Исторически речник
отъщещат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъщещатотъщещаѭ, отъщещаѫ, отъщещаѧ, отъщещаюотъщещаш, отъщещаеш, отъщещаашотъщещатъ, отъщещаетъ, отъщещаатъ, отъщещать, отъщещаеть, отъщещаать, отъщещат, отъщещает, отъщещаатотъщещамъ, отъщещаемъ, отъщещаамъ, отъщещамь, отъщещаемь, отъщещаамь, отъщещам, отъщещаем, отъщещаам, отъщещамо, отъщещаемо, отъщещаамоотъщещате, отъщещаете, отъщещаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъщещаѭтъ, отъщещаѫтъ, отъщещаѧтъ, отъщещаютъ, отъщещаѭть, отъщещаѫть, отъщещаѧть, отъщещають, отъщещаѭт, отъщещаѫт, отъщещаѧт, отъщещаютотъщещавѣ, отъщещаевѣ, отъщещаавѣотъщещата, отъщещаета, отъщещаатаотъщещате, отъщещаете, отъщещаатеотъщещаотъщеща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъщещамъ, отъщещамь, отъщещамотъщещатеотъщещавѣотъщещатаотъщещахъ, отъщещахь, отъщещахотъщеща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъщещаотъщещахомъ, отъщещахомь, отъщещахом, отъщещахмꙑотъщещастеотъщещашѧ, отъщещашѫ, отъщещаша, отъщещаше, отъщещахѫотъщещаховѣотъщещаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъщещастеотъщещаахъ, отъщещахъ, отъщещаахь, отъщещахь, отъщещаах, отъщещахотъщещааше, отъщещашеотъщещааше, отъщещашеотъщещаахомъ, отъщещахомъ, отъщещаахомь, отъщещахомь, отъщещаахом, отъщещахомотъщещаашете, отъщещашете, отъщещаасте, отъщещасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъщещаахѫ, отъщещахѫ, отъщещаахѹ, отъщещахѹотъщещааховѣ, отъщещаховѣотъщещаашета, отъщещашета, отъщещааста, отъщещастаотъщещаашете, отъщещашете, отъщещаасте, отъщещасте
отъщещат -отъщещаѭ -отъщещаш несв Вредя, увреждам, причинявам вреда, загуба; ощетявам сълѹ сꙙ мѫжѹ сестрꙑ го ... строт рамѣньскѫ власть. же отъ дѣства сотонна. наꙙ отъштштат (погр. вм. отъштештат, Север., с. 281, бел. под линия)  съмѫштат семѹ върѫенѫѭ црькъве С 281.23 Изч С Гр ζημιόω отъштештат Нвб Срв отщетявам [се] остар ВА НГер отщетен прич прил ДА отщетявам ’обезщетявам’ ЕтМл