Исторически речник
отъргат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъргатотъргаѭ, отъргаѫ, отъргаѧ, отъргаюотъргаш, отъргаеш, отъргаашотъргатъ, отъргаетъ, отъргаатъ, отъргать, отъргаеть, отъргаать, отъргат, отъргает, отъргаатотъргамъ, отъргаемъ, отъргаамъ, отъргамь, отъргаемь, отъргаамь, отъргам, отъргаем, отъргаам, отъргамо, отъргаемо, отъргаамоотъргате, отъргаете, отъргаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъргаѭтъ, отъргаѫтъ, отъргаѧтъ, отъргаютъ, отъргаѭть, отъргаѫть, отъргаѧть, отъргають, отъргаѭт, отъргаѫт, отъргаѧт, отъргаютотъргавѣ, отъргаевѣ, отъргаавѣотъргата, отъргаета, отъргаатаотъргате, отъргаете, отъргаатеотъргаотърга
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъргамъ, отъргамь, отъргамотъргатеотъргавѣотъргатаотъргахъ, отъргахь, отъргахотърга
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъргаотъргахомъ, отъргахомь, отъргахом, отъргахмꙑотъргастеотъргашѧ, отъргашѫ, отъргаша, отъргаше, отъргахѫотъргаховѣотъргаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъргастеотъргаахъ, отъргахъ, отъргаахь, отъргахь, отъргаах, отъргахотъргааше, отъргашеотъргааше, отъргашеотъргаахомъ, отъргахомъ, отъргаахомь, отъргахомь, отъргаахом, отъргахомотъргаашете, отъргашете, отъргаасте, отъргасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъргаахѫ, отъргахѫ, отъргаахѹ, отъргахѹотъргааховѣ, отъргаховѣотъргаашета, отъргашета, отъргааста, отъргастаотъргаашете, отъргашете, отъргаасте, отъргасте
отъргат -отъргаѭ -отъргаш несв Произнасям, промълвявам, отронвам [дума] денъ дъні отърігаетъ глаголꙑ его.  ношть ношті вьꙁвѣштаетъ раꙁѹмъ СП 18.3 понї ... рекъ господѹ прм моѭ дѹшѫ. акꙑ отъргаѧ тхо  беꙁ болѣꙁн ꙁдъхнѫ.  прѣда дѹхъ сво господѹ С 141.21 Изч СП С Гр ἐρεύγομαι отърігат Нвб Ø