Исторически речник
оцѣпѣнѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оцѣпѣнѣтоцѣпѣнѣѭ, оцѣпѣнѣѫ, оцѣпѣнѣѧ, оцѣпѣнѣюоцѣпѣнѣш, оцѣпѣнѣеш, оцѣпѣнѣашоцѣпѣнѣтъ, оцѣпѣнѣетъ, оцѣпѣнѣатъ, оцѣпѣнѣть, оцѣпѣнѣеть, оцѣпѣнѣать, оцѣпѣнѣт, оцѣпѣнѣет, оцѣпѣнѣатоцѣпѣнѣмъ, оцѣпѣнѣмъ, оцѣпѣнѣамъ, оцѣпѣнѣмь, оцѣпѣнѣемь, оцѣпѣнѣамь, оцѣпѣнѣм, оцѣпѣнѣем, оцѣпѣнѣам, оцѣпѣнѣмо, оцѣпѣнѣемо, оцѣпѣнѣамооцѣпѣнѣте, оцѣпѣнѣете, оцѣпѣнѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оцѣпѣнѣѭтъ, оцѣпѣнѣѫтъ, оцѣпѣнѣѧтъ, оцѣпѣнѣютъ, оцѣпѣнѣѭть, оцѣпѣнѣѫть, оцѣпѣнѣѧть, оцѣпѣнѣють, оцѣпѣнѣѭт, оцѣпѣнѣѫт, оцѣпѣнѣѧт, оцѣпѣнѣютоцѣпѣнѣвѣ, оцѣпѣнѣевѣ, оцѣпѣнѣавѣоцѣпѣнѣта, оцѣпѣнѣета, оцѣпѣнѣатаоцѣпѣнѣте, оцѣпѣнѣете, оцѣпѣнѣатеоцѣпѣнѣоцѣпѣнѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оцѣпѣнѣмъ, оцѣпѣнѣмь, оцѣпѣнѣмоцѣпѣнѣтеоцѣпѣнѣвѣоцѣпѣнѣтаоцѣпѣнѣхъ, оцѣпѣнѣхь, оцѣпѣнѣхоцѣпѣнѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оцѣпѣнѣоцѣпѣнѣхомъ, оцѣпѣнѣхомь, оцѣпѣнѣхом, оцѣпѣнѣхмꙑоцѣпѣнѣстеоцѣпѣнѣшѧ, оцѣпѣнѣшѫ, оцѣпѣнѣша, оцѣпѣнѣше, оцѣпѣнѣхѫоцѣпѣнѣховѣоцѣпѣнѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оцѣпѣнѣстеоцѣпѣнѣахъ, оцѣпѣнѣхъ, оцѣпѣнѣахь, оцѣпѣнѣхь, оцѣпѣнѣах, оцѣпѣнѣхоцѣпѣнѣаше, оцѣпѣнѣшеоцѣпѣнѣаше, оцѣпѣнѣшеоцѣпѣнѣахомъ, оцѣпѣнѣхомъ, оцѣпѣнѣахомь, оцѣпѣнѣхомь, оцѣпѣнѣахом, оцѣпѣнѣхомоцѣпѣнѣашете, оцѣпѣнѣшете, оцѣпѣнѣасте, оцѣпѣнѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оцѣпѣнѣахѫ, оцѣпѣнѣхѫ, оцѣпѣнѣахѹ, оцѣпѣнѣхѹоцѣпѣнѣаховѣ, оцѣпѣнѣховѣоцѣпѣнѣашета, оцѣпѣнѣшета, оцѣпѣнѣаста, оцѣпѣнѣстаоцѣпѣнѣашете, оцѣпѣнѣшете, оцѣпѣнѣасте, оцѣпѣнѣсте
оцѣпѣнѣт -оцѣпѣнѣѭ -оцѣпѣнѣш несв св Вцепенявам се, схващам се, изгубвам способност да се движа еднъ отъ народа рее. ѹтелю првѣсъ снъ мо къ тебѣ. ꙇмѫштъ дхъ нѣмъ. ꙇ же аште колжъдо метъ і. раꙁбваатъ і  пѣнꙑ тѣшттъ. ꙇ скрьжьштетъ ꙁѫбꙑ свом.  оцѣпѣнѣатъ М Мк 9.18 З СК како не скоі дша ꙇс тѣлесе того. како не оцѣпѣнѣ како не ѹжасе сѧ ѹмъ его К 4а 22 како подвгнѫ ѧꙁꙑкъ. како не оцѣпѣнѣ тѣло мꙋ вьсе С 410.30 Изч М З СК К С Гр ξηραίνομαι ναρκάω Вж. при оцѣпѣнѣват Нвб