Исторически речник
отъходт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъходтотъхождѫ, отъхождѹотъходшотъходтъ, отъходть, отъходтотъходмъ, отъходмь, отъходм, отъходмоотъходте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъходѧтъ, отъходѧть, отъходѧтотъходвѣотъходтаотъходтеотъходотъход
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъходмъ, отъходмь, отъходмотъходтеотъходвѣотъходтаотъходхъ, отъходхь, отъходхотъход
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъходотъходхомъ, отъходхомь, отъходхом, отъходхмꙑотъходстеотъходшѧ, отъходшѫ, отъходша, отъходше, отъходхѫотъхоховѣотъходста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъходстеотъхождаахъ, отъхождахъ, отъходѣахъ, отъходѣхъ, отъхожахъ, отъходѧхъ, отъхождаахь, отъхождахь, отъходѣахь, отъходѣхь, отъхожахь, отъходѧхь, отъхождаах, отъхождах, отъходѣах, отъходѣх, отъхожах, отъходѧхотъхождааше, отъхождаше, отъходѣаше, отъходѣше, отъхожаше, отъходѧшеотъхождааше, отъхождаше, отъходѣаше, отъходѣше, отъхожаше, отъходѧшеотъхождаахомъ, отъхождахомъ, отъходѣахомъ, отъходѣхомъ, отъхожахомъ, отъходѧхомъ, отъхождаахомь, отъхождахомь, отъходѣахомь, отъходѣхомь, отъхожахомь, отъходѧхомь, отъхождаахом, отъхождахом, отъходѣахом, отъходѣхом, отъхожахом, отъходѧхомотъхождаашете, отъхождашете, отъходѣашете, отъходѣшете, отъхожашете, отъхождаасте, отъхождасте, отъходѣасте, отъходѣсте, отъхожасте, отъходѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъхождаахѫ, отъхождахѫ, отъходѣахѫ, отъходѣхѫ, отъхожахѫ, отъхождаахѹ, отъхождахѹ, отъходѣахѹ, отъходѣхѹ, отъхожахѹ, отъходѧхѹотъхождааховѣ, отъхождаховѣ, отъходѣаховѣ, отъходѣховѣ, отъхожаховѣ, отъходѧховѣотъхождаашета, отъхождашета, отъходѣашета, отъходѣшета, отъхожашета, отъхождааста, отъхождаста, отъходѣаста, отъходѣста, отъхожаста, отъходѧстаотъхождаашете, отъхождашете, отъходѣашете, отъходѣшете, отъхожашете, отъхождаасте, отъхождасте, отъходѣасте, отъходѣсте, отъхожасте, отъходѧсте
отъходт -отъхождѫ -отъходш несв оходт -охождѫ -оходш 1. Тръгвам си, отивам си тъ же бѣ оходѧ въ пѹстꙑнѧ  молѧ сѧ М Лк 5.16 З анћлъ бо гнъ на всѣко врѣмѧ. мꙑѣше сѧ въ кѫпѣлі  въꙁмѫштааше водѫ  охождааше А Йо 5.4 многашꙿд же мѣн҄енаꙗ она славънаꙗ мѫжа ... рано вь ꙁорꙙ шъдъша къ прѣподобьнѹѹмѹ покланꙗста сꙙ мѹ.  тако благословьн вьꙁъмъша. отъхождааста радѹѭшта сꙙ С 205.24 мноꙁ же  н прхождаахѫ к н҄емѹ. раꙁльнꙑѧ. ѧꙁꙙ мѫште.  вс господьн҄ѫ благодатьѭ цѣлꙗм отъхождаахѫ С 518.27 Напускам, махам се. ꙇ се дхъ емлетꙑ. ꙇ вънеꙁаапѫ въпетъ  прѫжаатъ сѧ съ пѣнам. ꙇ едъва оходтъ отъ него съкрѹшаѩ  М Лк 9.39 З А СК васлскъ рее ... аꙁъ бо отъхождѫ отъ васъ.  отъсел не вдте мене въ пльт С 16.28 сꙿде жена вѣрна ꙁа ꙙдъ молꙙшт прходтъ. оходꙙштѹ мѫжев. ꙁа въꙁвраштенꙗ молꙙшт. недѫгѹѭштѹѹмѹ съпасен С 95.23 Излизам. ꙁатворвꙿ двьр антон. того рад не вьнде до тр дьн н ꙁа ходѹ себѣ. старьцъ же прѣбꙑвааше не отъходꙙ. въ етврьтъ дьнь. потрѣбънаꙗ нѹжда мѹ бꙑстъ.  отвръꙁъ ꙁде С 170.14—15 Образно. црю цѣлтелю страждѭщмъ схе. тебе трепещѭтъ бѣс. ꙇ повелѣнемь твомь. оходтъ вꙿсь недѫгъ СЕ 26b 17 ꙁаьнѫ нꙑнѣ глат. мена гадомъ ... ѡтъходѧ отъходѧ. отъ сѣмен гроꙁдовъ. ꙇ осѹша еѭ. ꙇ велкꙑ връхъ. вꙿсѣкꙑ гадꙑ. ѡтдѣте отъ лоꙁѣ. ѡтъ нвъ. ѡтъ врътоградъ СЕ 59а 18, 18—19 хъ ... посꙑлааше глаголъ.  отъхождаахѫ страст С 473.13—14 2. Тръгвам, потеглям, заминавам, отпътувам ѣкоже бо лвкъ отъходѧ прꙁъва своѩ рабꙑ. ꙇ прѣдастъ мъ мѣне свое М Мт 25.14 З,А, СК. Срв. С 369.16 ѣкоже лвкъ оходѧ остав домъ сво М Мк 13.34 З 3. Прич. сег. деят. отъходѧще и оходѧще м мн a) Който отпътува, който тръгва на път като прил бже сꙑ прѣжде вѣкъ. съвѣдъ прѣжде бꙑтѣ хъ. ꙇ оходѧщхъ нашхъ братъ. на вꙿсѣхъ мѣстѣхъ справ ꙇмъ пѫть СЕ 18b 3 b) οἱ ὑπάγοντες Тези, които си тръгват [отиват] ꙇ рее мъ прдѣте вꙑ сам въ пѹсто мѣсто едн. ꙇ поте мало. б(ѣ)ѣахѫ бо прходѧшт. ꙇ оходѧште мъноѕ. ꙇ не бѣ мъ кол понѣ ѣст М Мк 6.31 З 4. Прен. Постоянствам, не се отказвам от нещо ꙇ бѣ анна пророца ...  та въдова до осм десѧтъ  етꙑръ лѣтъ. ѣже не охождааше постомь  молтвам. слѹжѧшт день  ношть М Лк 2.37 З А СК оходѧще на пѫть ἀποδημοῦντες Тези, които отпътуват; тези, които се отправят на път мⷧ҇о на ѡходѧщѧѩ на пѫть СЕ 18а 10 М З А СК СЕ С Гр ὑποχωρέω ἀναχωρέω ἀποχωρέω ἄπειμι [ἰέναι] ἀποδημέω ἀπόδημος ἐξέρχομαι ἀπέρχομαι παρέρχομαι ἀφίσταμαι ἄπειμι [εἶναι] [вар. ἀναβαίνω ἀνέρχομαι] оходт ѡходт ѡтъходт Нвб отхождам несв отходя св ОА ВА НТ Дюв НГер ДА отходям диал Дюв НГер ДА