Исторически речник
ощат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ощат сѧощаѭ, ощаѫ, ощаѧ, ощаюощаш, ощаеш, ощаашощатъ, ощаетъ, ощаатъ, ощать, ощаеть, ощаать, ощат, ощает, ощаатощамъ, ощаемъ, ощаамъ, ощамь, ощаемь, ощаамь, ощам, ощаем, ощаам, ощамо, ощаемо, ощаамоощате, ощаете, ощаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ощаѭтъ, ощаѫтъ, ощаѧтъ, ощаютъ, ощаѭть, ощаѫть, ощаѧть, ощають, ощаѭт, ощаѫт, ощаѧт, ощаютощавѣ, ощаевѣ, ощаавѣощата, ощаета, ощаатаощате, ощаете, ощаатеощаоща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ощамъ, ощамь, ощамощатеощавѣощатаощахъ, ощахь, ощахоща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ощаощахомъ, ощахомь, ощахом, ощахмꙑощастеощашѧ, ощашѫ, ощаша, ощаше, ощахѫощаховѣощаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ощастеощаахъ, ощахъ, ощаахь, ощахь, ощаах, ощахощааше, ощашеощааше, ощашеощаахомъ, ощахомъ, ощаахомь, ощахомь, ощаахом, ощахомощаашете, ощашете, ощаасте, ощасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ощаахѫ, ощахѫ, ощаахѹ, ощахѹощааховѣ, ощаховѣощаашета, ощашета, ощааста, ощастаощаашете, ощашете, ощаасте, ощасте
ощат сѧ -ощаѭ сѧ -ощаш сѧ несв 1. Прен. Получавам опрощение на греховете си, очиствам се от греховете си въторое кръщене премⷧеш дꙿнесь братре.  отъ грѣхъ свохъ ощаеш сѧ СЕ 90b 17—18 2. Прен. Лекувам се, очиствам се [от болест, недъг и под.], оздравявам съ рее мъ. шедъше въꙁвѣстте оанов. слѣп проꙁраѭтъ ... прокажен ощаѭтъ сѧ  глѹс слꙑшѧтъ М Мт 11.5 З,А. Срв. Лк 7.22 М З Изч М З А СЕ Гр καϑαίρομαι καϑαρίζομαι оштат сѧ Вж. при остт Нвб