Исторически речник
отъаꙗт [сѧ]  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъаꙗт [сѧ]отъаѭ, отъаѫ, отъаѧ, отъаюотъаш, отъаш, отъаашотъатъ, отъаетъ, отъаатъ, отъать, отъаеть, отъаать, отъат, отъает, отъаатотъамъ, отъаемъ, отъаамъ, отъамь, отъаемь, отъаамь, отъам, отъаем, отъаам, отъамо, отъаемо, отъаамоотъате, отъаете, отъаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъаѭтъ, отъаѫтъ, отъаѧтъ, отъаютъ, отъаѭть, отъаѫть, отъаѧть, отъають, отъаѭт, отъаѫт, отъаѧт, отъаютотъавѣ, отъаевѣ, отъаавѣотъата, отъаета, отъаатаотъате, отъаете, отъаатеотъаотъа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъамъ, отъамь, отъамотъатеотъавѣотъатаотъаꙗхъ, отъаꙗхь, отъаꙗх, отъаѧхъ, отъаѧхь, отъаѧхотъаꙗ, отъаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъаꙗ, отъаѧотъаꙗхомъ, отъаꙗхомь, отъаꙗхом, отъаꙗхмꙑ, отъаѧхомъ, отъаѧхомь, отъаѧхомотъаꙗсте, отъаѧстеотъаꙗшѧ, отъаꙗшѫ, отъаꙗша, отъаꙗше, отъаꙗхѫ, отъаѧшаотъаꙗховѣ, отъаѧховѣотъаꙗста, отъаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъаꙗсте, отъаѧстеотъаꙗахъ, отъаѣахъ, отъаꙗхъ, отъаахъ, отъаꙗахь, отъаѣахь, отъаꙗхь, отъаахь, отъаꙗах, отъаѣах, отъаꙗх, отъаах, отъаѧхъ, отъаѧхь, отъаѧхотъаꙗаше, отъаѣаше, отъаꙗше, отъааше, отъаѧшеотъаꙗаше, отъаѣаше, отъаꙗше, отъааше, отъаѧшеотъаꙗахомъ, отъаѣахомъ, отъаꙗхомъ, отъаахомъ, отъаꙗахомь, отъаѣахомь, отъаꙗхомь, отъаахомь, отъаꙗахом, отъаѣахом, отъаꙗхом, отъаахом, отъаѧхомъ, отъаѧхомь, отъаѧхомотъаꙗашете, отъаѣашете, отъаꙗшете, отъаашете, отъаꙗасте, отъаѣасте, отъаꙗсте, отъаасте, отъаѧшете, отъаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъаꙗахѫ, отъаѣахѫ, отъаꙗхѫ, отъаахѫ, отъаꙗахѹ, отъаѣахѹ, отъаꙗхѹ, отъаахѹ, отъаѧхѹотъаꙗаховѣ, отъаѣаховѣ, отъаꙗховѣ, отъааховѣ, отъаѧховѣотъаꙗашета, отъаѣашета, отъаꙗшета, отъаашета, отъаꙗаста, отъаѣаста, отъаꙗста, отъааста, отъаѧшета, отъаѧстаотъаꙗашете, отъаѣашете, отъаꙗшете, отъаашете, отъаꙗасте, отъаѣасте, отъаꙗсте, отъаасте, отъаѧшете, отъаѧсте
отъаꙗт [сѧ] -отъаѭ [сѧ] -отъаш [сѧ] несв св 1. Отчайвам се, изпадам в отчаяние, изгубвам надежда стꙑ же бж кононъ. раꙁѹмѣвъ ꙗко отъаашꙙ го. ꙗко не могѫштѹ мѹ сего ѹстава съконьат ... днъ молтвѫ творꙙ глаголааше ... г їсу хе ... ѹкрѣп мꙙ С 31.12 въꙁвраштьшемъ же сꙙ мъ.  пршъдъ съ корабьмъ блꙁъ воводꙑ.  съповѣдавъше мѹ вьса ꙗже слꙑшавъше отъ стааго савна. ѹже бо бѣѣхѫ отъаал свого жвота С 152.13 не отъа ѹбо себе. къ блѫднц вьꙁьрѣвъ. н пакꙑ пъва собоѭ на юдѫ вьꙁьрѣвъ. обо бо то пагѹбьно  пьват  отъаꙗт сꙙ С 409.24—25, 27  по сьблѫжден м ѹбвъ ѭ въврьгохъ вь рѣкѫ.  отъаꙗвъ сꙙ свого сьпасеньꙗ отдохъ.  нꙑнꙗ дѫ въ мръ ... та же мѹ  множаша тѣхъ. съ многам ꙁльꙁам (!) сповѣдаѭштѹ ... слꙑшавъ бож рабъ ... глаголааше. не пеалѹ сꙙ ꙁѣло брате. н отъа сꙙ свого спсеньꙗ С 526.5, 13 жена нѣкаꙗ ... въ ѧꙁѫ лютѫ въпадꙿш.  отъ обꙑънꙑхъ враевъ отъаꙗвъш сꙙ. молтвѫ сътвор къ бв. ꙗко цѣлѣвꙿш  С 559.11 2. Прич. мин. деят. като същ. отъаꙗвꙑ сѧ м ед ὁ ἀπονενοημένος Побъркалият се; нещастник, безумник анупатъ ... рее къ слѹгамъ. отъаꙗвъшааго сꙙ оного прведѣте прѣдъ мꙙ. да вждѫ то дръꙁость го пробрѣте мѹ С 99.21—22 3. Прич. мин. страд. като същ. отъаꙗнꙑ м ед [ὁ] ἀπονενοημένος Побърканият; нещастник, безумник анупатъ рее. глагол҄ отъаане мꙙ сво пръво.  прлѹа С 100.5 Изч С Гр ἀπογιγνώσκω εἰς ἀπόγνωσιν φϑάνω Нвб отчайвам [се] несв отчая [се] св ОА ВА АК НТ Дюв ЕтМл БТР АР