Исторически речник
отърнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отърнѫтотърнѫ, отърнѹотърнешотърнетъ, отърнетотърнемъ, отърнемь, отърнемотърнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отърнѫтъ, отърнѹтъ, отърнѫть, отърнѹть, отърнѫт, отърнѹтотърневѣотърнетаотърнетеотърнотърн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отърнѣмъ, отърнѣмь, отърнѣмотърнѣтеотърнѣвѣотърнѣтаотърнѫхъ, отърнѹхъ, отърнѫхь, отърнѹхь, отърнѫх, отърнѹхотърнѫ, отърнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отърнѫ, отърнѹотърнѫхомъ, отърнѹхомъ, отърнѫхомь, отърнѹхомь, отърнѫхом, отърнѹхом, отърнѫхмꙑотърнѫсте, отърнѹстеотърнѫшѧ, отърнѹшѧ, отърнѫшѫ, отърнѫша, отърнѹша, отърнѫше, отърнѹше, отърнѫхѫотърнѫховѣ, отърнѹховѣотърнѫста, отърнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отърнѫсте, отърнѹсте*отърнѣахъ*отърнѣаше*отърнѣаше*отърнѣахомъ*отърнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*отърнѣахѫ*отърнѣаховѣ*отърнѣашета*отърнѣашете
отърнѫт -отърнѫ -отърнеш св Отблъсна, отхвърля, отритна бже ѡтърнѫл нъ ес  раꙁдрѹшл ⷭнъ А 32с 28 Срв. СП59.3 въскѫѫ бже отърїнѫлъ нꙑ ес до конъца. прогнѣва сѧ ѣростъ тво(ѣ) на ѡвцѧ пажт твоеѧ Е 31б 17—18 Срв. СП73.1 помоштънікъ моі бѫді і не отъріні мене.  не оставі мене бже съпасітелю мо СП 26.9 ѣко не отърінетъ гь людеї своіхъ. ї достоѣніѣ своего не оставітъ СП 93.14 гі схе бже нашъ. непостꙑдънꙑ цѣлтелю. неотърнѫвꙑ [!]. н едного прведенааго къ тебѣ. оскръблена болѣꙁнѭ ... прꙁьр на нꙑ. ꙇ на раба твоего сего СЕ 28а 4—5  аꙁъ ꙁдрал҄тѣннъ смъ. отъ сѣмене авраамьꙗ. племене веньꙗмнꙗ. не отьрнѫ господь люд свохъ С 347.13 Отделя, отклоня. вьсѣмь срцемь(мь) моїмь вьꙁіскахъ тебе. не отърн мене отъ ꙁаповѣдеї твоїхъ СП 118.10 Изгоня, изчистя. гі схе бже нашъ ... прꙁьр ... на раба твоего сего ... дръжѧщааго врѣдъ болѣꙁньнꙑ въ ѹстѣхъ ... ꙇ отрѣб ѹста его. ѡтърн отъ нхъ врѣдъ сѫще вь нхъ СЕ 28а 23 А Е СП СЕ С Гр ἀπωϑέω ἀπωϑέομαι ἀποσκορακίζω [вар. ἐγκαταλείπω] ѡтърнѫт отърїнѫт отърінѫт отьрнѫт Нвб Срв отрина ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР