Исторически речник
отѧт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отѧтотьмѫ, отъмѫ, отмѫ, отъмѫ, отꙑмѫ, отмѹ, отꙑмѹотьмеш, отъмеш, отмеш, отъмешотьметъ, отъметъ, отметъ, отъметъ, отьметь, отъметь, отметь, отъметь, отьмет, отъмет, отмет, отъметотьмемъ, отъмемъ, отмемъ, отъмемъ, отьмемь, отъмемь, отмемь, отъмемь, отьмем, отъмем, отмем, отъмем, отьмемо, отъмемо, отмемо, отъмемоотьмете, отъмете, отмете, отъмете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отьмѫтъ, отъмѫтъ, отмѫтъ, отъмѫтъ, отꙑмѹтъ, отмѹтъ, отьмѫть, отъмѫть, отмѫть, отъмѫть, отꙑмѹть, отмѹть, отьмѫт, отъмѫт, отмѫт, отъмѫт, отꙑмѹт, отмѹтотьмевѣ, отъмевѣ, отмевѣ, отъмевѣотьмета, отъмета, отмета, отъметаотьмете, отъмете, отмете, отъметеотьм, отъм, отм, отъм, отꙑмотьм, отъм, отм, отъм, отꙑм
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отьмѣмъ, отъмѣмъ, отмѣмъ, отъмѣмъ, отꙑмѣмъ, отьмѣмь, отъмѣмь, отмѣмь, отъмѣмь, отꙑмѣмь, отьмѣм, отъмѣм, отмѣм, отъмѣм, отꙑмѣмотьмѣте, отъмѣте, отмѣте, отъмѣте, отꙑмѣтеотьмѣвѣ, отъмѣвѣ, отмѣвѣ, отъмѣвѣ, отꙑмѣвѣотьмѣта, отъмѣта, отмѣта, отъмѣта, отꙑмѣтаотѧхъ, отѧсъ, отѧхь, отѧсь, отѧхотѧ, отѧтъ, отѧть
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отѧ, отѧтъ, отѧтьотѧсомъ, отѧхомъ, отѧсомь, отѧхомь, отѧхомотѧстеотѧшѧ, отѧсѧ, отѧшѫ, отѧша, отѧшеотѧсовѣ, отѧховѣотѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отѧсте*отьмѣахъ, *отмѣахъ, *отъмѣахъ, *отꙑмѣахъ*отьмѣаше, *отмѣаше, *отъмѣаше, *отꙑмѣаше*отьмѣаше, *отмѣаше, *отъмѣаше, *отꙑмѣаше*отьмѣахомъ, *отмѣахомъ, *отъмѣахомъ, *отꙑмѣахомъ*отьмѣашете, *отмѣашете, *отъмѣашете, *отꙑмѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*отьмѣахѫ, *отмѣахѫ, *отъмѣахѫ, *отꙑмѣахѫ*отьмѣаховѣ, *отмѣаховѣ, *отъмѣаховѣ, *отꙑмѣаховѣ*отьмѣашета, *отмѣашета, *отъмѣашета, *отꙑмѣашета*отьмѣашете, *отмѣашете, *отъмѣашете, *отꙑмѣашете
отѧт -отмѫ -отмеш св отьмѫ -отьмеш 1. Отнема, взема рее мъ съ. еда могѫтъ свⷩ҇е браън плакат сѧ. доньдеже съ нм естъ женхъ. прдѫтъ же дьне. егдаже отъметъ сѧ отъ нхъ женхъ. ꙇ тогда постѧтъ сѧ М Мт 9.15 Срв.Мк 2.20 М,З;Лк 5.35 М З ꙇже бо аште матъ дастъ сѧ емѹ. а ꙇже не матъ. ꙇ еже матъ отъметъ сѧ отъ него М Мк 4.25 З.Срв. Лк 8.18 М,З, СК;Лк 19.26 М З А отъвращьшю же тебѣ лце въꙁмѩтѫтъ сѩ. отꙑмеші дхъ іхъ ї щеꙁнѫтъ.  въ пръстъ своѭ въꙁвратъ сѩ СП 103.29 гі ... ї не отъїм отъ ѹстъ моїхъ словесе їстіньна до ѕѣла. ѣко на сѫдъбꙑ твоѩ ѹпъвахъ СП 118.43 агркола вовода глагола. дꙿно отъ двою прѣдълежтъ вамъ. л жъръше богомъ вь санꙑ  вь ьст достономъ бꙑт. л не покорвъше сꙙ отъѧт жвота  вонъство С 70.4—5 2. Махна, премахна, отстраня ѣко воскъ істаавъ ѡтꙑмѫтъ сѩ. паде огнъ на ніхъ і не вдѣшѩ слънъца СП 57.9 цркꙑ раꙁорена естъ. трѣбіште о(...)то (о(тѧ)то, Достал, с. 74, бел. под линия) естъ. стаа стꙑхъ попьрана сѫтъ К 7а 21—22 сьжьжена бѫд нога ... отꙙта бѫд рѫка С 91.9 пргвожденѹ же мѹ бꙑвъшꙋ. пакꙑ дмѡс рее. пока сꙙ.  отъньмемъ гвоꙁдѧ С 141.4—5 Образно. вьсіѣетъ въ дьні его правъда. і мъножъство мірѹ доіждеже отꙑметъ сѩ лѹна СП 71.7 3. Прич. мин. страд. като същ. отѧт м мн οἱ ἐκτετιναγμένοι Тези, които са отхвърлени, отхвърлените се достоѣне гне снве. мъꙁда плода рѣвьнаго. ѣко стрѣлꙑ вь рѫцѣ сльнааго. тако снве отѩтъїхъ СП 126.4 4. Избавя, освободя їꙁъм мѩ отъ врагъ моіхъ бже. ї отъ въстаѭщхъ на мѩ отъм мѩ СП 58.2 вонъмі дші моеї ї отъмі ѭ. врагъ моіхъ раді ꙁбаві мѩ СП 68.19 есо раді ѭ ѣстъ. прідъ бо сѧтъ отъ клѧтвꙑ ꙁаконнꙑѩ отѧті (.)одъ скꙑ К 6b 3 отѧтомь ꙁракомь бꙑт Сляп съм, лишен съм от зрение тꙑ влко ра нꙑнѣ прꙁьрѣт съ нбсе ... на раба твоего сего. сѫщааго отъѩтомь ꙁракомь. пркръвенама ома СЕ 34b 11—12 отѧт сѧ М З А СК СП СЕ К С Гр ἀφαιρέω ἀφαιρέομαι ἀναιρέω περιαιρέω ἀνταναιρέω ἐξαιρέομαι αἴρω ἀπαίρω ἀφίστημι λαμβάνω ἁρπάζω λυτρόομαι ἀπαλλάσσω ἐκτινάσσω ἀπορρέω отъѧт отъѩт отънѧт Нвб отимам несв отема св отемна св остар диал ВА ЕтМл РРОДД ДА Срв отнема св отнемам несв ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР