Исторически речник
отътол  
отътол нареч 1. Оттогава, от онзи момент ꙇ отъ тол скаше подобъна врѣмен. да  прѣдастъ М Мт 26.16 З А ꙁаконъ  пророц до оана. отъ тол цсрстве бже благовѣствѹѹтъ сѧ М Лк 16.16 З ѡтъ тол наѧтъ с. проповѣдат ꙇ глат. покаꙇте сѧ прблж бо сѧ црстве нбское З Мт 4.17 СК Б ѡтъвѣшта съ. не маші області на мьнѣ нкоеѩже. аште не бі ті дано сьвꙑше. сего раді прѣдавꙑ мѧ тебѣ. боле грѣхъ матъ. ѡтъ толі пілатъ скааше пѹстіт  А Йо 19.12 тꙑ страшьнъ есі і къто протівітъ сѩ тебѣ. отътолі гнѣвъ тво. с нбі ѹслꙑшанъ створлъ естъ сѫдъ СП 75.9  нкомѹ отътол сьмѣт по слънеьнѣѣмъ ꙁаходѣ вьнѣ домѹ свого обрѣст сꙙ С 53.3—4  отътол ѹвѣдѣнъ бꙑстъ родъ їѡанновъ  епскѹпьство С 295.5  отътол отъ свого трѹда готовт водѫ. на пт странꙿнꙑмъ. водонось протвѫ сво слѣ ѹготов С 550.4—5 2. Оттам, от това място магнъ кꙿто вовода ... дошедъ ѹсоровꙑ вьс ... отътол пѹст беꙁ мꙙтежа прꙁъват стааго конона. отъ вданꙑ вьс. на но орѫд С 46.11 Изч М З А СК Б СП С Гр ἀπὸ τότε ἐκ τούτου ἐξ αὐτῆς отъ тол ѡтъ тол ѡтъ толі отъ толі отътолі Нвб Ø