Исторически речник
отъргнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъргнѫтотъргнѫ, отърꙑгнѫ, отъргнѹ, отърꙑгнѹотъргнеш, отърꙑгнешотъргнетъ, отърꙑгнетъ, отъргнеть, отърꙑгнеть, отъргнет, отърꙑгнетотъргнемъ, отърꙑгнемъ, отъргнемь, отърꙑгнемь, отъргнем, отърꙑгнемотъргнете, отърꙑгнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъргнѫтъ, отърꙑгнѫтъ, отъргнѹтъ, отърꙑгнѹтъ, отъргнѫть, отърꙑгнѫть, отъргнѹть, отърꙑгнѹть, отъргнѫт, отърꙑгнѫт, отъргнѹт, отърꙑгнѹтотъргневѣ, отърꙑгневѣотъргнета, отърꙑгнетаотъргнете, отърꙑгнетеотъргн, отърꙑгнотъргн, отърꙑгн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъргнѣмъ, отърꙑгнѣмъ, отъргнѣмь, отърꙑгнѣмь, отъргнѣм, отърꙑгнѣмотъргнѣте, отърꙑгнѣтеотъргнѣвѣ, отърꙑгнѣвѣотъргнѣта, отърꙑгнѣтаотъргнѫхъ, отърꙑгнѫхъ, отъргнѹхъ, отърꙑгнѹхъ, отъргнѫхь, отърꙑгнѫхь, отъргнѹхь, отърꙑгнѹхь, отъргнѫх, отърꙑгнѫх, отъргнѹх, отърꙑгнѹхотъргнѫ, отърꙑгнѫ, отъргнѹ, отърꙑгнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъргнѫ, отърꙑгнѫ, отъргнѹ, отърꙑгнѹотъргнѫхомъ, отърꙑгнѫхомъ, отъргнѹхомъ, отърꙑгнѹхомъ, отъргнѫхомь, отърꙑгнѫхомь, отъргнѹхомь, отърꙑгнѹхомь, отъргнѫхом, отърꙑгнѫхом, отъргнѹхом, отърꙑгнѹхомотъргнѫсте, отърꙑгнѫсте, отъргнѹсте, отърꙑгнѹстеотъргнѫшѧ, отърꙑгнѫшѧ, отъргнѹшѧ, отърꙑгнѹшѧ, отъргнѫшѫ, отърꙑгнѫшѫ, отъргнѫша, отърꙑгнѫша, отъргнѹша, отърꙑгнѹша, отъргнѫше, отърꙑгнѫше, отъргнѹше, отърꙑгнѹшеотъргнѫховѣ, отърꙑгнѫховѣ, отъргнѹховѣ, отърꙑгнѹховѣотъргнѫста, отърꙑгнѫста, отъргнѹста, отърꙑгнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъргнѫсте, отърꙑгнѫсте, отъргнѹсте, отърꙑгнѹстеотъргнѣхъ, отърꙑгнѣхъ, отъргнѣхь, отърꙑгнѣхь, отъргнѣх, отърꙑгнѣхотъргнѣше, отърꙑгнѣшеотъргнѣше, отърꙑгнѣшеотъргнѣхомъ, отърꙑгнѣхомъ, отъргнѣхомь, отърꙑгнѣхомь, отъргнѣхом, отърꙑгнѣхомотъргнѣшете, отърꙑгнѣшете, отъргнѣсте, отърꙑгнѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъргнѣхѫ, отърꙑгнѣхѫ, отъргнѣхѹ, отърꙑгнѣхѹотъргнѣховѣ, отърꙑгнѣховѣотъргнѣшета, отърꙑгнѣшета, отъргнѣста, отърꙑгнѣстаотъргнѣшете, отърꙑгнѣшете, отъргнѣсте, отърꙑгнѣсте
отъргнѫт -отъргнѫ -отъргнеш св Произнеса, промълвя, отроня [дума, песен] отърꙑгн(ѫ) ср(дце мое) словѡ благѡ. (глѫ аꙁъ) дѣла моѣ црев Е 26а 6 Срв. СП44.2 ѡтъргнете ѹстьнѣ мої пѣне. егда наѹш мѩ оправъданемъ твоїмъ СП 118.171 словомъ божмъ отвръꙁаатъ ѹста.  дѹхъ вьвлѣе  отъргнѫ слово  словеса.  блага съкровшта срьдььнааго С 277.16 Изч Е СП С Гр ἐξερεύγομαι ѡтъргнѫт отърꙑгнѫт Нвб Ø