Исторически речник
отърасль  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
отърасль, отъраслъотъраслотъраслотърасль, отъраслъотърасльѭ, отърасѭ, отъраслѫ, отъраслѧ, отъраслюотърасл
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
отъраслотъраслотърасль, отърасл, отъраслеотърасльмъ, отърасльмь, отъраслемъ, отъраслемьотърасльм, отъраслъм, отърасълм, отърасьлмотърасльхъ, отърасльхь, отъраслехъ, отъраслехь
NfOuNfGuNfDu
отъраслотъраслью, отъраслю, отъраслѹотърасльма, отъраслъма, отърасълма, отърасьлма
отърасль - ж Издънка, филиз віноградъ іꙁ ег҄ѹпьта прѣнесе ...  насаді і ... прострѣ роꙁгꙑ его до мѣрѣ. і до рѣкꙑ отърасл его СП 79.12 Изч СП Гр παραφυάς Нвб Срв отрасъл м ОА ВА Дюв ЕтМл БТР АР ДА