Исторически речник
отъст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъстотъьтѫ, отъътѫ, отътѫ, отъьтѹ, отъътѹ, отътѹотъьтеш, отъътеш, отътешотъьтетъ, отъътетъ, отътетъ, отъьтеть, отъътеть, отътеть, отъьтет, отъътет, отътетотъьтемъ, отъътемъ, отътемъ, отъьтемь, отъътемь, отътемь, отъьтем, отъътем, отътем, отъьтемо, отъътемо, отътемоотъьтете, отъътете, отътете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъьтѫтъ, отъътѫтъ, отътѫтъ, отъьтѹтъ, отъътѹтъ, отътѹтъ, отъьтѫть, отъътѫть, отътѫть, отъьтѹть, отъътѹть, отътѹть, отъьтѫт, отъътѫт, отътѫт, отъьтѹт, отъътѹт, отътѹтотъьтевѣ, отъътевѣ, отътевѣотъьтета, отъътета, отътетаотъьтете, отъътете, отътетеотъьт, отъът, отътотъьт, отъът, отът
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъьтѣмъ, отъътѣмъ, отътѣмъ, отъьтѣмь, отъътѣмь, отътѣмь, отъьтѣм, отъътѣм, отътѣмотъьтѣте, отъътѣте, отътѣтеотъьтѣвѣ, отъътѣвѣ, отътѣвѣотъьтѣта, отъътѣта, отътѣтаотъсъ, отъьтохъ, отъътохъ, отътохъ, отъсь, отъьтохь, отъътохь, отътохь, отъьтох, отъътох, отътохотъьте, отъъте, отъте
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъьте, отъъте, отътеотъсомъ, отъьтохомъ, отъътохомъ, отътохомъ, отъсомь, отъьтохомь, отъътохомь, отътохомь, отъьтохом, отъътохом, отътохом, отъьтохмꙑ, отъътохмꙑ, отътохмꙑотъсте, отъьтосте, отъътосте, отътостеотъсѧ, отъшѧ, отъьтошѧ, отъътошѧ, отътошѧ, отъша, отъше, отъьтошѫ, отъътошѫ, отътошѫ, отъьтоша, отъътоша, отътоша, отъьтоше, отъътоше, отътоше, отъьтохѫ, отъътохѫ, отътохѫотъсовѣ, отъьтоховѣ, отъътоховѣ, отътоховѣотъста, отъьтоста, отъътоста, отътоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъсте, отъьтосте, отъътосте, отътостеотъьтѣахъ, отъьтѣхъ, отъътѣахъ, отъътѣхъ, отъьтѣахь, отъьтѣхь, отъътѣахь, отъътѣхь, отъьтѣах, отъьтѣх, отъътѣах, отъътѣх, отътѧхъ, отътѧхь, отътѧхотъьтѣаше, отъьтѣше, отъътѣаше, отъътѣше, отътѧшеотъьтѣаше, отъьтѣше, отъътѣаше, отъътѣше, отътѧшеотъьтѣахомъ, отъьтѣхомъ, отъътѣахомъ, отъътѣхомъ, отъьтѣахомь, отъьтѣхомь, отъътѣахомь, отъътѣхомь, отъьтѣахом, отъьтѣхом, отъътѣахом, отъътѣхом, отътѧхомъ, отътѧхомь, отътѧхомотъьтѣашете, отъьтѣшете, отъътѣашете, отъътѣшете, отъьтѣасте, отъьтѣсте, отъътѣасте, отъътѣсте, отътѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъьтѣахѫ, отъьтѣхѫ, отъътѣахѫ, отъътѣхѫ, отъьтѣахѹ, отъьтѣхѹ, отъътѣахѹ, отъътѣхѹ, отътѧхѹотъьтѣаховѣ, отъьтѣховѣ, отъътѣаховѣ, отъътѣховѣ, отътѧховѣотъьтѣашета, отъьтѣшета, отъътѣашета, отъътѣшета, отъьтѣаста, отъьтѣста, отъътѣаста, отъътѣста, отътѧстеотъьтѣашете, отъьтѣшете, отъътѣашете, отъътѣшете, отъьтѣасте, отъьтѣсте, отъътѣасте, отъътѣсте, отътѧсте
отъст -отъьтѫ -отъьтеш св Прочета, изчета, свърша да чета  ѣко отъьтⷮ҇е ппъ евћле. дⷺ҇. реⷮ҇е дѣконꙿства тажде СЕ 10а 23 Изч СЕ Нвб Срв отчета ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл АР ДА