Исторически речник
отътещ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отътещотътекѫ, отътекѹотътеешотътеетъ, отътееть, отътеетотътеемъ, отътеемь, отътеем, отътеемоотътеете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отътекѫтъ, отътекѹтъ, отътекѫть, отътекѹть, отътекѫт, отътекѹтотътеевѣотътеетаотътеетеотътьц, отътъцотътьц, отътъц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отътьцѣмъ, отътъцѣмъ, отътьцѣмь, отътъцѣмь, отътьцѣм, отътъцѣмотътьцѣте, отътъцѣтеотътьцѣвѣ, отътъцѣвѣотътьцѣта, отътъцѣтаотътѣхъ, отътекохъ, отътѣхь, отътекохь, отътѣх, отътекохотътее
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отътееотътѣхомъ, отътекохомъ, отътѣхомь, отътекохомь, отътѣхом, отътекохом, отътекохмꙑотътѣсте, отътекостеотътѣшѧ, отътекошѧ, отътѣшѫ, отътекошѫ, отътѣша, отътекоша, отътѣше, отътекоше, отътекохѫотътѣховѣ, отътекоховѣотътѣста, отътекоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отътѣсте, отътекостеотътеаахъ, отътеахъ, отътеѣхъ, отътеаахь, отътеахь, отътеѣхь, отътеаах, отътеах, отътеѣх, отътеѧхъ, отътеѧхь, отътеѧхотътеааше, отътеаше, отътеѣше, отътеѧшеотътеааше, отътеаше, отътеѣше, отътеѧшеотътеаахомъ, отътеахомъ, отътеѣхомъ, отътеаахомь, отътеахомь, отътеѣхомь, отътеаахом, отътеахом, отътеѣхом, отътеѧхомъ, отътеѧхомь, отътеѧхомотътеаашете, отътеашете, отътеѣшете, отътеаасте, отътеасте, отътеѣсте, отътеѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отътеаахѫ, отътеахѫ, отътеѣхѫ, отътеаахѹ, отътеахѹ, отътеѣхѹ, отътеѧхѹотътеааховѣ, отътеаховѣ, отътеѣховѣ, отътеѧховѣотътеаашета, отътеашета, отътеѣшета, отътеааста, отътеаста, отътеѣста, отътеѧстаотътеаашете, отътеашете, отътеѣшете, отътеаасте, отътеасте, отътеѣсте, отътеѧсте
отътещ -отътекѫ -отътееш св Избягам, изчезна ꙁаклнаѭ тѧ бгомь вꙿседръжтелемь ... ѹбо сѧ бѣж. отътьц. ѡтд. вꙿсѣкъ демонъ нестꙑ. ꙇ скврънънꙑ СЕ 53b 16 Изч СЕ Гр δραπετεύω Нвб отека ’избягам’ диал Дюв НГер ДА