Исторически речник
отъщетт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъщеттотъщещѫ, отъщещѹотъщетшотъщеттъ, отъщетть, отъщеттотъщетмъ, отъщетмь, отъщетм, отъщетмоотъщетте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъщетѧтъ, отъщетѧть, отъщетѧтотъщетвѣотъщеттаотъщеттеотъщетотъщет
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъщетмъ, отъщетмь, отъщетмотъщеттеотъщетвѣотъщеттаотъщетхъ, отъщетхь, отъщетхотъщет
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъщетотъщетхомъ, отъщетхомь, отъщетхом, отъщетхмꙑотъщетстеотъщетшѧ, отъщетшѫ, отъщетша, отъщетше, отъщетхѫотъщетховѣотъщетста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъщетстеотъщещаахъ, отъщещахъ, отъщещаахь, отъщещахь, отъщещаах, отъщещахотъщещааше, отъщещашеотъщещааше, отъщещашеотъщещаахомъ, отъщещахомъ, отъщещаахомь, отъщещахомь, отъщещаахом, отъщещахомотъщещаашете, отъщещашете, отъщещаасте, отъщещасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъщещаахѫ, отъщещахѫ, отъщещаахѹ, отъщещахѹотъщещааховѣ, отъщещаховѣотъщещаашета, отъщещашета, отъщещааста, отъщещастаотъщещаашете, отъщещашете, отъщещаасте, отъщещасте
отъщетт -отъщещѫ -отъщетш св Навредя, увредя, причиня вреда на някого или нещо; ощетя каа полъѕа естъ лвкѹ. аште весь мръ пробрѧщетъ. а дшѫ своѭ отъштеттъ М Мт 16.26 ЗI. Срв. Мк 8.36 М З А СК каѣ бо полъѕа естъ лкѹ аште пробрѧщетъ весь мръ. а себе погѹбтъ. л отъште(т)тъ М Лк 9.25 З А Изч М З А СК Гр ζημιόομαι отъштетт Нвб отщетя [се] остар ВА НГер ДА Срв отщетя ’обезщетя’ ЕтМл ощетя [се] ОА НТ ЕтМл БТР АР