Исторически речник
отърада  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
отърадаотърадꙑ, отърадѫотърадѣотърадѫ, отърадѹотърадоѭ, отърадоѫ, отърадоѧ, отърадоюотърадѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
отърадоотърадꙑотърадъ, отърадьотърадамъ, отърадамьотърадамотърадахъ, отърадахь
NfOuNfGuNfDu
отърадѣотърадѹотърадама
отърада -ꙑ ж 1. Свобода, освобождение дхъ гнъ на мьнѣ. егоже рад помаꙁа мѧ ... посъла мѧ ... отъпѹсттъ съкрѹшенꙑѩ въ отърадѫ М Лк 4.19 СК.Срв. Лк 4.18А 2. Снизхождение, милост гі ... дажд отърадѫ людемъ твомъ. отъпѹст грѣхꙑ нашѧ. ꙇ ост вꙿсѧ нꙑ СЕ 62b 21 вь день онъ. тѣмьже нареен мꙑ. по отърадѣ бжь недостон. молмъ сѧ ꙁа гѹмена. прѣемъшааго братра нашего СЕ 83b 6 Изч М А СК СЕ Гр ἄφεσις συγγνώμη Нвб Срв отрада поет ОА ВА ЕтМл БТР АР РРОДД