Исторически речник
отърцат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отърцат сѧотърѫ, отърцаѭ, отърцаѫ, отърѧ, отърцаѧ, отърѹ, отърцаюотъреш, отърцаш, отърцаеш, отърцаашотъретъ, отърцатъ, отърцаетъ, отърцаатъ, отъреть, отърцать, отърцаеть, отърцаать, отърет, отърцат, отърцает, отърцаатотъремъ, отърцамъ, отърцаемъ, отърцаамъ, отъремь, отърцамь, отърцаемь, отърцаамь, отърем, отърцам, отърцаем, отърцаам, отъремо, отърцамо, отърцаемо, отърцаамоотърете, отърцате, отърцаете, отърцаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отърѫтъ, отърцаѭтъ, отърцаѫтъ, отърцаѧтъ, отърѹтъ, отърцаютъ, отърѫть, отърцаѭть, отърцаѫть, отърцаѧть, отърѹть, отърцають, отърѫт, отърцаѭт, отърцаѫт, отърцаѧт, отърѹт, отърцаютотъревѣ, отърцавѣ, отърцаевѣ, отърцаавѣотърета, отърцата, отърцаета, отърцаатаотърете, отърцате, отърцаете, отърцаатеотър, отърцаотър, отърца
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отърмъ, отърцамъ, отърѣмъ, отърамъ, отърмь, отърцамь, отърѣмь, отърамь, отърм, отърцам, отърѣм, отърамотърте, отърцате, отърѣте, отъратеотървѣ, отърцавѣ, отърѣвѣ, отъравѣотърта, отърцата, отърѣта, отъратаотърцахъ, отърцахь, отърцахотърца
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отърцаотърцахомъ, отърцахомь, отърцахом, отърцахмꙑотърцастеотърцашѧ, отърцашѫ, отърцаша, отърцаше, отърцахѫотърцаховѣотърцаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отърцастеотърцаахъ, отърцахъ, отърцаахь, отърцахь, отърцаах, отърцахотърцааше, отърцашеотърцааше, отърцашеотърцаахомъ, отърцахомъ, отърцаахомь, отърцахомь, отърцаахом, отърцахомотърцаашете, отърцашете, отърцаасте, отърцасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отърцаахѫ, отърцахѫ, отърцаахѹ, отърцахѹотърцааховѣ, отърцаховѣотърцаашета, отърцашета, отърцааста, отърцастаотърцаашете, отърцашете, отърцаасте, отърцасте
отърцат сѧ -отърцаѭ сѧ -отърцаш сѧ несв 1. Отричам се, отказвам се вꙿсего того. отърцаѭ сѧ. ꙇхъже не помьнѭ. ꙇ ѣже съвѣдꙑ. ꙇ хъже не съвѣдꙑ. ѣже сътворхъ волеѭ. л не волеѭ СЕ 68b 6—7 2. Отклонявам [покана, предложение], оправдавам се лвкъ еднъ сътвор веерѭ велѭ.  ꙁъва мъногꙑ.  посъла рабъ сво въ годъ веерѧ. решт ꙁъванꙑмъ грѧдѣте. ѣко ѹже готова сѫтъ вьсѣ. ꙇ наѧсѧ въкѹпъ отърцат сѧ вьс М Лк 14.18 З А СК Изч М З А СК СЕ Гр παραιτέομαι Нвб отричам се ОА ВА НТ Дюв ЕтМл БТР АР Срв отрицавам