙁдѣлаѫт, раꙁдѣлаѧтраꙁдѣлꙗвѣ, раꙁдѣлꙗевѣ, раꙁдѣлѣвѣ, раꙁдѣлѣевѣ, раꙁдѣлѣавѣ, раꙁдѣлѧевѣраꙁдѣлꙗта, раꙁдѣлꙗета, раꙁдѣлѣта, раꙁдѣлѣета, раꙁдѣлѣата, раꙁдѣлѧетараꙁдѣлꙗте, раꙁдѣлꙗете, раꙁдѣлѣте, раꙁдѣлѣете, раꙁдѣлѣате, раꙁдѣлѧетераꙁдѣлꙗ, раꙁдѣлѣ, раꙁдѣлѧ, раꙁдѣлараꙁдѣлꙗ, раꙁдѣлѣ, раꙁдѣлѧ, раꙁдѣла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁдѣлꙗмъ, раꙁдѣлѣмъ, раꙁдѣлꙗмь, раꙁдѣлѣмь, раꙁдѣлꙗм, раꙁдѣлѣм, раꙁдѣлѧмъ, раꙁдѣлѧмь, раꙁдѣлѧм, раꙁдѣламъ, раꙁдѣламь, раꙁдѣламраꙁдѣлꙗте, раꙁдѣлѣте, раꙁдѣлѧте, раꙁдѣлатераꙁдѣлꙗвѣ, раꙁдѣлѣвѣ, раꙁдѣлѧвѣ, раꙁдѣлавѣраꙁдѣлꙗта, раꙁдѣлѣта, раꙁдѣлѧта, раꙁдѣлатараꙁдѣлꙗхъ, раꙁдѣлѣхъ, раꙁдѣлꙗхь, раꙁдѣлѣхь, раꙁдѣлꙗх, раꙁдѣлѣх, раꙁдѣлѧхъ, раꙁдѣлѧхь, раꙁдѣлѧх, раꙁдѣлахъ, раꙁдѣлахь, раꙁдѣлахраꙁдѣлꙗ, раꙁдѣлѣ, раꙁдѣлѧ, раꙁдѣла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁдѣлꙗ, раꙁдѣлѣ, раꙁдѣлѧ, раꙁдѣлараꙁдѣлꙗхомъ, раꙁдѣлѣхомъ, раꙁдѣлꙗхомь, раꙁдѣлѣхомь, раꙁдѣлꙗхом, раꙁдѣлѣхом, раꙁдѣлꙗхмꙑ, раꙁдѣлѣхмꙑ, раꙁдѣлѧхомъ, раꙁдѣлѧхомь, раꙁдѣлѧхом, раꙁдѣлахомъ, раꙁдѣлахомь, раꙁдѣлахом, раꙁдѣлахмꙑраꙁдѣлꙗсте, раꙁдѣлѣсте, раꙁдѣлѧсте, раꙁдѣластераꙁдѣлꙗшѧ, раꙁдѣлашѧ, раꙁдѣлѣшѧ, раꙁдѣлꙗшѫ, раꙁдѣлашѫ, раꙁдѣлѣшѫ, раꙁдѣлꙗша, раꙁдѣлѣша, раꙁдѣлꙗше, раꙁдѣлаше, раꙁдѣлѣше, раꙁдѣлꙗхѫ, раꙁдѣлѣхѫ, раꙁдѣлахѫ, раꙁдѣлѧшараꙁдѣлꙗховѣ, раꙁдѣлѣховѣ, раꙁдѣлѧховѣ, раꙁдѣлаховѣраꙁдѣлꙗста, раꙁдѣлѣста, раꙁдѣлѧста, раꙁдѣласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁдѣлꙗсте, раꙁдѣлѣсте, раꙁдѣлѧсте, раꙁдѣластераꙁдѣлꙗахъ, раꙁдѣлꙗхъ, раꙁдѣлꙗах, раꙁдѣлаахъ, раꙁдѣлахъ, раꙁдѣлаахь, раꙁдѣлахь, раꙁдѣлꙗхь, раꙁдѣлꙗх, раꙁдѣлаах, раꙁдѣлѧхъ, раꙁдѣлѧхь, раꙁдѣлѧхраꙁдѣлꙗаше, раꙁдѣлꙗше, раꙁдѣлааше, раꙁдѣлаше, раꙁдѣлѧшераꙁдѣлꙗаше, раꙁдѣлꙗше, раꙁдѣлааше, раꙁдѣлаше, раꙁдѣлѧшераꙁдѣлꙗахомъ, раꙁдѣлꙗхомъ, раꙁдѣлаахомъ, раꙁдѣлахомъ, раꙁдѣлꙗахомь, раꙁдѣлꙗхомь, раꙁдѣлаахомь, раꙁдѣлахомь, раꙁдѣлꙗахом, раꙁдѣлꙗхом, раꙁдѣлаахом, раꙁдѣлахом, раꙁдѣлѧхомъ, раꙁдѣлѧхомь, раꙁдѣлѧхомраꙁдѣлꙗашете, раꙁдѣлꙗшете, раꙁдѣлꙗасте, раꙁдѣлꙗсте, раꙁдѣлаашете, раꙁдѣлашете, раꙁдѣлаасте, раꙁдѣласте, раꙁдѣлѧшете, раꙁдѣлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁдѣлꙗахѫ, раꙁдѣлꙗхѫ, раꙁдѣлꙗахѹ, раꙁдѣлꙗхѹ, раꙁдѣлаахѫ, раꙁдѣлахѫ, раꙁдѣлаахѹ, раꙁдѣлахѹ, раꙁдѣлѧхѹраꙁдѣлꙗаховѣ, раꙁдѣлꙗховѣ, раꙁдѣлааховѣ, раꙁдѣлаховѣ, раꙁдѣлѧховѣраꙁдѣлꙗашета, раꙁдѣлꙗшета, раꙁдѣлꙗаста, раꙁдѣлꙗста, раꙁдѣлѧшета, раꙁдѣлѧста, раꙁдѣлаашета, раꙁдѣлашета, раꙁдѣлааста, раꙁдѣластараꙁдѣлꙗашете, раꙁдѣлꙗшете, раꙁдѣлꙗасте, раꙁдѣлꙗсте, раꙁдѣлѧшете, раꙁдѣлѧсте, раꙁдѣлаашете, раꙁдѣлашете, раꙁдѣлаасте, раꙁдѣласте
раꙁдѣлꙗт сѧ -раꙁдѣлꙗѭ сѧ -раꙁдѣлꙗш сѧ несв Вселявам се, обитавам съвместно  мръ бж да (раꙁ)дѣлѣетъ сѧ въ срдцхъ вашхъ. в неже  ꙁван (б)сте въ едно тѣло Е 22б 6 раꙁдѣлꙗт сѧ въ себѣ διαμερίζομαι ἐπὶ ἐμαυτόν Разделям се, престана да бъда единен всѣко црсе. раꙁдѣл҄ѣѩ сѧ само вь себѣ ꙁапѹстѣетъ. ꙇ домъ на домъ падаетъ З Лк 11.17 Изч З Е Гр βραβεύομαι раꙁдѣлѣт сѧ Вж. при раꙁдѣлꙗт Нвб