Исторически речник
отънемощ [сѧ]  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отънемощ [сѧ]отънемогѫ, отънемогѹотънеможешотънеможетъ, отънеможеть, отънеможетотънеможемъ, отънеможемь, отънеможем, отънеможемоотънеможете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отънемогѫтъ, отънемогѹтъ, отънемогѫть, отънемогѹть, отънемогѫт, отънемогѹтотънеможевѣотънеможетаотънеможетеотънемоꙃ, отънемоꙁотънемоꙃ, отънемоꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отънемоꙃѣмъ, отънемоꙁѣмъ, отънемоꙃѣмь, отънемоꙁѣмь, отънемоꙃѣм, отънемоꙁѣмотънемоꙃѣте, отънемоꙁѣтеотънемоꙃѣвѣ, отънемоꙁѣвѣотънемоꙃѣта, отънемоꙁѣтаотънемогъ, отънемогохъ, отънемогь, отънемогохь, отънемогохотънеможе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отънеможеотънемогомъ, отънемогохомъ, отънемогомь, отънемогохомь, отънемогохомотънеможете, отънемогостеотънемогѫ, отънемогошѧ, отънемогошѫ, отънемогоша, отънемогошеотънемоговѣ, отънемогоховѣотънеможета, отънемогоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отънеможете, отънемогостеотънеможаахъ, отънеможахъ, отънеможаахь, отънеможахь, отънеможаах, отънеможахотънеможааше, отънеможашеотънеможааше, отънеможашеотънеможаахомъ, отънеможахомъ, отънеможаахомь, отънеможахомь, отънеможаахом, отънеможахомотънеможаашете, отънеможашете, отънеможаасте, отънеможасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отънеможаахѫ, отънеможахѫ, отънеможаахѹ, отънеможахѹотънеможааховѣ, отънеможаховѣотънеможаашета, отънеможашета, отънеможааста, отънеможастаотънеможаашете, отънеможашете, отънеможаасте, отънеможасте
отънемощ [сѧ] -отънемогѫ [сѧ] -отънеможеш [сѧ] св 1. Изморя се, изнемогна [след голямо физическо натоварване] савнъ ... прѣшедъ рѣкѫ  отънемогъ. прѣбꙑ тѹ блюдомъ пр брѣꙁѣ рѣкꙑ С 150.9 анупатъ рее. бꙗте  протꙙжьно ... отънемогъшемъ же сꙙ слѹгамъ. повелѣ сьнѧт   вест вь темнцѫ С 116.27 бѭштїмъ же ꙁмѣнвꙿшемъ сꙙ пꙙть кратꙑ.  отънемогъшемъ. крьвь теааше рѣкам  съ пльтѭ. отъ блаженааго мѫенка С 103.26—27 Изтощя се, омаломощя се. стꙑ же кононъ помловавъ ѧ повелѣ бѣсомъ остат сꙙ хъ  осташꙙ сꙙ. вдѣвъ же ѧ отънемогъшꙙ молтвѫ сътвор о н҄хъ  въꙁнкошꙙ С 39.10—11 2. Отпадна, загубя сили помꙑслхъ. доньдеже смъ въ крѣпост тѣлесьнѣ. послѹжт  поработат отцемъ. да гда отънемогѫ то беꙁъ осѫжденꙗ бѫдѫ. отъ нѣхъ слѹжьбѫ прмьѧ С 286.25 Образно. съвръштъ сꙙ реено. же прѣдат братъ брата въ съмрьть. л спрослъ стъ васъ сотона. просѣат акꙑ пꙿшенцѫ. нъ да нктоже не мнтъ ꙙда. ꙗко отънеможе гь С 135.16 отънемощ съмꙑсломъ ὀλιγωρέω τῇ διανοίᾳ Оглупея савнъ слꙑшавъ аб вьскра глꙙ. нѣсмъ ѹбо ѹма ꙁгѹблъ. н отънемогохъ съмꙑсломъ. ꙗкоже да не бѫдетъ отъстѫпт отъ сътворвъшааго мꙙ ба С 149.30 Изч С Гр ὀλιγοψυχέω ἀτονέω ἐξατονέω ἐκλείπω ἀδυνατέω Нвб Ø