Исторически речник
отъкрꙑват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъкрꙑватотъкрꙑваѭ, отъкрꙑваѫ, отъкрꙑваѧ, отъкрꙑваюотъкрꙑваш, отъкрꙑваеш, отъкрꙑваашотъкрꙑватъ, отъкрꙑваетъ, отъкрꙑваатъ, отъкрꙑвать, отъкрꙑваеть, отъкрꙑваать, отъкрꙑват, отъкрꙑвает, отъкрꙑваатотъкрꙑвамъ, отъкрꙑваемъ, отъкрꙑваамъ, отъкрꙑвамь, отъкрꙑваемь, отъкрꙑваамь, отъкрꙑвам, отъкрꙑваем, отъкрꙑваам, отъкрꙑвамо, отъкрꙑваемо, отъкрꙑваамоотъкрꙑвате, отъкрꙑваете, отъкрꙑваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъкрꙑваѭтъ, отъкрꙑваѫтъ, отъкрꙑваѧтъ, отъкрꙑваютъ, отъкрꙑваѭть, отъкрꙑваѫть, отъкрꙑваѧть, отъкрꙑвають, отъкрꙑваѭт, отъкрꙑваѫт, отъкрꙑваѧт, отъкрꙑваютотъкрꙑвавѣ, отъкрꙑваевѣ, отъкрꙑваавѣотъкрꙑвата, отъкрꙑваета, отъкрꙑваатаотъкрꙑвате, отъкрꙑваете, отъкрꙑваатеотъкрꙑваотъкрꙑва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъкрꙑвамъ, отъкрꙑвамь, отъкрꙑвамотъкрꙑватеотъкрꙑвавѣотъкрꙑватаотъкрꙑвахъ, отъкрꙑвахь, отъкрꙑвахотъкрꙑва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъкрꙑваотъкрꙑвахомъ, отъкрꙑвахомь, отъкрꙑвахом, отъкрꙑвахмꙑотъкрꙑвастеотъкрꙑвашѧ, отъкрꙑвашѫ, отъкрꙑваша, отъкрꙑваше, отъкрꙑвахѫотъкрꙑваховѣотъкрꙑваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъкрꙑвастеотъкрꙑваахъ, отъкрꙑвахъ, отъкрꙑваахь, отъкрꙑвахь, отъкрꙑваах, отъкрꙑвахотъкрꙑвааше, отъкрꙑвашеотъкрꙑвааше, отъкрꙑвашеотъкрꙑваахомъ, отъкрꙑвахомъ, отъкрꙑваахомь, отъкрꙑвахомь, отъкрꙑваахом, отъкрꙑвахомотъкрꙑваашете, отъкрꙑвашете, отъкрꙑваасте, отъкрꙑвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъкрꙑваахѫ, отъкрꙑвахѫ, отъкрꙑваахѹ, отъкрꙑвахѹотъкрꙑвааховѣ, отъкрꙑваховѣотъкрꙑваашета, отъкрꙑвашета, отъкрꙑвааста, отъкрꙑвастаотъкрꙑваашете, отъкрꙑвашете, отъкрꙑваасте, отъкрꙑвасте
отъкрꙑват -отъкрꙑваѭ -отъкрꙑваш несв 1. Показвам, представям, явявам нꙑнѣ сѹсана ѹдѣбена бꙑстъ. отъ беꙁаконънѹ старцѹ. нꙑнꙗ отъкръваѭтъ младѫ  добрѫ. да насꙑтꙙтъ сꙙ добротꙑ ѧ С 135.4 2. Разкривам, разгръщам, разтварям тꙑ бсръ адъскꙑ мже сꙙ красꙙтъ. ꙁьлѣ ѹмножаш. а хсов люд тъ отъкрваѭ лѣпѣ. стѫ по стнѣ прмьѭтъ стнънѫѭ ꙁарѫ С 335.16 вьлѣꙁе же уподьꙗкъ. рѫцѣ мꙑ распрострьтѣ  въꙁдѣнѣ на небо.  двꙙ сꙙ  славꙙ бога отъкрꙑваѭштааго творꙙштмъ вол҄ѫ го С 555.16 отъкрꙑвамаꙗ ср мн Нещата [делата], които предстои да се откриват [разкриват], откровенията  гладѹ пакꙑ хотꙙштѹ бꙑт. прѣжде врѣмене прготовьꙗше ѹенкꙑ своѧ на молтвѫ. а  самомѹ нкакоже хотꙙштѹ. овꙿторт мѹ ꙿто отъ окрꙑвамꙑхъ вѣдѣахѫ сам скѹсѹ ѧ томѹ наѹвꙿшѹ С 569.23 Прен.Прояснявам, разкривам, разбулвам. же стомъ ѹмомь  неꙁълобвомъ срьдьцемъ прходꙙтъ. тѣмꙿ сꙙ благоьста отъкрваатъ раꙁѹмъ С 338.7 отъкрꙑват сѧ Изч С Гр ἀνακαλύπτω ἀναπτύσσομαι ἀποκαλύπτω отъкрват отъкръват окрꙑват Нвб откривам несв открия св ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА