Исторически речник
раꙁвратт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁвраттраꙁвращѫ, раꙁвращѹраꙁвратшраꙁвраттъ, раꙁвратть, раꙁвраттраꙁвратмъ, раꙁвратмь, раꙁвратм, раꙁвратмораꙁвратте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁвратѧтъ, раꙁвратѧть, раꙁвратѧтраꙁвратвѣраꙁвраттараꙁвраттераꙁвратраꙁврат
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁвратмъ, раꙁвратмь, раꙁвратмраꙁвраттераꙁвратвѣраꙁвраттараꙁвратхъ, раꙁвратхь, раꙁвратхраꙁврат
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁвратраꙁвратхомъ, раꙁвратхомь, раꙁвратхом, раꙁвратхмꙑраꙁвратстераꙁвратшѧ, раꙁвратшѫ, раꙁвратша, раꙁвратше, раꙁвратхѫраꙁвратховѣраꙁвратста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁвратстераꙁвращаахъ, раꙁвращахъ, раꙁвращаахь, раꙁвращахь, раꙁвращаах, раꙁвращахраꙁвращааше, раꙁвращашераꙁвращааше, раꙁвращашераꙁвращаахомъ, раꙁвращахомъ, раꙁвращаахомь, раꙁвращахомь, раꙁвращаахом, раꙁвращахомраꙁвращаашете, раꙁвращашете, раꙁвращаасте, раꙁвращасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁвращаахѫ, раꙁвращахѫ, раꙁвращаахѹ, раꙁвращахѹраꙁвращааховѣ, раꙁвращаховѣраꙁвращаашета, раꙁвращашета, раꙁвращааста, раꙁвращастараꙁвращаашете, раꙁвращашете, раꙁвращаасте, раꙁвращасте
раꙁвратт -раꙁвращѫ -раꙁвратш св 1. Преобърна, съборя, разруша  мраьна  тьмьна вьꙁдѹха сътворста. ꙗкоже ꙁждѫштїмъ съсѫдꙑ.  вса ѫжа отъвьсѫдѹ отътръгнѫт сꙙ.  же бѣаше въꙁградлъ раꙁврат сꙙ С 52.27 раꙁвращенъ στρεβλός Изкривен, неверен, неточен ї въꙁвратішѩ сѩ і отъвръгѫ сѩ ѣкоже отъці іхъ. правратішѩ сѩ въ локъ раꙁвраштенъ СП 77.57 2. Прен. Покваря, прелъстя, излъжа раꙁвраштѫ срьдьц кнꙙꙁема мома.  съжегѫтъ тѣлеса стꙑхꙿ.  вь рѣкѫ въврьгѫтъ.  се сътворѫ да  остатъка хъ не бѫдетъ С 79.2 раꙁвращенꙑ διεστραμμένος, διαστραφείς Покварен, извратен, зъл, лош ѡ роде невѣрънꙑ  раꙁвращенꙑ. до колѣ съ вам бѫдѫ до колѣ тръплѭ васъ М Мт 17.17 А, СК. Срв.Лк 9.41 М, З, А, СК;Мк 9.19Б вждь м лантама ѹдараньꙗ. ꙗже прѧхъ. да тебѣ раꙁвраштенꙑ ꙁракъ. справьѭ въ прьвꙑ обраꙁъ С 469.9 раꙁвратт сѧ Изч М З А СК Б СП С Гр διαστρέφω καταστρέφω Нвб развратя [се] ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР