Исторически речник
работат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
работатработаѭ, работаѫ, работаѧ, работаюработаш, работаеш, работаашработатъ, работаетъ, работаатъ, работать, работаеть, работаать, работат, работает, работаатработамъ, работаемъ, работаамъ, работамь, работаемь, работаамь, работам, работаем, работаам, работамо, работаемо, работаамоработате, работаете, работаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
работаѭтъ, работаѫтъ, работаѧтъ, работаютъ, работаѭть, работаѫть, работаѧть, работають, работаѭт, работаѫт, работаѧт, работаютработавѣ, работаевѣ, работаавѣработата, работаета, работаатаработате, работаете, работаатеработаработа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
работамъ, работамь, работамработатеработавѣработатаработахъ, работахь, работахработа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
работаработахомъ, работахомь, работахом, работахмꙑработастеработашѧ, работашѫ, работаша, работаше, работахѫработаховѣработаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
работастеработаахъ, работахъ, работаахь, работахь, работаах, работахработааше, работашеработааше, работашеработаахомъ, работахомъ, работаахомь, работахомь, работаахом, работахомработаашете, работашете, работаасте, работасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
работаахѫ, работахѫ, работаахѹ, работахѹработааховѣ, работаховѣработаашета, работашета, работааста, работастаработаашете, работашете, работаасте, работасте
работат -работаѭ -работаш несв 1. Робувам, роб съм, живея в робство отъвѣшташѧ емѹ юде. сѣмѧ аврамле есмъ.  нкомѹже не работахомъ нколже М Йо 8.33 З А агаръ бо естъ снѣ гора. еже въ равї. прлагаетъ сѧ нꙑнѣшнмъ ерслмѣ. работаетъ бо съ ѧдꙑ свом Е 27б 16 Образно.  сьвѣдетел҄ьствѹтъ сарра.  сь н҄еѭ ревека ... грѫстокааго неплодьства. работавъшꙙ страст.  оть тебе свободѫ прмъшꙙ С 250.3—4 Робувам, подчинявам се на някого. поꙿто рее льстш нꙑ ѡ богоборꙿе. отъстѫпт отъ ба жвааго. т работат бѣсомъ пагѹбънꙑмъ С 87.14—15  работашѩ стѹканънꙑмъ іхъ. ї бꙑстъ імъ во съблаꙁнъ.  пожръшѩ снꙑ своѩ.  дъщер своѩ демномъ СП 105.36—37 2. Слугувам, служа, слуга съм някому нкꙑ же рабъ не можетъ дъвѣма гьма работат ... л едного дръжтъ сѧ. а о дрѹѕѣмь не родт наьнетъ М Лк 16.13 З, А, СК. Срв.Мт 6.24 М З А се толко лѣтъ работаѭ тебѣ. ꙇ нколже ꙁаповѣд твоеѩ не прѣстѫпхъ М Лк 15.29 З А Б Служа, подчинен съм безпрекословно на волята на Бога. постомъ  мⷧтвам день  нощь. работаѭщ гві А Лк 2.37 работате гві съ страхомъ.  радѹіте сѩ емѹ съ трепетомъ СП 2.11 Срв. С285.14 людье тѹжді іхъже не ꙁнахъ работашѩ мі СП 17.44 въсклкнѣте бѹ вьсѩ ꙁемлѩ. работаіте гю въ веселі СП 99.1 ѣко веле страхъ гнь. ꙇ велѣ слава его. ꙇ вꙿсѣ работънаа томѹ самомѹ работаѭтъ СЕ 55а 14 тако же творааше вьса лѣта жтꙗ свого. господѹ работаѧ въ молтвахъ прѣбꙑваѧ С 207.17 3. Работя, трудя се водѫ отъ потока въꙁносꙙ. варꙙ дѣлаѭштмъ.  работаѧ мъ въ камен.  въ прокꙑхъ слѹжьбахъ ꙁъданꙗ. вън҄егда манастꙑръскаꙗ штѹждекръмьнца ꙁъдааше сꙙ С 284.3 хождааше ногама.  трѹждааше сꙙ. повааше.  работааше нѹжд естьствѹ С 473.30—474.1 М З А СК Б Е СП СЕ С Гр δουλεύω λατρεύω ὑπουργέω Нвб работя ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Работилов ФИ Работлиев ФИ СтИл,РЛФИ