Исторически речник
отътолѣ  
отътолѣ нареч 1. Оттогава, от онзи момент отъ толѣ наѧтъ съ. съкаꙁат ѹенкомъ свомъ. ѣко подобаатъ емѹ т вмⷧ҇ъ М Мт 16.21 люд сѣдѧщ въ тьмѣ відѣшѧ свⷮѣ велі.  сѣдѧдѧщ [!] въ странѣ свⷮѣ въсіѣ мъ. ѿ толѣ наѧтъ съ. проповѣдат  глат. покате сѧ пріблж бо сѧ црство нбсное А Мт 4.17 юда. скаротьскꙑ. къ архереомъ рее. то м дасте  аꙁъ вамъ прѣдамъ і. он же поставш емѹ .л҃. сребрьнкъ.  отътолѣ скаше подобьна врѣмене. да ꙇ прѣдастъ СК Мт 26.16 отъвѣща іс немаш област на мнѣ нкоеѧже аще бⷩъⷷі т дано съ вꙑше. сего рад прѣдавꙑ м вщі грѣхъ матъ. отъ толѣ платъ скаше пѹстт і СК Йо 19.11 готовъ прѣстолъ твоі отътолѣ. ї до вѣка тꙑ есі СП 92.2 ѡсвѣще ꙇꙁ небсе свѣтомь велкꙑмь. павꙿла апла твоего ... ꙇ накаꙁаѩ како отътолѣ аплствоват. тебѣ ... тꙑ влко ра нꙑнѣ прꙁьрѣт съ нбсе ... на раба твоего сего СЕ 34а 19 ꙇ подалъ емѹ ес ꙁракъ. ꙇ прѣмѫдрость дховънѫѭ. ꙇ прѣмѫдростьт о тебѣ. отътолѣ сътворлъ  ес аплъ тво СЕ 34b 7 тако і сь глась едіноѭ реенъ бъⷭ҇і ... отъ толѣ до дьнесьнѣго дьне. ꙇ до прішествіѣ его. свѧтѫѭ жрътвѫ съвръшенѫ творітъ К 8а 27 старьць же сава обѣшта сꙙ богѹ словесемь. нкомѹже съпроста того повѣдат.  отътолѣ мльат наꙙ въ хꙑꙁнѣ С 288.6 2. Затова, поради това  словесꙑ бож тѣшмъ. гор покаꙁааше сꙙ. мар сестрꙑ ѹже ѹмъръш. отътолѣ ѹбо въ пеаль лютѫ въпадъ правьдвꙑ. прнѹжденъ бꙑ въ къснꙙтнь [!] градъ въꙁт С 282.2 нѹдмъ бѣаше прое жт въ мастꙑр (!) свомъ ... враеват прходꙙштꙙѧ кꙿ н҄емѹ. братѭ  странънꙑѧ. да не штѫште го  не обрѣтаѭште. оскрьбꙙтъ  опеалꙙтъ сꙙ не полѹвъше го ... отътолѣ ѹбо хранꙗаше сꙙ не оставьꙗт манастꙑрѣ.  ходт на но мѣсто С 549.7 Изч М А СК СП СЕ К С Гр ἀπὸ τότε ἐκ τούτου ἐ᾿ξ ἐκείνου ἐντεῦϑεν отъ толѣ ѿ толѣ Нвб Ø