Исторически речник
отъпаст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъпастотъпадѫ, отъпадѹотъпадешотъпадетъ, отъпадеть, отъпадетотъпадемъ, отъпадемь, отъпадем, отъпадемоотъпадете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъпадѫтъ, отъпадѹтъ, отъпадѫть, отъпадѹть, отъпадѫт, отъпадѹтотъпадевѣотъпадетаотъпадетеотъпадотъпад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъпадѣмъ, отъпадѣмь, отъпадѣмотъпадѣтеотъпадѣвѣотъпадѣтаотъпадъ, отъпадохъ, отъпадь, отъпадохь, отъпадохотъпаде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъпадеотъпадомъ, отъпадохомъ, отъпадомь, отъпадохомь, отъпадохом, отъпадохмꙑотъпадете, отъпадостеотъпадѫ, отъпадошѧ, отъпадошѫ, отъпадоша, отъпадоше, отъпадохѫотъпадовѣ, отъпадоховѣотъпадета, отъпадоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъпадете, отъпадостеотъпадѣахъ, отъпадѣахь, отъпадѣахотъпадѣашеотъпадѣашеотъпадѣахомъ, отъпадѣахомь, отъпадѣахомотъпадѣашете, отъпадѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъпадѣахѫ, отъпадѣахѹотъпадѣаховѣотъпадѣашета, отъпадѣастаотъпадѣашете, отъпадѣасте
отъпаст -отъпадѫ -отъпадеш св 1. Падна, разпадна се  прстѫпвъ агг҄елъ пркоснѫ сꙙ вергахꙿ. облежꙙштхъ о вꙑ ю.  аб отъпадошꙙ вергꙑ отъ тѣлесе ю С 182.7—8 въкѹпѣ же слꙑ въсклкнѫшꙙ ... въкѹпѣ желѣꙁꙿнаꙗ ѫжа  верѣѧ съкрѹшшꙙ сꙙ. въкѹпѣ ꙁатвор отъпадошꙙ С 466.4 онъ же ... беꙁ млост лѣвѫѭ рѫкѫ къ огню прдѣѧ трьпѣаше. дон҄елже ѹдове рѫьнꙑхъ пръстъ ꙁгорѣвьше отъпадошꙙ С 516.27—28 2. За растение, цвят и под. — повехна, увехна, клюмна не ревънѹіте лѫкавьнѹѭщімъ. н ꙁавд творѩщїмъ беꙁаконене. ꙁане ѣко трѣва ѩдро їсъшѫтъ.  ѣко ꙁеле ꙁлака скоро отъпадѫтъ СП 36.2 ѹніьженіѣ бѫдѫтъ лѣта іхъ. ютро ѣко трѣва мімоідѫтъ. ютро процвьтѫ  прѣідетъ на вееръ. ѡтъпадетъ ожестѣетъ і съхнетъ СП 89.6 3. Прен. Отпадна, отслабна, изгубя силата [възможностите, значението] си вдѣхъ  море мрътво. водѫ прѣмѣн҄енѫ своѧ вешт. страхомъ бжмъ отъпадъшѫ.  не могѫшт жвотъно вь себѣ кръмт С 128.24—25 вьꙁьрѣвъ же антон  вдѣвъ ꙗко не ностъ нсоже на кръмѫ ...  етврътꙑ дьнь матъ тръпꙙ беꙁ брашъна. помꙑсл еда како отъпадетъ  ѹмьретъ. не обꙑкъ алъбꙑ С 170.28 4. Претърпя поражение глагола мъ стꙑ. покорсте л сꙙ ѹбо по ѹставѹ вашемѹ сътворте обѣтъ вашъ. се бо отъпадосте вꙑ  бгъ вашъ С 32.24 он же ... глаголаахѫ не маш напꙿсат внꙑ бгѹ нашемꙋ. мꙑ бо смъ повньн съблаꙁнвъше сꙙ на пѫт. тъ бо не отъпаде С 33.1 тако пае вьсего благааго жтꙗ. ѹгодно бв кротость. пон҄еже  неправьднꙑ кнꙙꙁь. веланьꙗ рад отъпаде на небеснꙑхъ слъ С 545.15 Пропадна, проваля се. отд наслад сꙙ ꙁьлобꙑ. отꙿпад съ свом сѫпостатъм С 512.16—17 лко бо велко въꙁдръжань  жт прѣжде обав. толцѣмь велꙿм  отъпаде.  ꙗкоже велко падень. толцѣмъ вꙙште потомь го бꙑстъ справьнь С 521.1 5. Отлъча се, отпадна, престана да се числя някъде днъ же отъ сла м҃ отъпадъ прбѣже къ бан҄.  пркоснѫвъ сꙙ къ топлотѣ. аб растаа сꙙ.  тако отъдастъ дшѫ своѭ С 76.23 скръбьнъ вамъ сповѣдаѭ сꙙ. ветъхꙑѧ страст погонꙙ. слꙑша адама ота домꙋ спадъша ... просльꙁхъ многашд толкꙑ благꙑн҄ꙙ. того вдѣвъ отъпадъша. обьшта бо бѣаше страсть.  нашего рода касаѭшт сꙙ С 430.5 Образно. тѣмже не нанатъ велкꙑм рѣьм нѣкꙑм къ платѹ. да не вь сего раꙁдражъ отъпадетъ прошенꙗ С 454.8 Прен.Почина, умра. днъ же отъ сла м҃... отъдастъ дшѫ своѭ. стї же отъпадъше (погр. вм. вдѣвъше того отъпадъша, Заимов, Капалдо, с. 76, бел. под линия) рѣшꙙ ... да вь рѣкахъ прогнѣваш сꙙ г. л вь рѣкахъ ꙗрость твоꙗ. л въ мор ѹстръмьн тво С 76.26 6. Отстъпя, отрека се сего рад (по)добаетъ. лше намъ внма(т сл)ꙑшанемъ да (не к)о(гд)а оⷮпа(де)мъ Е 8б 17—18 молѭ тѧ мꙿногомлостве. съмл сѧ нꙑнѣ на мѧ. ѡтъпадъша стꙑхъ твохъ повелѣне.  пробьщ мѧ пакꙑ стадѣ твоемь стꙑхъ СЕ 78b 11 въ темнц же сѫштемъ. дрѹгъ дрѹга молꙗше. молт господа. да нкакоже облаꙁнвъше сꙙ отъ своѧ вѣрꙑ отъпадѫтъ С 58.10 славоѭ бо  лцемѣрьствомъ раꙁѹма. горѣ ꙁьлѣ вьꙁнесъше сꙙ. стнънꙑѧ  божѧ мѫдрост. по стнѣ отъпадошꙙ С 333.11—12 Е СП СЕ С Гр παραρρέω ἀποπίπτω ἐκπίπτω πίπτω ἡττάομαι λιποτακτέω ἀτονέω ἀποτυγχάνω отпаст ѡтъпаст Нвб отпадна ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА