Исторически речник
раꙁварт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁвартраꙁварѭ, раꙁварѧ, раꙁварюраꙁваршраꙁвартъ, раꙁварть, раꙁвартраꙁвармъ, раꙁвармь, раꙁварм, раꙁвармораꙁварте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁварѧтъ, раꙁварѧть, раꙁварѧтраꙁварвѣраꙁвартараꙁвартераꙁварраꙁвар
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁвармъ, раꙁвармь, раꙁвармраꙁвартераꙁварвѣраꙁвартараꙁвархъ, раꙁвархь, раꙁвархраꙁвар
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁварраꙁвархомъ, раꙁвархомь, раꙁвархом, раꙁвархмꙑраꙁварстераꙁваршѧ, раꙁваршѫ, раꙁварша, раꙁварше, раꙁвархѫраꙁварховѣраꙁварста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁварстераꙁварꙗахъ, раꙁварѣахъ, раꙁвараахъ, раꙁварѣхъ, раꙁварꙗхъ, раꙁварѧахъ, раꙁварѧхъ, раꙁварꙗахь, раꙁварѣахь, раꙁвараахь, раꙁварѣхь, раꙁварꙗхь, раꙁварѧахь, раꙁварѧхь, раꙁварꙗах, раꙁварѣах, раꙁвараах, раꙁварѣх, раꙁварꙗх, раꙁварѧах, раꙁварѧхраꙁварꙗаше, раꙁварѣаше, раꙁварааше, раꙁварѣше, раꙁварꙗше, раꙁварѧаше, раꙁварѧшераꙁварꙗаше, раꙁварѣаше, раꙁварааше, раꙁварѣше, раꙁварꙗше, раꙁварѧаше, раꙁварѧшераꙁварꙗахомъ, раꙁварѣахомъ, раꙁвараахомъ, раꙁварѣхомъ, раꙁварꙗхомъ, раꙁварѧахомъ, раꙁварѧхомъ, раꙁварꙗахомь, раꙁварѣахомь, раꙁвараахомь, раꙁварѣхомь, раꙁварꙗхомь, раꙁварѧахомь, раꙁварѧхомь, раꙁварꙗахом, раꙁварѣахом, раꙁвараахом, раꙁварѣхом, раꙁварꙗхом, раꙁварѧахом, раꙁварѧхомраꙁварꙗашете, раꙁварѣашете, раꙁвараашете, раꙁварѣшете, раꙁварꙗшете, раꙁварꙗасте, раꙁварѣасте, раꙁвараасте, раꙁварѣсте, раꙁварꙗсте, раꙁварѧасте, раꙁварѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁварꙗахѫ, раꙁварѣахѫ, раꙁвараахѫ, раꙁварѣхѫ, раꙁварꙗхѫ, раꙁварꙗахѹ, раꙁварѣахѹ, раꙁвараахѹ, раꙁварѣхѹ, раꙁварꙗхѹ, раꙁварѧахѹ, раꙁварѧхѹраꙁварꙗаховѣ, раꙁварѣаховѣ, раꙁварааховѣ, раꙁварѣховѣ, раꙁварꙗховѣ, раꙁварѧаховѣ, раꙁварѧховѣраꙁварꙗашета, раꙁварѣашета, раꙁвараашета, раꙁварѣшета, раꙁварꙗшета, раꙁварꙗаста, раꙁварѣаста, раꙁварааста, раꙁварѣста, раꙁварꙗста, раꙁварѧаста, раꙁварѧстараꙁварꙗашете, раꙁварѣашете, раꙁвараашете, раꙁварѣшете, раꙁварꙗшете, раꙁварꙗасте, раꙁварѣасте, раꙁвараасте, раꙁварѣсте, раꙁварꙗсте, раꙁварѧасте, раꙁварѧсте
раꙁварт -раꙁварѭ -раꙁварш св Стопя, разтопя при висока температура повелѣ сътворт конобъ.  вꙿложт вь нь пьцелъ  раꙁварт ї.  съвꙙꙁавъше стааго артемона стръмоглавь. въврѣшт  вь нь С 234.6 Изч С Гр κοχλάζω Нвб Срв разваря [се], разварявам [се] ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА