Исторически речник
отьмат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отьматотьмлѭ, отьмаѭ, отьмаѫ, отьмлѧ, отьмаѧ, отьмлю, отьмаю, отьемлѭ, отьемлѧ, отьемлюотьмлеш, отьмаш, отьмаеш, отьмааш, отьемлешотьмлетъ, отьматъ, отьмаетъ, отьмаатъ, отьмлеть, отьмать, отьмаеть, отьмаать, отьмлет, отьмат, отьмает, отьмаат, отьемлетъ, отьемлеть, отьемлетотьмлемъ, отьмамъ, отьмаемъ, отьмаамъ, отьмлемь, отьмамь, отьмаемь, отьмаамь, отьмлем, отьмам, отьмаем, отьмаам, отьмлемо, отьмамо, отьмаемо, отьмаамо, отьемлемъ, отьемлемь, отьемлем, отьемлемоотьмлете, отьмате, отьмаете, отьмаате, отьемлете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отьмлѭтъ, отьмаѭтъ, отьмаѫтъ, отьмлѧтъ, отьмаѧтъ, отьмлютъ, отьмаютъ, отьмлѭть, отьмаѭть, отьмаѫть, отьмлѧть, отьмаѧть, отьмлють, отьмають, отьмлѭт, отьмаѭт, отьмаѫт, отьмлѧт, отьмаѧт, отьмлют, отьмают, отьемлѭтъ, отьемлѧтъ, отьемлютъ, отьемлѭть, отьемлѧть, отьемлють, отьемлѭт, отьемлѧт, отьемлютотьмлевѣ, отьмавѣ, отьмаевѣ, отьмаавѣ, отьемлевѣотьмлета, отьмата, отьмаета, отьмаата, отьемлевѣотьмлете, отьмате, отьмаете, отьмаате, отьемлетеотьмл, отьма, отьемлотьмл, отьма, отьемл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отьмлмъ, отьмлѣмъ, отьмлꙗмъ, отьмамъ, отьмлмь, отьмлѣмь, отьмлꙗмь, отьмамь, отьмлм, отьмлѣм, отьмлꙗм, отьмам, отьемлмъ, отьемлѣмъ, отьемлꙗмъ, отьемлмь, отьемлѣмь, отьемлꙗмь, отьемлм, отьемлѣм, отьемлꙗмотьмлте, отьмлѣте, отьмлꙗте, отьмате, отьемлте, отьемлѣте, отьемлꙗтеотьмлвѣ, отьмлѣвѣ, отьмлꙗвѣ, отьмавѣ, отьемлвѣ, отьемлѣвѣ, отьемлꙗвѣотьмлта, отьмлѣта, отьмлꙗта, отьмата, отьемлта, отьемлѣта, отьемлꙗтаотьмахъ, отьмахь, отьмахотьма
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отьмаотьмахомъ, отьмахомь, отьмахом, отьмахмꙑотьмастеотьмашѧ, отьмашѫ, отьмаша, отьмаше, отьмахѫотьмаховѣотьмаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отьмастеотьмаахъ, отьмахъ, отьмьꙗхъ, отьмаахь, отьмахь, отьмьꙗхь, отьмаах, отьмах, отьмьꙗх, отьемьꙗхъ, отьемьꙗхь, отьемьꙗхотьмааше, отьмаше, отьмьꙗше, отьемьꙗшеотьмааше, отьмаше, отьмьꙗше, отьемьꙗшеотьмаахомъ, отьмахомъ, отьмьꙗхомъ, отьмаахомь, отьмахомь, отьмьꙗхомь, отьмаахоъ, отьмахом, отьмьꙗхом, отьемьꙗхомъ, отьемьꙗхомь, отьемьꙗхомотьмаашете, отьмашете, отьмьꙗшете, отьмаасте, отьмасте, отьмьꙗсте, отьемьꙗшете, отьемьꙗсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отьмаахѫ, отьмахѫ, отьмьꙗхѫ, отьмаахѹ, отьмахѹ, отьмьꙗхѹ, отьемьꙗхѫ, отьемьꙗхѹотьмааховѣ, отьмаховѣ, отьмьꙗховѣ, отьемьꙗховѣотьмаашета, отьмашета, отьмьꙗшета, отьмааста, отьмаста, отьмьꙗста, отьемьꙗшета, отьемьꙗстаотьмаашете, отьмашете, отьмьꙗшете, отьмаасте, отьмасте, отьмьꙗсте, отьемьꙗшете, отьемьꙗсте
отьмат -отьемлѭ -отьемл҄еш несв отъмат -отъмлѭ -отъмл҄еш 1. Отнемам, вземам рее же вь себѣ прставънкъ домѹ. то сътворѭ ѣко гь мо отъемлетъ строене домѹ отъ мене. копат не могѫ. хлѫпат стꙑждѫ сѧ М Лк 16.3 З 2. Слагам край на нещо, прекратявам, отменям отъемлѩ брані до конець ꙁемⷧѩ. лѫкъ съкрѹшітъ  съломітъ орѫжьѣ. ї щітꙑ съжежетъ огнемъ СП 45.10 3. Прен. Успокоявам, укротявам помолте сѩ і въꙁдадіте гю бѹ нашемѹ ... страшьнѹмѹ і отъемлѭштю дѹхꙑ кънѩѕемъ СП 75.13 Премахвам, заличавам. въскорѣ ѹꙁьрѣховѣ старца посрѣдѣ наю. страхъ наю отънемьѭштъ.  пват [!] велꙙштѹ С 297.4 4. Прич. сег. деят. като същ. отьемлѩ и отъемлѩ м ед ὁ αἴρων Този, който отнема [взема] от(т)емлѭштюмѹ тебѣ рꙁѫ. ꙇ срацѧ не въꙁбран М Лк 6.29 З въсѣкомѹ же просѧштѹмѹ ѹ тебе да. ꙇ отъ отемлѭштааго твоѣ не стѧѕа М Лк 6.30 З Образно.Изкупителят [за Исус Христос]. с бо вьса бꙑшꙙ. да отънемьѧ грѣхъ мрѹ. агньцъ  снъ бож ... съ вам прдетъ С 331.25 отьмат сѧ М З СП С Гр ἀφαιρέομαι ἀνταναιρέω ἀφαιρέω отмат отънмат Нвб отимам остар диал ВА ЕтМл ДА