Исторически речник
охѹдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
охѹдѣтохѹдѣѭ, охѹдѣѫ, охѹдѣѧ, охѹдѣюохѹдѣш, охѹдѣешохѹдѣтъ, охѹдѣетъ, охѹдѣть, охѹдѣеть, охѹдѣт, охѹдѣетохѹдѣмъ, охѹдѣемъ, охѹдѣмь, охѹдѣемь, охѹдѣм, охѹдѣем, охѹдѣмо, охѹдѣемоохѹдѣте, охѹдѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
охѹдѣѭтъ, охѹдѣѫтъ, охѹдѣѧтъ, охѹдѣютъ, охѹдѣѭть, охѹдѣѫть, охѹдѣѧть, охѹдѣють, охѹдѣѭт, охѹдѣѫт, охѹдѣѧт, охѹдѣютохѹдѣвѣ, охѹдѣевѣохѹдѣта, охѹдѣетаохѹдѣте, охѹдѣетеохѹдѣохѹдѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
охѹдѣмъ, охѹдѣмь, охѹдѣмохѹдѣтеохѹдѣвѣохѹдѣтаохѹдѣхъ, охѹдѣхь, охѹдѣхохѹдѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
охѹдѣохѹдѣхомъ, охѹдѣхомь, охѹдѣхом, охѹдѣхмꙑохѹдѣстеохѹдѣшѧ, охѹдѣшѫ, охѹдѣша, охѹдѣше, охѹдѣхѫохѹдѣховѣохѹдѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
охѹдѣстеохѹдѣахъ, охѹдѣхъ, охѹдѣахь, охѹдѣхь, охѹдѣах, охѹдѣхохѹдѣаше, охѹдѣшеохѹдѣаше, охѹдѣшеохѹдѣахомъ, охѹдѣхомъ, охѹдѣахомь, охѹдѣхомь, охѹдѣахом, охѹдѣхомохѹдѣашете, охѹдѣшете, охѹдѣасте, охѹдѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
охѹдѣахѫ, охѹдѣхѫ, охѹдѣахѹ, охѹдѣхѹохѹдѣаховѣ, охѹдѣховѣохѹдѣашета, охѹдѣшета, охѹдѣаста, охѹдѣстаохѹдѣашете, охѹдѣшете, охѹдѣасте, охѹдѣсте
охѹдѣт -охѹдѣѭ -охѹдѣш св Изгубя силата; отслабна, намалея [образно] дно трьм сьставьн божьство. беꙁ наꙙла. бе сътворенꙗ ... не бо ... нтоже троцꙙ охѹдѣ. л ѹстѫптъ кол.  прсност. л обьштъства  цѣсарьства С 327.30 Изч С Гр ἐλασσόομαι Нвб Ø