Исторически речник
раꙁарꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁарꙗтраꙁарꙗѭ, раꙁарѣѭ, раꙁарꙗѫ, раꙁарѣѫ, раꙁарꙗѧ, раꙁарѣѧ, раꙁарꙗю, раꙁарѣю, раꙁарѧю, раꙁараѫ, раꙁараѧраꙁарꙗш, раꙁарꙗеш, раꙁарѣш, раꙁарѣеш, раꙁарѣаш, раꙁарѧеш, раꙁараешраꙁарꙗтъ, раꙁарꙗетъ, раꙁарѣтъ, раꙁарѣетъ, раꙁарѣатъ, раꙁарꙗть, раꙁарꙗеть, раꙁарѣть, раꙁарѣеть, раꙁарѣать, раꙁарꙗт, раꙁарꙗет, раꙁарѣт, раꙁарѣет, раꙁарѣат, раꙁарѧетъ, раꙁарѧеть, раꙁарѧет, раꙁараетъ, раꙁараеть, раꙁараетраꙁарꙗмъ, раꙁарꙗемъ, раꙁарѣмъ, раꙁарѣемъ, раꙁарѣамъ, раꙁарꙗмь, раꙁарꙗемь, раꙁарѣмь, раꙁарѣемь, раꙁарѣамь, раꙁарꙗм, раꙁарꙗем, раꙁарѣм, раꙁарѣем, раꙁарѣам, раꙁарꙗмо, раꙁарꙗемо, раꙁарѣмо, раꙁарѣемо, раꙁарѣамо, раꙁарѧемъ, раꙁарѧемь, раꙁарѧем, раꙁараемъ, раꙁараемь, раꙁараем, раꙁараемораꙁарꙗте, раꙁарꙗете, раꙁарѣте, раꙁарѣете, раꙁарѣате, раꙁарѧете, раꙁараете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁарꙗѭтъ, раꙁарѣѭтъ, раꙁарѣѫтъ, раꙁарꙗѫтъ, раꙁарѣѧтъ, раꙁарꙗѧтъ, раꙁарѣютъ, раꙁарꙗютъ, раꙁарꙗѭть, раꙁарѣѭть, раꙁарѣѫть, раꙁарꙗѫть, раꙁарѣѧть, раꙁарꙗѧть, раꙁарѣють, раꙁарꙗють, раꙁарꙗѭт, раꙁарѣѭт, раꙁарѣѫт, раꙁарꙗѫт, раꙁарѣѧт, раꙁарꙗѧт, раꙁарѣют, раꙁарꙗют, раꙁарѧютъ, раꙁарѧють, раꙁарѧют, раꙁараѫтъ, раꙁараѧтъ, раꙁараѫть, раꙁараѧть, раꙁараѫт, раꙁараѧтраꙁарꙗвѣ, раꙁарꙗевѣ, раꙁарѣвѣ, раꙁарѣевѣ, раꙁарѣавѣ, раꙁарѧевѣраꙁарꙗта, раꙁарꙗета, раꙁарѣта, раꙁарѣета, раꙁарѣата, раꙁарѧетараꙁарꙗте, раꙁарꙗете, раꙁарѣте, раꙁарѣете, раꙁарѣате, раꙁарѧетераꙁарꙗ, раꙁарѣ, раꙁарѧ, раꙁарараꙁарꙗ, раꙁарѣ, раꙁарѧ, раꙁара
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁарꙗмъ, раꙁарѣмъ, раꙁарꙗмь, раꙁарѣмь, раꙁарꙗм, раꙁарѣм, раꙁарѧмъ, раꙁарѧмь, раꙁарѧм, раꙁарамъ, раꙁарамь, раꙁарамраꙁарꙗте, раꙁарѣте, раꙁарѧте, раꙁаратераꙁарꙗвѣ, раꙁарѣвѣ, раꙁарѧвѣ, раꙁаравѣраꙁарꙗта, раꙁарѣта, раꙁарѧта, раꙁаратараꙁарꙗхъ, раꙁарѣхъ, раꙁарꙗхь, раꙁарѣхь, раꙁарꙗх, раꙁарѣх, раꙁарѧхъ, раꙁарѧхь, раꙁарѧх, раꙁарахъ, раꙁарахь, раꙁарахраꙁарꙗ, раꙁарѣ, раꙁарѧ, раꙁара
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁарꙗ, раꙁарѣ, раꙁарѧ, раꙁарараꙁарꙗхомъ, раꙁарѣхомъ, раꙁарꙗхомь, раꙁарѣхомь, раꙁарꙗхом, раꙁарѣхом, раꙁарꙗхмꙑ, раꙁарѣхмꙑ, раꙁарѧхомъ, раꙁарѧхомь, раꙁарѧхом, раꙁарахомъ, раꙁарахомь, раꙁарахом, раꙁарахмꙑраꙁарꙗсте, раꙁарѣсте, раꙁарѧсте, раꙁарастераꙁарꙗшѧ, раꙁарашѧ, раꙁарѣшѧ, раꙁарꙗшѫ, раꙁарашѫ, раꙁарѣшѫ, раꙁарꙗша, раꙁарѣша, раꙁарꙗше, раꙁараше, раꙁарѣше, раꙁарꙗхѫ, раꙁарѣхѫ, раꙁарахѫ, раꙁарѧшараꙁарꙗховѣ, раꙁарѣховѣ, раꙁарѧховѣ, раꙁараховѣраꙁарꙗста, раꙁарѣста, раꙁарѧста, раꙁараста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁарꙗсте, раꙁарѣсте, раꙁарѧсте, раꙁарастераꙁарꙗахъ, раꙁарꙗхъ, раꙁарꙗах, раꙁараахъ, раꙁарахъ, раꙁараахь, раꙁарахь, раꙁарꙗхь, раꙁарꙗх, раꙁараах, раꙁарѧхъ, раꙁарѧхь, раꙁарѧхраꙁарꙗаше, раꙁарꙗше, раꙁарааше, раꙁараше, раꙁарѧшераꙁарꙗаше, раꙁарꙗше, раꙁарааше, раꙁараше, раꙁарѧшераꙁарꙗахомъ, раꙁарꙗхомъ, раꙁараахомъ, раꙁарахомъ, раꙁарꙗахомь, раꙁарꙗхомь, раꙁараахомь, раꙁарахомь, раꙁарꙗахом, раꙁарꙗхом, раꙁараахом, раꙁарахом, раꙁарѧхомъ, раꙁарѧхомь, раꙁарѧхомраꙁарꙗашете, раꙁарꙗшете, раꙁарꙗасте, раꙁарꙗсте, раꙁараашете, раꙁарашете, раꙁараасте, раꙁарасте, раꙁарѧшете, раꙁарѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁарꙗахѫ, раꙁарꙗхѫ, раꙁарꙗахѹ, раꙁарꙗхѹ, раꙁараахѫ, раꙁарахѫ, раꙁараахѹ, раꙁарахѹ, раꙁарѧхѹраꙁарꙗаховѣ, раꙁарꙗховѣ, раꙁарааховѣ, раꙁараховѣ, раꙁарѧховѣраꙁарꙗашета, раꙁарꙗшета, раꙁарꙗаста, раꙁарꙗста, раꙁарѧшета, раꙁарѧста, раꙁараашета, раꙁарашета, раꙁарааста, раꙁарастараꙁарꙗашете, раꙁарꙗшете, раꙁарꙗасте, раꙁарꙗсте, раꙁарѧшете, раꙁарѧсте, раꙁараашете, раꙁарашете, раꙁараасте, раꙁарасте
раꙁарꙗт -раꙁарꙗѭ -раꙁарꙗш несв 1. Разрушавам, събарям, превръщам в развалина ꙇ глаголѭште. ѹва. раꙁарѣѩ црквъ. ꙇ трьм деньм съꙁдаѩ М Мт 27.40 З, А, СК. Срв. ММк 15.29 З А  повелѣ вьсꙙ свꙙтꙑѧ божѧ цръкв правовѣрънꙑхъ ꙁатворт ...  овꙑ хъ сѣньнцꙙ сътвор. овꙑ же  раꙁарат покѹшааше сꙙ С 190.28 2. Прен. Унищожавам, погубвам не брашна рад раꙁарѣте дѣла бжѣ въсѣ бо ста Е 4а 9 гь раꙁарѣетъ съвѣтъ ѩꙁꙑкъ. ѡтъмѣтаетъ же мꙑслі людеі СП 32.10 не вѣдꙑ ꙗко то дрѣво.  прьво дрѣвесе прѣстѫпьнье раꙁаратъ.  жꙁнь ловѣкомъ датъ С 402.10 Образно. раꙁарѣетъ же сѧ съмрътъное стрѣкало кръщенемь ХЛ IBa 9—10 3. Нарушавам, потъпквам сего же рад скаахѫ пае юде его ѹбт. ѣко не тъкмо раꙁарѣаше соботѫ. нъ і оца своего глааше ба М Йо 5.18 З А тоѧ съ нѹждеѭ отътръꙁаѧ.  ѹставомъ ѹтврьждено раꙁараѧ.  многашт молмъ.  словесꙑ бож тѣшмъ С 281.29 4. Отменям, отхвърлям раꙁаратъ сꙙ ѹбо. ꙁакон ѹже (!) рьнломъ лежꙙ. дѣлꙑ же праꙁдьнѹѧ. раꙁор же  сьвꙙꙁанꙑ їс С 433.15 раꙁарꙗт сѧ М З А СК Е СП С ХЛ Гр λύω καταλύω παραλύω καϑαιρέω διασκεδάζω Нвб разарям диал Дюв ДА Срв разорявам ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР