Исторически речник
раꙁдѣлт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁдѣлтраꙁдѣлѭ, раꙁдѣлѧ, раꙁдѣлюраꙁдѣлшраꙁдѣлтъ, раꙁдѣлть, раꙁдѣлтраꙁдѣлмъ, раꙁдѣлмь, раꙁдѣлм, раꙁдѣлмораꙁдѣлте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁдѣлѧтъ, раꙁдѣлѧть, раꙁдѣлѧтраꙁдѣлвѣраꙁдѣлтараꙁдѣлтераꙁдѣлраꙁдѣл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁдѣлмъ, раꙁдѣлмь, раꙁдѣлмраꙁдѣлтераꙁдѣлвѣраꙁдѣлтараꙁдѣлхъ, раꙁдѣлхь, раꙁдѣлхраꙁдѣл
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁдѣлраꙁдѣлхомъ, раꙁдѣлхомь, раꙁдѣлхом, раꙁдѣлхмꙑраꙁдѣлстераꙁдѣлшѧ, раꙁдѣлшѫ, раꙁдѣлша, раꙁдѣлше, раꙁдѣлхѫраꙁдѣлховѣраꙁдѣлста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁдѣлстераꙁдѣлꙗахъ, раꙁдѣлѣахъ, раꙁдѣлаахъ, раꙁдѣлѣхъ, раꙁдѣлꙗхъ, раꙁдѣлѧахъ, раꙁдѣлѧхъ, раꙁдѣлꙗахь, раꙁдѣлѣахь, раꙁдѣлаахь, раꙁдѣлѣхь, раꙁдѣлꙗхь, раꙁдѣлѧахь, раꙁдѣлѧхь, раꙁдѣлꙗах, раꙁдѣлѣах, раꙁдѣлаах, раꙁдѣлѣх, раꙁдѣлꙗх, раꙁдѣлѧах, раꙁдѣлѧхраꙁдѣлꙗаше, раꙁдѣлѣаше, раꙁдѣлааше, раꙁдѣлѣше, раꙁдѣлꙗше, раꙁдѣлѧаше, раꙁдѣлѧшераꙁдѣлꙗаше, раꙁдѣлѣаше, раꙁдѣлааше, раꙁдѣлѣше, раꙁдѣлꙗше, раꙁдѣлѧаше, раꙁдѣлѧшераꙁдѣлꙗахомъ, раꙁдѣлѣахомъ, раꙁдѣлаахомъ, раꙁдѣлѣхомъ, раꙁдѣлꙗхомъ, раꙁдѣлѧахомъ, раꙁдѣлѧхомъ, раꙁдѣлꙗахомь, раꙁдѣлѣахомь, раꙁдѣлаахомь, раꙁдѣлѣхомь, раꙁдѣлꙗхомь, раꙁдѣлѧахомь, раꙁдѣлѧхомь, раꙁдѣлꙗахом, раꙁдѣлѣахом, раꙁдѣлаахом, раꙁдѣлѣхом, раꙁдѣлꙗхом, раꙁдѣлѧахом, раꙁдѣлѧхомраꙁдѣлꙗашете, раꙁдѣлѣашете, раꙁдѣлаашете, раꙁдѣлѣшете, раꙁдѣлꙗшете, раꙁдѣлꙗасте, раꙁдѣлѣасте, раꙁдѣлаасте, раꙁдѣлѣсте, раꙁдѣлꙗсте, раꙁдѣлѧасте, раꙁдѣлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁдѣлꙗахѫ, раꙁдѣлѣахѫ, раꙁдѣлаахѫ, раꙁдѣлѣхѫ, раꙁдѣлꙗхѫ, раꙁдѣлꙗахѹ, раꙁдѣлѣахѹ, раꙁдѣлаахѹ, раꙁдѣлѣхѹ, раꙁдѣлꙗхѹ, раꙁдѣлѧахѹ, раꙁдѣлѧхѹраꙁдѣлꙗаховѣ, раꙁдѣлѣаховѣ, раꙁдѣлааховѣ, раꙁдѣлѣховѣ, раꙁдѣлꙗховѣ, раꙁдѣлѧаховѣ, раꙁдѣлѧховѣраꙁдѣлꙗашета, раꙁдѣлѣашета, раꙁдѣлаашета, раꙁдѣлѣшета, раꙁдѣлꙗшета, раꙁдѣлꙗаста, раꙁдѣлѣаста, раꙁдѣлааста, раꙁдѣлѣста, раꙁдѣлꙗста, раꙁдѣлѧаста, раꙁдѣлѧстараꙁдѣлꙗашете, раꙁдѣлѣашете, раꙁдѣлаашете, раꙁдѣлѣшете, раꙁдѣлꙗшете, раꙁдѣлꙗасте, раꙁдѣлѣасте, раꙁдѣлаасте, раꙁдѣлѣсте, раꙁдѣлꙗсте, раꙁдѣлѧасте, раꙁдѣлѧсте
раꙁдѣлт -раꙁдѣлѭ -раꙁдѣлш св 1. Разделя, раздвоя, направя на две бъ въꙁгла вь стмъ своемъ.  вьꙁдрадѹѭ сѩ  раꙁдѣлѭ сікмѫ. ї ѫдоль селомъ раꙁмѣрѭ СП 59.8 Срв. СП107.8 потоп гі і раꙁдѣлі ѩꙁꙑ (!) хъ. ѣко вдѣхъ беꙁаконенье і прѣрѣканъе въ градѣ СП 54.10 раꙁдѣльшюмѹ ръмъное море въ раꙁдѣлене. ѣко въ вѣ СП 135.13 Образно. дного тꙙ га  ба сповѣдаѭ. но.  но. тебе дного навꙑкохъ. не дꙿного т ного ѹвѣдѣ. не раꙁдѣл҄ѫ тебе не раꙁдѣл҄енааго С 505.17 Разтворя, отворя [врати, крилете на врата]. прстѫп бо вьнеꙁаапъ. сьпастел҄ь хлѣвнѣ двьр не раꙁдѣлвъ. а мꙑ двна прстѫпьньꙗ го ѹжасъше сꙙ С 499.22 2. Разпределя, поделя пропьньше же . раꙁдѣльше рꙁꙑ его меташѧ жрѣбѩ М Мт 27.35 З, А, СК. Срв.Мк 15.24 М З А СК  премъ пѧть хлѣбъ  дъвѣ рꙑбѣ. въꙁьрѣвъ на нбо блгслв ... ꙇ обѣ рꙑбѣ раꙁдѣл вьсѣмъ М Мк 6.41 З лѣтѹ же нѣкомꙋ мнѫвъшѹ.  родтел҄ема о хѣ ѹмъръшема.  раꙁдѣл҄енѹ бꙑвꙿшѹ родтел҄ьскѹ мѣню С 279.8 3. Отделя гі отъ малъ от ꙁемⷧѩ. раꙁдѣлі ѩ въ жівотѣ іхъ.  сокръвенꙑхъ твоіхъ сплъні сѩ ѫтроба іхъ СП 16.14 Разединя, разделя. бѫдетъ бо отъ селѣ пѧть вь едномъ домѹ раꙁдѣленъ. тре на дъва.  дъва на тр М Лк 12.52 З раꙁдѣл҄енъ διῃρημένος Разлѝчен, отдѐлен м҃ сѫтъ мѫжь. ꙗкоже днѫ дшѫ мѫште. въ раꙁдѣл҄ена тѣлеса. а въ дномъ съдꙑхан.  дн҄ен вѣрꙑ С 82.17 4. Отлича, различа положіте срдца ваша въ слѫ его.  раꙁдѣліте домъ его. ѣко да повѣстъ въ родѣ їномъ СП 47.14 5. Споделя [чувство и под.] днⷭ҇е. ꙁемлѣ  море. вꙿсемѹ мрѹ радость раꙁдѣлсте. ꙇ вꙿсь мръ веселѣ наплън сѧ СЕ 3а 4 раꙁдѣлт по жрѣбью κληροδοτέω Разделя, разпределя с жребий іꙁведе отъ лца іхъ ѩꙁꙑкꙑ. і по жрѣбію раꙁдѣл імъ ꙁемѭ СП 77.55 раꙁдѣлт себѣ διαμερίζω είς ἐμαυτόν, διαμερίζομαι Разделя, поделя, разпределя помежду си  прмъ ашѫ хвалѫ въꙁдавъ рее. прмѣте се  раꙁдѣлте себѣ М Лк 22.17 З раꙁдѣлішѩ себѣ ріꙁѫ моѭ.  о ріꙁѫ моѭ меташѩ жрѣбъѩ СП 21.19 ꙇ раꙁдѣлшѧ себѣ рꙁꙑ его СЕ 50а 18—19 М З А СК СП СЕ С Гр διαμερίζω διαμερίζομαι καταδιαιρέω διαιρέω μερίζω διανέμω Нвб разделя [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Раздел МИ Разделна МИ Разделци МИ СНМБ